KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

HAçLý GüCü BZE KOMþU OLACAK!

  Dinçer AKTEMUR

          dinceraktemur@msn.com
         HAçLý GüCü BZE KOMþU OLACAK!

Haçlý gücü bize komþu olacak! 

Arap Birliði, Türkiye ile birlikte yaptýðý toplantýda Suriye’de Beþar Esad yönetimine karþý yaptýrým paketini onayladý.
- Ýþe bak ki Avrupa Birliði’ne üye olma yolunda bin takla atan Türkiye Cumhuriyeti’nin Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu’da Arap Birliði Dýþiþleri Bakanlarý toplantýsýna katýldý. Üstelik Suriye Komitesi’ne bir de konuþma yaptý.
*
Aceba Türkiye Cumhuriyeti Arap Birliði’ne üye mi oldu?
Oldu diyelim hadi, bizim neden haberimiz olmadý?
Olmaz tabi…
Çünkü Türkiye Cumhuriyeti, Arap Birliði’nde daimi gözlemci ülke statüsündedir.
Bunun bir önemi var mý? O da yok.
Çünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin Arap Masasý’na oturmasý için birliðe üye olmasýna veya gözlemci statüsüne sahip olmasýna gerek yok…
Þöyle ki; Beli kalýn krallarýn yönetiminde ki, Arap Birliði’ne üye ülkelerin hemen hepsi Amerika ile Ýngiltere’nin çocuklarý gibidir!
Türkiye’de bugün AB yolunda, AB ve ABD’nin emrindeyken, Davutoðlu’nun Arap Birliði Toplantýsý’na katýlmasý çokta manidar deðildir.
*
Toplantýda Esad’a ekonomiden, insani haklara kadar 9 maddelik ceza kesildi.
Ekonomi de: Suriye merkez bankasýyla iliþkilerin durdurulmasý, hükümetin mal varlýðý ve ekonomik ambargo…
Turizm de: Havayolu seyahatlerinin engellenmesi…
Sosyalite de: Komitenin belirleyeceði Suriyeli yetkililer ve büyük þahsiyetlerin Arap ülkelerine seyahatlerinin yasaklanmasý, Arap ülkelerindeki mal varlýklarýnýn dondurulmasý…
*
Suriye’ye bu cezalarý uygulayan Arap ülkelerinin bu denli uygulamayý yapma zorunluluklarýnýn baþýnda kendi düzenlerinin bozulacaðý korkusunun olduðu nettir. Yani Arap dünyasý “bugün AB ve ABD’ye hizmet edersek, yarýn bizi kimse iþgal edemez” diye saçma bir düþünce ile ap açýk Suriye’yi kurban etti.
*
Saddam gitti, Mübarek gitti, Kaddafi’de gitti…
Sýra Ahmedinejad’a gelecek ya, kaldý mý Esad’ýn Suriye’si?... Varsýn o da gitsin. Kendilerinde çok demokrasi varmýþ gibi, Suriye’de ki demokrasi açýðýný görüp, haçlýlara yalanmak adýna Suriye’ye yaptýrým paketi uygulayan Arap Birliði’de bir yerlerine kýna yaksýn…
*
Ya Türkiye?
Ne oluyor Türkiye’ye?
Esad ile kanka iken iktidar partisinin baþkaný Sayýn Baþbakan, neden bir anda Esad ile düþman oldu?
Beraber tatile çýktýklarý günleri neden unuttu?
-Suriye’de ki þiddeti görmezden gelemeyiz diyorlar!
Peki, Suriye’de bu þiddet yýllardýr yoktu da, bugün mü yaþandý.
Esad yönetimi yýllardýr sosyal-baðýmsýzdý da, bugün mü diktatör oldu?
Hatta Esad’ýn ülkesi, diðer Arap ülkelerine nazaran daha demokratik deðil miydi?
Ne oldu da Esad diktatör oldu?
- ABD, Ortadoðu’da güç istemiyorum dedi, Esad diktatör oldu.
- Suriye’den isyan edenler Türkiye sýnýrýna dayanýp, çadýrlarýmýzda uyudu, Esad diktatör oldu.
*
Haçlýlar, Ortadoðu’da yavaþ bir hareketle güç kazanmalýydý, kazandý da.
Karýþýklýk çýkardýðý her yerde ben merkezli valisini baþa getirdi.
Her girdiði topraða daha fazla þiddet, daha fazla ölüm getirdi.
Adýný daha fazla demokrasi koydu!
Ve bugün de Ýran’ý istiyorum dedi.
Ýran’ý isterken önünde Suriye olmamalýydý, o zaman önce Suriye olsun dedi.
Ýç karýþýklýk, iç savaþ, katliam ve ölüm soktu.
Kýsacasý iþgale hazýrladý.
Türk bürokrasisi de buna ön ayak oldu.
*
Peki, Esad vaz geçer mi?
Bence geçmeyecek.
Babasý Hafýz Esad’dan kalan mirasý ne kendi ülkesinin insanýna, ne de haçlýlara býrakmak istemeyecek.
Yaptýrýmlar canýný sýktýkça daha fazla insanýn canýný alacak.
Ve son nokta… Kaddafi gibi oda düþecek.
Sonra iþgal ve demokrasi ataðý gelecek.
*
Ve Ýran þimdi hazýr olsun! Abisi Suriye evlendi, sýra ona gelecek…
Ne kadar direnip, meydan okusa da boþ…
Yapayalnýz bir Ýran, kanlý düðün gömleðini giyecek.
Yazýk ki; Ortadoðu Haçlýlarýn olacak.
Yani; Haçlýlarýn gücü bize komþu olacak…
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 6022 Defa Okundu
2011-11-29

SON YAZILARI

Kalkýþmadan Kaynaþmaya 15 Temmuz notlarý Charlie Saldýrýsý, Türkiye’de Yankýlandý Demokrasi Düþ’ü “Peþmerge’nin geçiþi, çocuklarýn yüzünde leke býraktý!” “ABD, Kürt Devleti Ýçin Mimarlýk Yapýyor” “Ortadoðu Cehennemi ve Kobani Gerçeði” Türkiye þimdi müttefik mi olacak, bölgesel barýþ mý diyecek? “Sevgisizliðin kurbaný olduk” “Gezi’den Gazi çýkmayalým” Türk kýzýnýn dediði gibi!

YORUMLARÇetin 2011-11-29
Yerinde

Dinçer kardeþim yazýlarýnýn hepsini okuma fýrsatým oldu, burda yazdýðýný býlmýyordum. sunu soylemelýyým ký sen her soyledýgýnde haklý cýkmýþsýndýr. ve okuduklarýmda gordum ký senin bize karsý hep ýnatla savunduklarýný biz ülke olarak bugün gayet net bir sekilde yasamaktayýz.tespitlerin ve analizlerin okadar yerinde isabet ediyor ki inan bazen ben bile bile bile þaþýrýyorum. o yüzden senin bu kalemine hep güvendim ben. seni tebrik ediyorum. kalemine saðlýk deðerli kardeþim. sevgilerimle...

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır