KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Altý Ülkeden Doðasever, Sarýkamýþ’ta Dünya Çevre Gününü Kutladý
Anasayfaya Dn Tm Çevre Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Altý Ülkeden Doðasever, Sarýkamýþ’ta Dünya Çevre Gününü Kutladý
2017-06-07 - 00:33
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Altý Ülkeden Doðasever, Sarýkamýþ’ta Dünya Çevre Gününü Kutladý

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Kars KuzeyDoða Derneði, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün bu yýlki “Doðayla Temasta Ol” temasýný, altý ülkeden doðasever ile birlikte Sarýkamýþ’ýn yemyeþil çayýrlarý, ilkbahar çiçekleri ve eþsiz yaban hayati ile içiçe kutladý. Türkiye, Hýrvatistan, Hollanda, Ýskoçya, Ýngiltere ve ABD’den gelen doða meraklýlarý, iki hafta boyunca Sarýkamýþ’ta kalarak Sarýkamýþ ormanlarýnýn dünyaca ünlü bozayýlarýný, kurtlarýný, yaban domuzlarýný ve diðer yaban hayatýný izledi, yaban çiçeklerini fotoðrafladý, orman yollarýnda kuþ gözlemledi ve Keklik vadisi, Katerina Av Köþkü ve Sarýkamýþ’ýn diðer güzelliklerine hayran kaldý. KuzeyDoða Derneði Baþkaný, Utah ve Koç Üniversitesi öðretim üyesi Doç. Dr. Çaðan Þekercioðlu, Dünya Çevre Günü ve Sarýkamýþ’da ekoturizm üzerine þunlarý söyledi:

“KuzeyDoða Derneði ekibimizin her günü doðayla temas içinde geçmektedir ve bizim için her gün Dünya Çevre Günü’dür. Ýçinde yaþadýðýmýz ve hýzla tahrip olan çevremizi senede bir gün hatýrlayarak hýzla yok olan doðayý korumamýz mümkün deðildir. Ülkemizin maalesef büyük sayýda turist kaybettiði bir zamanda, Sarýkamýþ, Kars ve Doðu Anadolu’nun doðasýný görmeye gelen doðaseverler daha da önem kazanmýþtýr. KuzeyDoða Derneði’nin 10 yýlý aþkýn süredir Doðu Anadolu’daki ekolojik araþtýrmalarý, belgeselleri ve tanýtým çalýþmalarý sayesinde, dünyanýn farklý ülkelerinden ziyaretçiler Sarýkamýþ’ýn yaban hayatýný görmeye gelmekte, Sarýkamýþ, Kars ve Türkiye’nin ekonomisine ve tanýtýmýna katkýda bulunmaya devam etmektedir. En son aðýrladýðýmýz uluslararasý grup, ilk baþta gelmekte biraz endiþeli olsa da, kendilerine ülkemizin emniyetli olduðu konusunda güvence verdik ve Sarýkamýþ’dan çok mutlu ayrýldýlar. Grubun çoðunu oluþturan Ýngiliz doðaseverlerden biri, kendileri Sarýkamýþ’dayken Ýngiltere’de gerçekleþen iki terör saldýrýsýndan bahsederken bize “Son iki hafta biz Sarýkamýþ’dayken Ýngiltere’den daha emniyetteydik” dedi.

Doða turizmi, sadece ekonomi ve tanýtým için deðil, ülkeler ve kültürel arasý diyalog için de en etkin araçlardan biridir. KuzeyDoða Derneði’nin yaban hayatý ve ekolojik araþtýrma çalýþmalarý, BBC, National Geographic, TRT Belgesel, NTV, Ýz Tv ve CNN Türk’de yayýnlanan dokuz belgeselimizle Sarýkamýþ ve Kars’ýn bozayýlarýný, kurtlarýný, vaþaklarýný ve doðasýný dünya çapýnda yüz milyonlarca kiþiye tanýtarak bölgenin bir yaban hayatý ve ekoturizm noktasý olmasýný saðladý. Sarýkamýþ’da yýllardýr devam eden bilimsel araþtýrmalarýmýz ve Sarýkamýþ’a gelmelerini saðladýðýmýz yüzlerce doðaseverin yaptýðý harcamalar ile 2003 yýlýndan bu yana Sarýkamýþ ekonomisine yaklaþýk yarým milyon dolarlýk katký saðlandý. Doðaseverler ve ekoturistler ortalama turiste göre daha eðitimli ve gelir seviyesi daha yüksek ziyaretçilerdir ve geldikleri yere daha fazla kar býrakýrlar. Özellikle daha fazla turiste ihtiyacýmýz olduðu bu zamanda, doða koruma ve tanýtým yoluyla Kars ve Doðu Anadolu’da yerel tabanlý ekoturizmi arttýrmamýz çok önemlidir. Ama bunun için sadece ülkemizin hýzla yok olan doðasýný degil, bu doðayý korumaya çalýþanlarý da çok daha iyi korumamýz ve desteklememiz gereklidir. KuzeyDoða Derneði olarak 2017 Dünya Çevre Günü’nünde Antalya’da cinayete kurban giden çevreci çift Ali Ulvi Büyüknohutçu ile eþi Ayþýn Büyüknohutçu’yu saygý ile anýyoruz.”

05 HAZÝRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ; DOÐAYLA TEMASTA OL

Birleþmiþ Milletler Örgütü 1972 yýlýnda Ýsveç’in baþkenti Stockholm’de 133 ülkenin katýlýmý ile düzenlediði zirvede, 5 Haziran tarihinin “Dünya Çevre Günü” olmasýný oybirliði ile kabul etti. O tarihten bu yana çevre sorunlarýna kamuoyunun dikkatini çekmek, halkýn katýlýmýný geliþtirmek ve politik ilgiyi arttýrmak üzere dünya genelinde çeþitli etkinliklerle kutlanmaktadýr.

Bu yýlýn temasý “Doðayla Temasta Ol” ile bireylerin doðaya çýkmasý ve doðanýn deðerini anlamasý bütün gezegen için çok önemi vurgulanacaktýr. Siz de bugün milli parklarý, hayvanat bahçelerini, botanik parklarý ve diðer tabiat alanlarýný gezin. Ormanda bisiklet turuna çýkýn. Doðayý farklý boyutlarda keþfedin. Nadir bir memeli arayabilirsiniz ya da 5 kelebek türü tanýmlayabilirsiniz.  Ýllaki ellerinizi ve kýyafetlerinizi kirletmenize gerek yok ya da sadece oturun ve gölü seyredin!

Son yýllarda bilimsel geliþmeler ve küresel ýsýnma gibi artan çevresel sorunlar doðal sistemlerin kendi refahýmýzý destekleyen sayýsýz yolu anlamamýza yardýmcý oluyor. Beslenmemizden saðlýk sorunlarýmýza kadar birçok ihtiyaçlarýmýzý doðadan alýrýz ve karþýlýðýnda hiç bir þey vermeyiz. Fakat kýtlýk çekmeden, kirli hava solumaya baþlamadan ya da dönülmez yola girmeden doðanýn deðerini anlamamýz gerekmektedir.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 980 Defa Okundu

YORUMLAR

Çevre Kategorisine Ait Diğer Haberler

Tarihî Akçakale Adasý Çöp Adasý Oldu! Kars Çayý pis kokular yayýyor Kars’ý Çiçekler Ýle Bezetiyorlar 5 Haziran Dünya Çevre Günü Altý Ülkeden Doðasever, Sarýkamýþ’ta Dünya Çevre Gününü Kutladý Okullar Aðaçlandýrýlýyor Iðdýr Aras Nehri Kuþ Cenneti’nde Dünya Biyoçeþitlilik Günü Kutlandý Çelik Baþarý Koleji Hatýra Ormaný Oluþturdu Çýldýr Gölü Kütük Ev’de son durum 15 Temmuz Þehitleri anýsýna hatýra ormaný oluþturuldu Kars’ta aðaçlar budanýyor! Bozayýlarýn korumasý için Ýtalya-Türkiye arasý iþbirliði

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır