KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

TüRK KýZýNýN DEDð GB!

  Dinçer AKTEMUR

          dinceraktemur@msn.com
         TüRK KýZýNýN DEDð GB!

Türk kýzýnýn dediði gibi! 

Fransa da Ermeni iddialarýnýn reddini suç sayan yasanýn onaylanmasý gündemden düþmüyor.
 
Yasa þimdi Sarkozy’nin önünde ama bizler gibi Fransýzlar da bu iþten memnun deðil. Fransýzlarýn memnun kalmadýklarýný gördük de, kendi ülkemizde bunu býyýk altýndan hoþ karþýlayanlarýn olduðunu hissedince üzüldük.
**
“Geçmiþte Ermenilere yapýlmadý ama olsun yapýlýyor diyelim… Þimdi Fransa’nýn çýkaracaðý yasayý destekleyelim ki, gelecekte bize de lazým olur!” diye arka odalarda konuþanlarýn olduðunu da sezmiyor deðilim…
**
Tasarýnýn onaylandýðý günlerde Ýstanbul sokaklarýnda da Ermeni tohumlarýnýn nifak ektiklerine þahit olduk. Kimliðinde uyruðu ‘Türkiye Cumhuriyeti’ yazanlar, ellerine aldýklarý zýrvalarla, kimsenin istemeyeceði bir þekilde öldürülen Hrant Dink’i bahane ederek, Ermeni olup, taþtýlar.
‘Hepimiz Ermeniyiz’ diyenlerin zaten Türklükle en ufak baðlarýnýn olmadýðý aþikârdýr ama birilerinin de çýkýp, ‘Türk’üz ulan sonuna kadar’ diyemediðine þahit olduk.
Aklý beþ karýþ havada olanlar, kral sanýp aldandýklarýnýn aslýnda soytarý olduðunu yakýn zamanda görecekler de o zaman hangi vatana geri dönecekler onu bilmiyorum.
**
Ýþte onlar var olan vatana ihanet ederken, “birilerinin de çýkýp, Türküz ulan sonuna kadar diyemediðine þahit olduk” dedim ya az evvel, onun da bir nedeni var.
Mazisi açýk alýn bir toplumun devamý olan Türkiye’de Türküm demeyi faþistlikle bir tuttular. Ve istedikleri vatan sevgisi varlýðýný etkisizleþtirdiler. Evet, bunu baþardýlar.
**
Kürt isen Kürt’üm diyemiyorsan, Laz isen Lazým, Gürcü isen Gürcü’yüm, Ermeni isen Ermeni’yim diyemiyorsan neylerim böyle vataný? Diyerek çýkýp kürsülerden baðýrdýlar. Türk’üm diyerek diðer ýrklarý yok sayýyorsunuz diyip, kirli demokrasi oyunlarý oynadýlar.
Oysaki bu devlet, annesinin karnýndan düþen çocuðu nüfusuna kayýt ederken Türk müsün, Kürt müsün, Ermeni misin, Laz mýsýn, Azeri misin vs. diye sormadý. Af edersiniz ama bu devlet size ýrkýnýzý sorup ta ötekileþtirmediyse, sizin de çýkýp Ermenileþmenizin adý ihanettir!
Ama bu vatan öyle bir vatan ki, biz biliyoruz kimse merak etmesin; ihanet edenlere bile daðýnda su veriyor!
**
Yýllarca bu vatanýn köklerinde dal veren Ermeniler gün geldi köküne ihanet etti. Bugün de birileri de çýkýp, Ermeni gazeteci Hrant’ý bahane etti ve ‘hepimiz Ermeniyiz’ diye baðýrarak adeta bu zorlu süreçte Ermenilere kan verdi.
Þimdi Fransa için, ‘Ermenilere avukatlýk yapýyor’ diyorlar!
Yapar arkadaþ!
Sen çýkýp sokaða bütün ýrklarýnla ‘Ermeni deðiliz, Türküz ulan’ diyerek vatanýna sahip çýkmazsan yapar.
**
Amerika’da yaþayan halklarýn Amerikan’ýz dediði gibi, Fransa’da yaþayan halklarýn Fransýz’ýz dediði gibi, Ýngiltere’de yaþayan halklarýn Ýngiliz’iz dediði gibi, hep birlikte gururla ‘Türküz’ diyemiyorsan yapar!
**
Yedi kralýn saçlarýnýn örgüsüne vurulduðu Oðuz Boylu Türk Kýzý’nýn kaþlarýný çatarak, “Krallarýn taçlarý beni baðlar büðü mü? Ordularý açamaz gönlümdeki düðümü. Saraylarda süremem daðlarda sürdüðümü. Bin cihana deðiþmem þu öksüz Türklüðümü” derken gösterdiði cesareti gösterip, delikanlýca ‘Türküm’ diyemiyorsan yapar!
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 87725 Defa Okundu
2012-02-02

SON YAZILARI

Kalkýþmadan Kaynaþmaya 15 Temmuz notlarý Charlie Saldýrýsý, Türkiye’de Yankýlandý Demokrasi Düþ’ü “Peþmerge’nin geçiþi, çocuklarýn yüzünde leke býraktý!” “ABD, Kürt Devleti Ýçin Mimarlýk Yapýyor” “Ortadoðu Cehennemi ve Kobani Gerçeði” Türkiye þimdi müttefik mi olacak, bölgesel barýþ mý diyecek? “Sevgisizliðin kurbaný olduk” “Gezi’den Gazi çýkmayalým” Türk kýzýnýn dediði gibi!

YORUMLARerk 2012-04-05
Türk deðilim

Evet sormadý,buna gerek bile duymadý. Hepimizi Türk belledi,Türkleþtirmeye çalýþtý. Türk deðilim ulan deðilim.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır