KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Aktaþ Gölü yakýnýndaki yolun perdelenmesi
Anasayfaya Dn Tm Çevre Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Aktaþ Gölü yakýnýndaki yolun perdelenmesi
2016-06-12 - 00:53
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 

Aktaþ Gölü yakýnýndaki yolun perdelenmesi

 KAFKAS HABER AJANSI - BEDÝR ALTUNOK / ÖZEL HABER

Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Ahmet Arslan’ýn Ardahan-Kars ayrýmý Çýldýr Aktaþ Yolu Temel Atma törenine katýlacak olmasýyla gözler bu yol üzerindeki Aktaþ Gölü’ne çevrildi. Kuþlar için dünya çapýnda önemli olan Aktaþ Gölü’nün kuþlarýnýn bu yolda ezilmemesi ve sesten rahatsýz olmamasý için yolun ne zaman perdeleneceði merak ediliyor.

KuzeyDoða Derneði’nin Aktaþ Golü için karayollarýna 6 yýl önce verdiði dilekçe, önerdiði alternatif yol güzergahý (üstteki haritada pembe) ve karayollarýnýn cevap mektubu þöyle:

6 YIL ÖNCE VERÝLEN DÝLEKÇE

Aktaþ Gölü, Türkiye – Gürcistan sýnýrýnda tektonik salýnýmla oluþmuþ sýð bir göldür. 2700 hektarlýk bir alaný kaplayan göl üzerinde irili ufaklý 12 adacýk bulunur. 1400 hektarlýk kýsmý Türkiye sýnýrlarý içerisinde bulunan Aktaþ Gölü’nün soda yoðunlaþmasý yüksektir. Bu nedenle kýþýn çevredeki diðer göllere göre daha geç donar ve daha çabuk çözülür. Gölü besleyen debisi düþük iki dere bulunmaktadýr. Sazan (Cyprinus carpio) Aktaþ Gölü’nde yaþayan ve ekonomik deðeri olan bir balýk türüdür. Gölün batý ucunda bulunan Kenarbel Köyü’nde balýkçýlýk faaliyetleri sürdürülmektedir.

Aktaþ Gölü’nde þimdiye kadar yapýlan araþtýrmalarda 100’den fazla kuþ türü tespit edilmiþtir ama gerçek sayýnýn 200 türün üzerinde olduðu düþünülmektedir. Gölün üzerinde bulunan irili ufaklý adalarýn, Türkiye’de ak pelikanýn (Pelecanus onocrotalus) - (50 çift) kuluçkaya yattýðý üç alandan, tepeli pelikanýn (Pelecanus crispus) - ( 20 çift) kuluçkaya yattýðý yedi alandan biri olduðu belirlenmiþtir. Alan ayný zamanda Türkiye’de bu iki türün bir arada üredikleri tek sulak alandýr. Dünyada ise bu alanlarýn sayýsý hýzla azalmaktadýr. Ayrýca göl Türkiye’de boz kazýn (Anser anser) bilinen tek üreme alanýdýr. Bunun dýþýnda kadife ördek (Melanitta fusca, Küresel Çapta Soyu Tehlikede) ve angýt (Tadorna ferruginea) sayesinde önemli kuþ alaný (ÖKA) statüsü olma özelliðini kazanýr.

Aktaþ Gölü’nde Türkiye’de bir arada bile görülmeyen bu türlerin üremesinin en önemli sebeplerinden biri gölün koruma ve kontrolünün sýnýr bölgesi olmasý nedeniyle askerler tarafýndan yapýlýyor olmasýdýr. Göl, Gürcistan ile sýnýr oluþturduðu için insan ve evcil hayvan baskýsý bölgede azalmýþtýr. Gölün içerisinde bulunan adacýklar ise kuþlara uygun üreme alanlarý yaratmýþtýr. Ancak hali hazýrda bile gölün 50 ile 400 metre doðusundan geçen karayolu kuþlarý tehdit etmektedir. Araçlarýn çýkardýðý ses, gaz ve ýþýk kirliði kuþlarý rahatsýz etmekte, üreme ve alan kullanýmlarýný etkilemektedir.

Ýsmini gölden alan Aktaþ sýnýr kapýsýnýn 2011 yýlý içerisinde açýlmasý planlanmaktadýr. Bu nedenle mevcut karayolunun kurumunuzca iyileþtirilmesinin yapýlmasý planlanmýþ ve bu plan taslak olarak onaylanmýþtýr. KuzeyDoða Derneði daha önce bu konu hakkýnda Çýldýr Kaymakamlýðý ile birlikte bir çalýþma yapmýþ, fakat çalýþma sonlanmadan Çýldýr Kaymakamýnýn görev yeri deðiþmiþtir. Aktaþ Gölü’nün korunmasý ve uzun yýllar saðlýklý bir ekosisteme sahip olmasý için mevcut karayolunun güzergâhý deðiþtirilmelidir. Sýnýr kapýsýnýn açýlmasý ile artan araç ve insan trafiði gölü olumsuz yönde etkileyecektir. Mevcut karayolunun geniþletilmesi ile;

1.         Göle daha da yakýnlaþan karayolunu su basma riski artacaktýr. Buna en güzel örnek Kuyucuk Gölü’nden geçen karayolunun sular altýnda kalmasýndan dolayý 200 m daha kuzeye alýnmasýdýr. Ancak þu an bile kullanýlan bu karayolu su basma tehlikesi ile karþý karþýyadýr.

2.         Göl boyunca seyreden araçlar gölün kenarýna inmek isteyecekler ve planlamasý yapýlmamýþ bir alanda piknik yapmak ya da dinlenmek isteyeceklerdir. Bu hem çevre kirliliðine sebep olacak, hem de sýnýr güvenliðini tehdit edecektir.

3.         Araç trafiðinin artmasý ile gölü etkin bir þekilde kullanan kuþlarýn trafik kazalarýna karýþma olayý artacaktýr. Bu nedenle hem maddi, hem de ölümlü kazalarýn sayýsýnda artýþ olabilir. Bu gölü kullanan kuþlar diðer göllerde yaþayan kuþ türlerine göre daha büyük ve daha aðýrlardýr. Bu nedenle hareketleri daha yavaþtýr.

4.         Araçlardan yayýlan ses, ýþýk ve gaz kirliliðinden dolayý kuþlar ve diðer yaban hayvanlarý rahatsýz olacaklar ve Aktaþ Gölü’nü terk edeceklerdir.

5.         Kuþlar tarafýndan avlanan balýklar göl içerisinde bir denge yaratmýþtýr. Kuþ sayýsýnýn hýzlý bir þekilde azalmasý balýk sayýsýný azaltabilir. Otçul balýklarýn artýþý ile göl içi bitkileri hýzlý bir þekilde tüketebilir ve göl içerisinde oksijen ve besin kalmamasýna sebep olabilir. Bunun sonucunda ise balýklarýn toplu þekilde ölümleri gerçekleþir. Bu da Aktaþ Gölü’nden ekonomik kazanç saðlayan yöre insanýna ekonomik açýdan zarar verir.

6.         Aktaþ sýnýr kapýsýnýn açýlmasýyla artan araç trafiði nedeni ile yöre insaný tarafýndan gölün doðu kýsmýna dinlenme tesisleri, petrol istasyonlarý, vb. binalarýn inþa edilmesi karayolunun göle verdiði zararý iki katýna çýkaracak ve bu tesislerin atýklarý göle býrakýlacaktýr. Sorunlar ortaya çýkacaktýr.

Aktaþ sýnýr kapýsý açýlýrken planlanan karayolu ekte gönderdiðimiz alternatif güzergâhýn olmasý halinde ise

1.         Alternatif güzergâhýn iki farklý köyden geçmesiyle, bu köyler de ekonomik kazanç saðlamýþ olacaktýr.

2.         Karayollarý Genel Müdürlüðünün doða koruma faaliyetlerini göz önünde bulundurarak planlarýný yapmasý diðer kurumlara örnek olacaktýr.

3.         Karayolunu su basmasý olasýlýðý sýfýra indirilmiþ olacak ve uzun vadede yapýlan yol daha ekonomik hale gelecektir.

Bu sebeplerden ötürü kurumunuz tarafýndan oluþturulacak yeni güzergâhýn göl kýyý kenar çizgisine en az 1 km uzaklýkta olmasýna dikkat edilmelidir.

DÝLEKÇEYE ÝSTÝNADEN KARAYOLLARINDAN GELEN CEVAP:

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI - BEDÝR ALTUNOK / ÖZEL HABER


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 9917 Defa Okundu

YORUMLAR

Çevre Kategorisine Ait Diğer Haberler

Tarihî Akçakale Adasý Çöp Adasý Oldu! Kars Çayý pis kokular yayýyor Kars’ý Çiçekler Ýle Bezetiyorlar 5 Haziran Dünya Çevre Günü Altý Ülkeden Doðasever, Sarýkamýþ’ta Dünya Çevre Gününü Kutladý Okullar Aðaçlandýrýlýyor Iðdýr Aras Nehri Kuþ Cenneti’nde Dünya Biyoçeþitlilik Günü Kutlandý Çelik Baþarý Koleji Hatýra Ormaný Oluþturdu Çýldýr Gölü Kütük Ev’de son durum 15 Temmuz Þehitleri anýsýna hatýra ormaný oluþturuldu Kars’ta aðaçlar budanýyor! Bozayýlarýn korumasý için Ýtalya-Türkiye arasý iþbirliði

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır