KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KOCA ÇýNAR DENKTAþ

  Dinçer AKTEMUR

          dinceraktemur@msn.com
         KOCA ÇýNAR DENKTAþ

Koca Çýnar Denktaþ 

Kýbrýs Türk Cumhuriyeti’nin efsane lideriydi!
Hayýr… O sadece Kuzey Kýbrýslý Türklerin deðil, bütün Türklerin lideriydi.
Ölüm döþeðinde koca çýnar Yunanca sayýkladý.
Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas’a, ”Kýbrýs baðýmsýz kalacak” dedi.
**
Koca Çýnar Denktaþ, Kýbrýs Mücadelesinin efsane ismi olmuþtu.
Bütün yükü omuzlarýna alarak, davayý ileri götürmüþtü.
O’nun çilesi 1,5 yaþýndayken annesini kaybetmekle baþladý.
Rum çeteleri Türk kasabalarýna saldýrýrken, duruma kayýtsýz kalmadý.
Vatan dediði Türkiye’den asker istedi, 650 Kiþilik Türk alayý Kýbrýs’a çýkarma yaptý.
Artýk Kýbrýslý Türkler mücadeleye hýz vermeliydi.
Sene 1963…
Baðýmsýzlýk desteði almak için geldiði Türkiye’den sandala binip Kýbrýs’a geçti.
Mücadele bugündür deyip, teþkilatlý direniþe hýz verdi.
Ve 1964
Londra Konferansý sonrasý Baþbuð Denktaþ, ‘istenmeyen adam’ ilan edilerek Yeþilada’ya girmesine yasak getirildi.
Yýlmadý Denktaþ, Ada’sýna gitmeliydi. 1967’de gizlice adaya girerken tutuklandý.
O’nun hayatý öylesine bir hayat deðildi…
1976’yý gösterince yýllar Denktaþ Kýbrýs’ýn baþýna geçmiþti.
Kýbrýs o gün Kýbrýs olmuþtu…
*
Eserleri kalýcý olanlar unutulmaz…
Denktaþ’ta asla unutulmayacak. Ad’ýný býrakýp, uçmaða vardý.
O’nun gönül askerleri hep izinden gidecek.
Mekâný cennet olsun.
*
Ve o’nlar
Osmanlý’nýn kalleþ düþmaný, Bizans’ýn tohumu Yunanistan’ýn kuklasý Rumlar!
Ölümüyle kin kustular:
‘Kýbrýs’a bölücü mührünü býraktý’ diye yazdýlar.
EOKA’nýn yaptýðý katliamlara karþýlýk Kýbrýslý Türklerin direniþini baþlatýrken kurduðu TMT’nin baþarýsýný gururlarýna yediremeyip, ‘terör örgütü kurmuþtu’ yorumunu getirdiler.
*
Varsýn getirsinler.
Bu Millet;
- Yok olan Osmanlý’dan baðýmsýz Türkiye’yi çýkaran Mustafa Kemal’ini…
- ‘Ben Atatürk’ün esgeriyem’ diyerek Rusya’nýn sömürgesinde ki Azerbaycan’ýn baðýmsýzlýk mücadelesine KGB zindanlarýna raðmen imza atan Elbulfeyz Elçibey’ini…
-‘Biz bir millet iki devletiz’ diyerek Türkiye Azerbaycan devletlerinin kardeþliðine vurgu yapan Haydar Aliyev’ini…
-Rusya’nýn Çeçenistan’a karþý baþlattýðý askeri harekat sonrasý halkýna ‘cihad’ emri vererek baðýmsýzlýk mücadelesini baþlatan Cahar Dudayev’ini unutmadýðý gibi…
 -Kýbrýs Türk Cumhuriyeti’ne ömrünü veren, hayatýný adayan Rauf Denktaþ’ýný da unutmayacak…
*
Ruhun þâd, mekânýn cennet olsun Koca Çýnar…
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4011 Defa Okundu
2012-01-15

SON YAZILARI

Kalkýþmadan Kaynaþmaya 15 Temmuz notlarý Charlie Saldýrýsý, Türkiye’de Yankýlandý Demokrasi Düþ’ü “Peþmerge’nin geçiþi, çocuklarýn yüzünde leke býraktý!” “ABD, Kürt Devleti Ýçin Mimarlýk Yapýyor” “Ortadoðu Cehennemi ve Kobani Gerçeði” Türkiye þimdi müttefik mi olacak, bölgesel barýþ mý diyecek? “Sevgisizliðin kurbaný olduk” “Gezi’den Gazi çýkmayalým” Türk kýzýnýn dediði gibi!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır