KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

“GEZ’DEN GAZ çýKMAYALýM”

  Dinçer AKTEMUR

          dinceraktemur@msn.com
         “GEZ’DEN GAZ çýKMAYALýM”
“Gezi’den Gazi çýkmayalým”
 
Gezi Parký olaylarý sonucunda Hükümetin artýk tatmin edici bir açýklama yaparak Gezi Parký’na her ne yapýlmasý planlanýyorsa bundan vaz geçtiklerini ve Polisi o bölgeden çekeceklerini açýklamasý gerekmektedir. Taksim’de ki çevrecilerin arkasýnda yatan güçlerin açýða vurulmasý anlamýnda buna büyük ihtiyaç vardýr. Hükümetin tatmin edici açýklamalarýna raðmen Taksim’de ki direniþ azalýp, minimuma düþmez ise, Polis’in o zaman devreye girerek güç kullanmasý ancak bu þekilde savunulacaktýr. Aksi halde bu durum gündemde kaldýkça AB, ABD gibi iç iþlerine virüs sokmayý iyi bilen güçlerin müdahalesiyle Taksim’in farklý bir misyona bürünmesi muhtemeldir.
 
Bunu yakýn zamanda Irak’ta Saddam’a karþý ayaklanan çetelere destek ve güç yardýmý sunmalarýndan, Libya’da Kaddafi rejimine karþý ayaklanan muhaliflere güç yardýmýnda bulunmalarýndan, daha dün Suriye’de Esad’a karþý örgütlenen direniþçilere para, güç ve silah yardýmýnda bulunarak kýþkýrtýp, ülkeyi çýkmaza sokmalarýna kadar gelen süreçleri örnek olarak gösterebiliriz.
 
Hükümetin politikalarýný yanlýþ bulan ve ne istediðini tam anlamýyla bilmeyen, muhalif olmak için muhalefet görevini yerine getiren CHP ile sürece kayýtsýz kalarak uzaktan izleyen ve yapýcý, birleþtirici yaklaþýmlar sergileyemeyen MHP’nin, bu süreçlerde ulusal bütünlüðü esas alacak, iktidarla birlikte kararlý bir çalýþma ile bu olaylarýn sindirilmesi anlamýnda fedakarlýk yaparak, ülkenin yeniden huzurlu günlerine kavuþmasý için çalýþmasý yerinde olacaktýr. Bu noktada Hükümetin de ‘dediðim dedik’ yaklaþýmýndan vaz geçerek, halkýn iradesiyle seçilen Milletvekilleri ve muhalefet partilerin yaklaþýmlarýna kulak açmasý gerekmektedir.
 
Taksim’de örgütlenen çevrecilerin arka planýnda saklanan dýþ güçler ile çözüm sürecinden sonra daðdan inerek sokaða çýkan bölücülerin olduðuna halký inandýramama gibi bir sorun ile karþý karþýya kalan Hükümetin, Gezi Parký’na illa bir þeyler kurma çabasýndan vaz geçip, ülkenin geleceði için bu projeden vaz geçtiklerini kamuoyuna açýklamalarý gerekmektedir. Aksi halde ayný politika ile sürece devam edilirse, polisin güç kullanmasý orada ki illegal örgütlerin Taksim’i terk etmelerini saðlamayacak, AB ve ABD’nin desteði ile direniþçilerin inatla orada provake eylemlere devam edecekleri kaçýnýlmaz olacaktýr. Buradan alýnacak olan sonuç ise Türkiye’nin Gezi’den, Gazi olarak çýkacaðý gerçeðidir. Bu nedenle hükümetin Gezi Parký’ndan elini çekmesi, þu noktada ülke istikrarý anlamýnda önemli bir karar olacaktýr.
(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA)
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 75274 Defa Okundu
2013-06-13

SON YAZILARI

Kalkýþmadan Kaynaþmaya 15 Temmuz notlarý Charlie Saldýrýsý, Türkiye’de Yankýlandý Demokrasi Düþ’ü “Peþmerge’nin geçiþi, çocuklarýn yüzünde leke býraktý!” “ABD, Kürt Devleti Ýçin Mimarlýk Yapýyor” “Ortadoðu Cehennemi ve Kobani Gerçeði” Türkiye þimdi müttefik mi olacak, bölgesel barýþ mý diyecek? “Sevgisizliðin kurbaný olduk” “Gezi’den Gazi çýkmayalým” Türk kýzýnýn dediði gibi!

YORUMLARanarþist_karslý 2014-02-06
komik ya :)

siz gazeteci olduðunuza eminmisiniz? yazýyý okudum resmen cem yýlmaz komedisi..hoca sen neyin kafasýný yaþýyorsun.kýrk yýllýk içiciyim böyle kafa görmedim?
üstad haber kaynaklarýn kimler? rüyanda gördüðün ak sakallý dedemi yoksa üç harfliler mi?
1-gezicilerin daðdan inen þahýslar olduðunu söylülyorsun.pkk lýlarýn listesi bir imralýda bir sende var anlaþýlan bu kanýya ak sakallý dedeyi rüyanda görüncemi edindin?
2-gezi direniþine katýlanlarýn ülkenin refahýna tehdit olarak alðýlamýþsýn:) peki hiç empati yaptýnmý? geziciler hükümeti kendilerine tehdit olarak algýlamýþ olamazlarmý?
3-sokaða çýkanlarýn sýradan halk olduðu gerçeði sizi neden korkutuyor :)))

þimdi gelelim asýl meseleye arkadaþým kalem silahþörlüðü ile devleti kurtarmýþ:))) acaba 06.02.2014 tarihinde bu yazdýklarýnýn ne kadar salakça olduðunu anlamýþmýdýr.inþallah anlamýþtýr :) iyi günler

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır