KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

TüRKYE þMD MüTTEFK M OLACAK, BöLGESEL BARýþ Mý DYECEK?

  Dinçer AKTEMUR

          dinceraktemur@msn.com
         TüRKYE þMD MüTTEFK M OLACAK, BöLGESEL BARýþ Mý DYECEK?

Türkiye þimdi müttefik mi olacak, bölgesel barýþ mý diyecek?

IRAK’da IÞÝD tarafýndan rehin tutulan Türk vatandaþlarý, 101 gün süren esaretin ardýndan kurtarýlarak, Türkiye’ye getirildi.

Sevindirici haberdi bu. Konsolos ve konsolosluk personeli olan vatandaþlarýmýz IÞÝD’in elinden kurtulmuþ, yurda dönmüþtü.

IÞÝD, elinde tuttuðu ABD vatandaþlarýný katlederken, 49 Türk vatandaþýnýn sað salim ülkeye getirilmesi elbette ki bir baþarýdýr. Bu durum ayný zaman da dünyaya meydan okuyup, kimseye eyvallah etmeden katliam yapan IÞÝD’in, Türkiye’nin baþka devletlerle bir tutulamayacaðýnýn farkýnda olduðunun da göstergesidir.

Baþarý sorgulanamaz belki ama Türk vatandaþlarýn IÞÝD’in elinden kurtarýlmasý sürecinde öncesi ve sonrasý geliþmeleri de gözardý etmemek durumundayýz.

Zira rehinelerin kurtarýlmasý sevincini yaþarken ülkemiz,  Ortadoðu’da yeni bir savaþýn içerisinde kendimizi bulmamýz da muhtemeldir.

Malumunuz üzere, geçtiðimiz günlerde ABD, Ortadoðu’da artan terör olaylarýný bahane ederek, özellikle IÞÝD’in önüne kesmek amacýyla bir operasyon programlamýþ, fakat bu operasyona Türkiye çekimser kalarak destek vermemiþti.

Ortadoðu’da ki terör örgütleriyle bir mücadele içerisine girerek, kandan leke kapmak istemeyen Türkiye, ABD’nin IÞÝD’e yönelik operasyon hazýrlýðýna çekimser kalmasýný Irak’ta rehin tutulan Türk vatandaþlarýnýn güvenlik problemiyle açýklamýþ, rehinelerin hayatýný tehlikeye atacak tavýr sergilemekten kaçýnacaðýný belirtmiþti.

Bugün, ABD’nin IÞÝD’e yönelik operasyon süreci devam ederken, Türk rehinelerin kurtarýlmasý akýllara çeþitli sorular getirmektedir.

Türkiye’yi Ortadoðu’da ki terör örgütlerine yardýmla suçlayan ABD, IÞÝD’in bölgedeki etkisini yok etmek amacýyla hazýrladýðý operasyon programýna Türkiye’yi de dahil etmek istediði için, Türk rehinelerin kurtarýlmasýnda en azýndan istihbarat anlamýnda bir rol ortaya koymuþ olabilir.

Böylece Türkiye, IÞÝD’e yönelik yapýlacak olan operasyonlara dahil olmamak için bir bahane gösteremeyecek ve ABD’nin müttefiki olarak Ortadoðu’da ki terör örgütlerine karþý, askeri yönden olmasa dahi, diðer fiziki faktörleri ile bu operasyonun içerisinde yer almýþ olacak. Zira rehinelerin el çabukluðu bir hýzda, çatýþmasýz ve askeri faktörler dýþýnda kurtarýlmalarý da manidardýr.

Rehinelerin durumuyla ilgili olarak, Türkiye’nin operasyona dahil olmak istememesini içtenlikle anlayabildiklerini ifade eden ABD Dýþiþleri’nin, rehinelerin kurtarýlmasýnýn ardýndan müttefiklik için bahanesi kalmayan Türkiye hakkýnda nasýl bir tutum sergileyeceði ve hangi taleplerde bulunacaðý ise þimdilik merak konusu.

Ve en önemlisi Türkiye’nin kararý... 

Türkiye, bu süreçte ABD’nin Ortadoðu’da ki kan pazarý üzerinde kurmak istediði krallýða müttefiklik mi edecek, ya da bölgesel barýþ adýna takýndýðý tavrýný devam mý ettirecek, hep birlikte izleyip göreceðiz.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 17575 Defa Okundu
2014-09-20

SON YAZILARI

Kalkýþmadan Kaynaþmaya 15 Temmuz notlarý Charlie Saldýrýsý, Türkiye’de Yankýlandý Demokrasi Düþ’ü “Peþmerge’nin geçiþi, çocuklarýn yüzünde leke býraktý!” “ABD, Kürt Devleti Ýçin Mimarlýk Yapýyor” “Ortadoðu Cehennemi ve Kobani Gerçeði” Türkiye þimdi müttefik mi olacak, bölgesel barýþ mý diyecek? “Sevgisizliðin kurbaný olduk” “Gezi’den Gazi çýkmayalým” Türk kýzýnýn dediði gibi!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır