KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Endemik bitkiler ormanla büyüyor!
Anasayfaya Dn Tm Çevre Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Endemik bitkiler ormanla büyüyor!
2016-09-23 - 16:59
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Endemik bitkiler ormanla büyüyor!

HABER KAMERA: BEDÝR ALTUNOK -ÖZEL

MÝLLETVEKÝLÝ BEYRÝBEY KÖYÜNDEKÝ ORMANLIK ALANI GEZDÝ

Bölgenin geçim kaynaðý olan tarým ve hayvancýlýðýn olmazsa olmazý meralarýn köylüler tarafýndan ormanlýk alana tahsis edilmesi, alanýn önemini gözler önüne serdi.

Bölgede yetiþen ve bölge insaný tarafýndan bilinen endemik bitkiler, ormanlýk alanlarda kendini tüm güzelliðiyle ortaya koyuyor. AK Parti Kars Milletvekili Dr. Yusuf Selahattin Beyribey’in de köyü olan merkez Alçýlý Köyü, 1990’lý yýllarda Orman Bakanlýðý’na tahsis ettikleri meranýn geniþletilmesi için Orman Bakanlýðý’na yeniden müracaata hazýrlanýyor.

AK Parti Kars Milletvekili Selahattin Beyribey’in ziyaret ettiði ve alanda tanýtýmýný yaptýðý bitkiler, C vitamini deposu olarak kabuðunun kýrýlmasýný bekliyor.

20 YIL ÖNCE 20 BÝN AÐAÇ DÝKÝLDÝ

20 yýl önce 20 bin adet çam ve akça aðaç fidanlarýnýn dikildiði 2400 rakýmdaki Güzel Yayla mevkiindeki aðaçlarýn boyu 2-3 metreye kadar ulaþtý. Palýtlýk, Kuzeyin Dayý, Þýrþýr Þelalesi mevkileriyle iç içe olan Güzel Yayla mevkiindeki ormanlýk alanýn geniþletilmesi ve endemik bitkilerin de sayýsýnýn artýrýlmasý için giriþimler sürüyor.

ALÇILI KÖYÜ’NDE ENDELÝK BÝTKÝLER

AK Parti Milletvekili Dr. Yusuf Selahattin Beyribey de bu alanda inceleme yapmak için Kars Esnaf ve Sanatkarlar Adalar Birliði Baþkaný Adem Burulday, Ticaret Ýl Müdürü Adem Beyribey, AK Parti merkez ilçeden Mustafa Akçay, Fatih Beyribey, eski Yem Fabrikasý Müdürü Fermani Çiçek ve esnaf Halis Ýnceli’yle birlikte il merkezine 28 kilometre mesafedeki Alçýlý köyüne gitti. Muhtar Vural Bekinkaya ve köylüler tarafýndan karþýlanan ekip, ilk önce Güzel Yayla mevkiindeki ormanlýk alana geçti. Milletvekili Selahattin Beyribey burada incelemelerde bulunduðu alandaki aðaçlandýrma çalýþmalarýnýn sürdürüleceðini söyledi. Milletvekili Beyribey, Güzel Yayla, Palýtlýk, Kuzeyin Dalý, Þýrþýr Þelale mevkilerinde yetiþen Kuþburnu, Kara Kuþburnu, Kat Kat, Kýzanboð, Tuvþan Elmasý ve Ekþi Meyvelerin deðerlendirilmesi gerektiðini söyledi.

KORUMA ALTINA ALINACAK

Endemik Bodur Aðaçlarý alanýnýn da koruma alýnýp Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý’na hibe edileceðini belirten Beyribey, yeni nesillere güzel eserler býrakmak adýna bu alanlarýn korunmasý gerektiðine vurgu yaptý.

KÖYLÜLERÝN TAKDÝRE ÞAYAN DAVRANIÞI

Köylülerin bu noktadaki fedakarlýðýnýn da takdire þayan olduðuna iþaret eden AK Parti Kars Milletvekili Dr. Yusuf Selahattin Beyribey, konuya iliþkin yaptýðý açýklamada; “Þu anda Kars Merkez Alçýlý Köyü’nün Gazel Yayla diye adlandýrýlan bölgesindeyiz. Burasý daha önceden köyün mera alanýydý ve köylülerimiz bu gördüðünüz alaný 1990’lý yýllarda Orman Bakanlýðý’na gönüllü olarak hibe ettiler. O gün dikimi baþlanan ve fide halinde olan çam aðaçlarýmýz þimdi görüyorsunuz 20 yaþlarýndalar ve çok güzel bir görüntü oluþturmuþlar. Burayý görünce inanýn çok mutlu oldum ama bu alanda tabi ki bir takým eksiklikler de söz konusu, bu eksiklikler de bazý bölgelerde aðaçlarýn yetiþmemiþ olmasý. Bu anlamda köylülerle görüþüp ardýndan orman bakanlýðýnýn da desteðiyle alaný geniþletip yeniden bir dikim yapmayý planlýyoruz. Gelecek nesillere güzel þeyler býrakmak adýna bu çalýþmanýn yürütülmesi önemlidir. Bu civarda baþka köylerimizde böyle bir alan mevcut deðil. Bölgede en önemli þey hayvancýlýkla ilgili arazinin ve meralarýn geniþ olmasýdýr. Bu noktada köylülerimizin bu fedakarlýðý küçümsenemeyecek kadar önemlidir. Biz de bu fedakarlýktan kaçýnmayan köylülerimize arzu ettikleri gibi bir ormaný oluþturmak istiyoruz. Bu alandaki boþluklarýn doldurulmasý ormanýn geliþimi için çok daha faydalý olacaktýr. Ayrýca köyün alt bölgesinde bulunan alanda endemik bitki çeþitliliði söz konusu. O alaný da hem koruma, hem de geliþtirme adýna orman bakanlýðýnýn tespitleri ve çalýþmalarýyla daha da kapsamlý bir hale getirilmesini arzu ediyoruz. Ýnþallah bu çalýþmalarla köyümüzden baþlayan bu güzellikler, Kars’ýn ve ülkemizin her köþesinde devam edecek.” Þeklinde konuþtu.  

C VÝTAMÝNÝ YAYGIN

Kars’ýn hemen hemen her noktasýnda kuþburnu, kara kuþburnu diye adlandýrýlan birçok çeþit bitkinin bulunduðuna dikkat çeken Beyribey, bu bitkilerin lezzeti dýþýnda C vitamini açýsýndan da oldukça faydalý olduðunu söyledi. Öte yandan bahçelerde süs aðacý olarak kullanýlan birçok çeþidin de bölgede doðal olarak yetiþtiðinin altýný çizen Selahattin Beyribey, “Bu bölge insanýnýn bildiði birçok çeþit bitki mevcut. Bunun dýþýnda piyasalarda hiç bilinmeyen doðal birçok çeþit bitki ve yiyecekte yine bu alanlarda mevcut. Bu alanlarý korumak, keþfetmek ve hak ettiði noktalara taþýmak adýna çok önemsediðim konudur bu” dedi.

12 KÝLOMETRELÝK DAÐ YÜRÜYÜÞÜ

Beyribey ve beraberindekiler ziyaretin ardýndan dað yürüyüþü yaptý. 3 saat içinde 12 kilometre yürüyüþ yapan ekip, kayalýklardan da geçiþ yaptý. Domuz sürüsü ve ayýlarla da karþýlaþan Beyribey ve beraberindekiler hem ziyaret hem inceleme hem de gezi ve spor yapmanýn keyfiyle akþam saatlerinde köyden ayrýlýp þehir merkezine geçti.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI – ÖZEL HABER

 

KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 10607 Defa Okundu

YORUMLAR

Çevre Kategorisine Ait Diğer Haberler

Tarihî Akçakale Adasý Çöp Adasý Oldu! Kars Çayý pis kokular yayýyor Kars’ý Çiçekler Ýle Bezetiyorlar 5 Haziran Dünya Çevre Günü Altý Ülkeden Doðasever, Sarýkamýþ’ta Dünya Çevre Gününü Kutladý Okullar Aðaçlandýrýlýyor Iðdýr Aras Nehri Kuþ Cenneti’nde Dünya Biyoçeþitlilik Günü Kutlandý Çelik Baþarý Koleji Hatýra Ormaný Oluþturdu Çýldýr Gölü Kütük Ev’de son durum 15 Temmuz Þehitleri anýsýna hatýra ormaný oluþturuldu Kars’ta aðaçlar budanýyor! Bozayýlarýn korumasý için Ýtalya-Türkiye arasý iþbirliði

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır