KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Kuþlarýn kalbine dokunan adam
Anasayfaya Dn Tm Çevre Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Sedat Ýnak (30), milyonlarca çocuðun düþünü binlerce dokunuþla yaþayan bir isim. Her yýl binlerce göçmen kuþu halkalayan, Türkiye’nin üniversiteli-lisanslý dokuzuncu halkacýsý. Birkaç ay önce ilk kez yurtdýþýna çýktý. Etyopya’daki kuþ safarisini kendisind
2012-06-05 - 20:02
KARS
Facebook'ta Paylas
Kuþlarýn kalbine dokunan adam
 
Sedat Ýnak (30), milyonlarca çocuðun düþünü binlerce dokunuþla yaþayan bir isim. Her yýl binlerce göçmen kuþu halkalayan, Türkiye’nin üniversiteli-lisanslý dokuzuncu halkacýsý. Birkaç ay önce ilk kez yurtdýþýna çýktý. Etyopya’daki kuþ safarisini kendisinden dinledikKuzeyDoða Derneði’nin Kars’taki Aras Ýstasyonu’nda yýlýn beþ ayýný geçiriyorum. Aras nehrinin hemen kenarýnda, küçük bir karavanýmýz var.
 
Sis aðlarýný görünmez bir duvar gibi iki direk arasýna geriyoruz. Hürriyet’ten Ali Daðlar’ýn haberine göre; Kuþlar bir çalýdan diðerine geçerken aða çarpýp, rafýn içine düþüyorlar. Biz de saat baþý yaptýðýmýz kontrollerde onlarý aðdan alýp kuþ torbalarýna koyuyor, karavana götürüyoruz. Orada kuþun türünü, yaþýný, cinsiyetini belirliyoruz, kanat-kuyruk uzunluðunu, aðýrlýðýný ölçüyoruz. Üzerinde Türkiye yazan metal halkalarý bacak çaplarýna uygun olarak takýp doðaya salýyoruz. 2 milim çaplý, 0.1 gram halka da var, 11-13 milimlik halka da.
 
CERRAH HASSASÝYETÝ
Kuþu aðdan almak da dikkat edilmesi gereken bir durum. Bazen 6 gramlýk kuþlarýn dili takýlýyor aðlara, kanatmadan çýkarmak zorundayýz. Cerrah hassasiyeti gerekiyor. Bu yýl yaklaþýk 10 bin kuþ yakaladýk, halkalayýp doðaya býraktýk. Sonbaharda 4 bin kuþ yakaladýk. 3 bin 500’ü ilk defa yakalandý. 500’ünü bir önceki dönem yakalamýþýz. Ýlkbahar ve sonbahar göçünü takip için yýlda iki defa çalýþýyoruz. Birinci hedef, tür çeþidini ortaya çýkarmak. Ýkincisi, göç yollarýný takip etmek. Bazý kuþlar baþka istasyonlarda ve ülkelerde yakalanabilir. Bizim halkaladýðýmýz bir kýrlangýç Zambiya’da tekrar yakalanmýþtý mesela.
 
ARSLAN KUÞATMASINDA KAMP
Birkaç ay önce ilk kez yurtdýþýna çýktým, o da kuþ halkalamak için. Bale Daðlarý Milli Parký Harena Ormaný. Etiyopya’nýn en büyük ormaný. Daðlar 4300 metre, istasyon 2400 metrede. Ormanýn ortasýnda bir çadýr istasyonda yedi kiþi çalýþtýk. Tam bir kamp hayatý, su yok, elektrik yok. Bambudan yapýlmýþ tek odalý evler, acý baharata bandýrýlýp çið yenen etler... Aras’tayken domuz, kurt görüyorduk, orada arslanlar var, kampý silahlý bekçiler koruyordu. Çalýþmamýz ulusal parkýn beþ ayrý yuksekliðinde gerçekleþtý: Dolo Mena (1500 m), Manyate (2000 m), Magano (2500 m), Katcha (3000 m), Dýnsho (3500 m).
 
BANA HEPSÝ KERTÝK
Etiyopya’nýn barýndýrdýðý 827 kuþ türünden 220’sini gördüm. Kuþ gözlemcilerinin kullandýðý býr tabir vardýr: Kertik.. Ýlk defa gördüðü kuþ için kullanýr. Burada her þey bana kertik. Etiyopya’ya endemik türlerden Blue winged goose (Mavi kanatlý kaz), Rougets rail, Spot brested plover, White-collared pigeon, Yellow fronted parrot (Sarý alýnlý papaðan), Abyssinian longclaw, Abyssinian catbýrd, White backed tit (Ak sýrtlý baþtankara), Thick billed raven, Black headed siskin’i halkaladýk.
 
CASUS KUÞLAR BÝR EFSANEDÝR
Casus kuþ diye birþey yok. Bu biraz paranoya, biraz cehaletten kaynaklanýyor. 50 yýl önce haber yapmýþlar, ‘Rus casusu kuþ’ diye. O zaman halkacýyý kimse bilmiyor. Oysa Ruslar 60 yýldýr kuþ halkalýyor. Mesela bize Ýsrail’den halkalý þahin geldi. Tel Aviv Üniversitesi yakalayýp halkalamýþ. Geçen gün Suudi Arabistan’da Ýsrail’in yakalayýp halkaladýðý bir þahin ölü bulundu; iþte Ýsrail casusu, verici takmýþ filan diye söylenti çýkardýlar... Neyse ki Suudi Prens tecrübeli, “Uydu üzerinden takip” deyince iþ yatýþtý. Bütün bu söylentilerin ardýnda bizim gibi bilim insanlarýnýn taktýðý halkalar ve takip cihazlarý yatar.
 
DOKUNAN ÇOCUK SAPANI BIRAKIYOR
Türkiye’nin ilk halkacýsý hocam Çaðan Þekercioðlu anlatýyordu. Kosta Rika’da öðretmenler sapanla kuþ vuran çocuklarý kuþ halkalama istasyonuna götürüyormuþ. Kuþlar gelen çocuklarýn avuçlarýna tutma þekli gösterilerek býrakýlýyormuþ. O çocuk, kuþun kalbini hissediyor. Sapanla kuþ avlayan çocuk onu öldürmek için deðil meraktan vurmak ister. O çocuklar merakýný giderdikten sonra sapanla kuþ vurmayý býrakýyormuþ. Bizde de gönüllüler ve köylü çocuklarý istasyonumuza geliyorlar.
 
SESLERÝNDEN TANIYOR
National Geographic’in yýlýn kaþif seçtiði Utah Üniversitesi’nden kuþ bilimci Doç. Dr. Çaðan Þekercioðlu ile Kafkas Üniversitesi’nden böcek bilimci Doç. Dr. Mehmet Ali Kýrpýk, Sedat Ýnak’ýn kaderini de çizen iki hoca. Kafkas Üniversitesi Kuþ Bilimi Bölümü’nde doktorasýný yapan Ýnak’a ABD ve Türkiye’den bu iki hoca tez danýþmanlýðý yapýyor. Bir yandan doktorasýný yaparken dört buçuk yýldýr da Aras Ýstasyonu’nda gerçek bir survivor gibi yaþýyor. Günde 16 saat çalýþýyor Ýnak. Ayrýca kuþ çizimleri yapýyor. New Yorker’dan bir kadýn muhabir Aras Ýstasyonu’na gelip onun hakkýnda gözlemlerini yazmýþ. Bu yazýda Sedat Ýnak’ýn karavanda kuþlarý halkalarken yaþadýðý özverili yoðunlaþmayý kilise duvarlarýndaki dua eden aziz fotoðraflarýna benzetmiþ.
(BA-BA-S) KARS (KHA)
 


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 4264 Defa Okundu

YORUMLAR

Çevre Kategorisine Ait Diğer Haberler

Tarihî Akçakale Adasý Çöp Adasý Oldu! Kars Çayý pis kokular yayýyor Kars’ý Çiçekler Ýle Bezetiyorlar 5 Haziran Dünya Çevre Günü Altý Ülkeden Doðasever, Sarýkamýþ’ta Dünya Çevre Gününü Kutladý Okullar Aðaçlandýrýlýyor Iðdýr Aras Nehri Kuþ Cenneti’nde Dünya Biyoçeþitlilik Günü Kutlandý Çelik Baþarý Koleji Hatýra Ormaný Oluþturdu Çýldýr Gölü Kütük Ev’de son durum 15 Temmuz Þehitleri anýsýna hatýra ormaný oluþturuldu Kars’ta aðaçlar budanýyor! Bozayýlarýn korumasý için Ýtalya-Türkiye arasý iþbirliði

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır