KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
3 Mart Dünya Yaban Hayatý Günü
Anasayfaya Dn Tm Çevre Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
3 Mart Dünya Yaban Hayatý Günü
2017-03-03 - 22:34
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 3 Mart Dünya Yaban Hayatý Günü

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

3 MART DÜNYA YABAN HAYATI GÜNÜ KARS’TA ÇEÞÝTLÝ ETKÝNLÝKLERLE KUTLANDI.

Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Kars Doða Koruma ve Milli Parklar Þube Müdürlüðü 3 Mart yaban hayatý günü dolayýsýyla bir etkinlik düzenledi Kafkas Rehabilitasyon Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte Kafkas Üniversitesi Kalkýnma Vakfý ilköðretim okulu ikinci sýnýf öðrencilerine bakanlýk tarafýndan hazýrlanan yaban hayatý tanýtýcý çizgi filim Ýzletildi.

Daha sonra öðrenciler Doða Koruma ve Milli Parklar Þube Müdürü Murat Doðanay ile birlikte rehabilitasyon merkezinin klinik kýsmýnda müþahede altýna alýnan hayvanlarý görme fýrsatý buldular.

Rehabilitasyon merkezindeki faaliyetler ve 3 Mart Dünya Yaban Hayatý Günü hakkýnda açýklamada bulunan Ýl Müdürü Murat Doðanay, þu ifadeleri kullandý: “Þuan Kafkasya Yaban Hayatý Koruma Rehabilitasyon merkezindeyiz. 1200 metre² kapalý bir alan içerisindeyiz; tabi açýk alanlarda da yaban hayatýnýn reflekslerini oluþturabileceði alanlar yaptýk. Bu alanlar 400 metre² alana sahip burada klinikler kýsmýnda ise yaban hayatta güçsüz düþmüþ yaban hayatýnýn iyileþtirilmesi çalýþmasýný gerçekleþtiriyoruz. Bu bölümde müþahede altýna alýnýyor tedavileri gerçekleþtiriliyor ve tekrar alýndýklarý yere doðaya býrakýlýyor

Bugün 3 Mart Dünya Yaban Hayatý Günü. Uluslararasý sözleþmeler kapsamýnda Dünya çapýnda bu gün Dünya yaban hayatý günü olarak ilan edildi. Orman ve Su iþleri Bakanlýðý olarak biz de burada çeþitli etkinliklerle bu günü kutlamaktayýz. Bunun en iyi örneði Ýlköðretim seviyesindeki çocuklara Bakanlýðýmýzýn hazýrlamýþ olduðu çizgi filmleri izlettirmek, yaban hayatýný tanýtmak, yaban hayvanlarýný sevdirmek ve gelecek kuþaklara eðitim vermek amacýyla etkinliðin bir parçasý olarak düzenlemiþ olduk. Ayrýca görmüþ olduðunuz yaban hayatý kurtarma ve rehabilitasyon merkezimiz yaban hayvaný hastanesi statüsünde çalýþmaya baþladý. Ýlimizde ilçelerimizde veya köylerimizde doðada güçten düþmüþ hayvanlar kurumumuzca buraya transfer edilip burada Kafkas Üniversitesi’nde ki akademisyen hocalarýmýzla onlarýn katkýlarýyla buradaki hayvanlarýn tedavisi yapýlýp tekrar alýndýklarý yere býrakýlmasý suretiyle devamýný saðlamak için çalýþmalar yapmaktayýz. Gördüðünüz Kafkasya Yaban Hayatý Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Bakanlýðýmýzca 2015 yýlýnda programa konulmuþ olup ve tamamlanmýþtýr. Ayrýca etrafýna ihata duvarý 2016 yýlýnda yapýlmýþ. Ýçerisinde gördüðünüz üç bölüm idari klinikler ve rehabilitasyon bölümü ve klinik malzemeleri ve büro malzemeleri kurumumuzca karþýlanmýþ olup yapýlan protokolle faaliyetine baþlamýþ durumda içeridedir. Iðdýr ilinden gelen keklikler, Erzincan’dan gelen yavru ayý yine ilimizin ilçelerinden ve köylerinden gelen yaban hayvanlarý burada tedavi edilmiþ ve müþahede altýnda tutulmakta tedavileri tamamlandýktan sonra tekrar tabiatlarýna kavuþturmak doðaya salmak için çalýþmalarýmýzý sürdüreceðiz. Bu yönüyle ilimizin yaban hayatýný önemsiyoruz. Oldukça zengin bir potansiyele sahip yaban hayatýnýn devamlýlýðýný saðlamak için üniversite yetkilileri hocalarý ve kurumlar arasý protokol gereði çalýþmalarýmýz devam etmektedir.

Prof. Dr. Mete Cihan ise yaban hayvanlarýný bazen vatandaþlarýn getirdiðini belirterek, “Daha çok uzaktan, baþka yerlerden gelenler de oluyor. Ama genelde yaban hayatýný koruma orman müdürlüklerine haber verdikleri zaman onlar bizim buraya rehabilitasyon merkezimize getiriyorlar. Mesela geçtiðimiz günlerde Erzincan Refahiye’den bir ayý yavrusu getirildi. Bazen vatandaþlarýn kendileri de kendi imkanlarýyla getirebiliyorlar ama bazen de çok gecikmiþ vakalar geliyor onlarý tedavi ederken zaman zaman sýkýntý çekiyoruz. Rehabilite ettikten sonrada doðaya býrakýyoruz. Türkiye’de sayýlý merkezlerden bir tanesiyiz” þeklinde konuþtu.

Yar. Doç. Dr. Ekin Emre Erkýlýç’ da rehabilitasyon merkezinin çalýþmalarý hakkýnda bilgi vererek þunlarý ifade etti;  “Türkiye genelinde aktif olarak çalýþan birkaç merkezden bir tanesiyiz. 13. bölge olarak burasý Erzurum’a baðlý oldukça geniþ bir çalýþma alanýmýz var. Hocamýzýn da söylediði gibi daha çok vatandaþlar kendi imkanlarýyla ulaþmaya çalýþýyorlar. Veya ihbar hatlarýna býrakmýþ olduklarý noktalar doðrultusunda da güvenlik güçleri veya yaban hayatý koruma müdürlüðü tarafýndan da bize getiriliyor. Son dönemde öyle bir bilinç uyandý ki artýk köylerdeki vatandaþlarýmýz bile Kafkas Üniversitesi’nde böyle bir rehabilitasyon merkezinin olduðunu biliyor ve bu doðrultuda hareket ediyor. Hatta doða koruma ve milli parklar Þube müdürlüðü bu konuda çok hassas davranýyor ve bize çok yardýmcý oluyor. Burada sadece yaralý hayvanlara deðil doðada tek baþýna kalmýþ yavru yaban hayvanlarýný da müþahede altýna alarak saðlýklý bir hale getiriyoruz.”

Rehabilitasyon merkezinde 2016 yýlýnda 62 keklik üç tilki ve bir kulaklý orman baykuþunun rehabilite edilerek doðaya salýnmýþ. 2017 yýlýnda da yine keklik, bir yavru ayý, atmaca, kaya kartalý, kýzýl Þahin ve buna benzer birkaç çeþit daha kuþ çeþidi müþahede altýnda tutularak tedavi süreci devam ediyor.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

 


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 9819 Defa Okundu

YORUMLAR

Çevre Kategorisine Ait Diğer Haberler

Tarihî Akçakale Adasý Çöp Adasý Oldu! Kars Çayý pis kokular yayýyor Kars’ý Çiçekler Ýle Bezetiyorlar 5 Haziran Dünya Çevre Günü Altý Ülkeden Doðasever, Sarýkamýþ’ta Dünya Çevre Gününü Kutladý Okullar Aðaçlandýrýlýyor Iðdýr Aras Nehri Kuþ Cenneti’nde Dünya Biyoçeþitlilik Günü Kutlandý Çelik Baþarý Koleji Hatýra Ormaný Oluþturdu Çýldýr Gölü Kütük Ev’de son durum 15 Temmuz Þehitleri anýsýna hatýra ormaný oluþturuldu Kars’ta aðaçlar budanýyor! Bozayýlarýn korumasý için Ýtalya-Türkiye arasý iþbirliði

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır