KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

GüNDEM BUGüNDEN DüNE DOðRU ANALZ EDERKEN UZLAþMA çABALARýNýN ARKAPLâNýNDA KALAN YEN çATýþMA ALANLARýNA EKLEN NFAK TOHUMLARý

  Prof. Dr. Ali Osman ENGÝN

          aosmanengin@gmail.com
         GüNDEM BUGüNDEN DüNE DOðRU ANALZ EDERKEN UZLAþMA çABALARýNýN ARKAPLâNýNDA KALAN YEN çATýþMA ALANLARýNA EKLEN NFAK TOHUMLARý

Gündemi bugünden düne doðru analiz ederken uzlaþma çabalarýnýn arkaplânýnda kalan yeni çatýþma alanlarýna ekilen nifak tohumlarý

Bizim olup bitenleri görmemizden ziyade, artýk kolayca entegre edildiðimiz sanal dünyanýn rol modelleri ve sahne tasarýmcýlarýnýn, bizleri fazla çaba sarf etmeden en derin saklýlarýmýz dahil gözleyip denetim altýnda tutmalarýnýn daha belirleyici ve yönlendirici olduðunu kabul etmek zorundayýz. Bu durumu farklý bir bakýþ acýsýyla deðerlendirdiðimizde;  olay ve olgularýn önünden giderek kendi yönünü belirleyen deðil, arkasýndan sürüklenilen rüzgâr hýzlý olay ve olgularýn þiddetle sarstýðý beyin temelli saðlýklý düþünememe özrü baþ gösteren; a-salak ve birilerine atlama tahtalarý olarak, müsaitleþen aralarda yuvalanan tahta kurularýna zemin olmak þeklinde ifade edebiliriz.  Artýk küresel yerüstü güçlerinin kolaylýkla müdahale edebilmeleri için bir kol mesafesinde olan yer altý ölülerisiniz. Size verilen en ulvi görev küresel yerüstü mobil güçlerinin bastýklarý yerlerin altýný saðlamlaþtýran etli ve ayný zamanda onlar gibi onlar için mobilite olan demirbaþlarsýnýz!.. Eðer yaþadýðýnýzý sandýðýnýz ancak olay ve olgularýn  nesnesi olarak yaþatýldýðýnýz süreçte baþýnýz demirleþtiyse, artýk sizin için temel kavramlar arasýnda; beyin çürümesi, hafýza paslanmasý ve irade deformasyonunu sayabilirsiniz. Çünkü demir yorulur ve özelliðini kaybeder. Her yeniden iþleniþi sonucu artýk baþka bir þeydir ve özellikleri açýsýndan yeniden tanýmlanmasý gerekir. Elbette ki yeni görev tanýmlarý da bunlar arasýndadýr.

Sanal ve görsel aðýrlýklý sunulan küresel dünya gerçekliðinde, adeta modüler yapýlar oluþturan olay ve olgularýn hangi bütünlerin gerçekleþtirilmesini amaçladýklarý üzerinde durulmasý gerekirken, her bir modüler yapýyý kendi baþýna baðýmsýz bir bütünmüþ gibi düþünmek, hiçbir zaman asýl hedeflenen sonuca götürmeyecektir. Sadece üzerine odaklaþýlan modüler yapýlarýn öðrenmede kartopu tekniðinde olduðu gibi, daha da iþlevsel olmasýný ve geniþlemesini saðlayacaktýr. Bugün dünyanýn farklý ve çok ücra köþelerinde yaþanan olay ve olgulara da bu çerçeveden bakýlmalýdýr. Çünkü dünyanýn var ediliþ serüveni içerisinde birbirinden baðýmsýz rastlantý ve tesadüflere yer olmadýðý açýktýr. Ýnsanlýk olarak etrafýmýzý kuþatan obje, olay ve olgularýn hiçbir rastlantý ve tesadüfe ihtimal vermeyecek düzeyde kaide, kural ve yasalarý vardýr. Aslýnda her oluþ bu yasalar çerçevesindedir. Onun için realist felsefe; insanlarýn varlýðý, bilgiyi ve deðerleri sorgularken zihnimizden baðýmsýz olarak etrafýmýzý kuþatan doðal gerçeklikleri incelememizi önermektedir. Bu iddiadan, etrafýmýzý mükemmel yasalara sahip olan sistemlerin kuþattýðý ve hiçbir sistemin de kendi baþýna baðýmsýz olmadýðý anlaþýlýyor. Yani her modüler sistemin kullandýðý hammaddesi onun bir üst sisteminin ürettiði mamul maddedir. Hal böyle algýlandýðý zaman, çok küçülen dünyamýzda birbirlerine uzak ta olsa gerçekleþen olay ve olgularýn birbirlerinden tamamen baðýmsýz olamayacaklarý anlaþýlacaktýr. Bu yapý sadece baktýðý yeri görenlerin kavrayabilecekleri basitlikte de deðildir.

Son günlerde Ýran, Tunus, Lübnan, Filistin, Suriye, Arnavutluk, Ukrayna, Cezayir ve Mýsýrý da kapsayýp   birbirini tetikleyerek daha küresel ve karþý konulamaz hal almaya baþlayan bu kendini üreten enerji birikiminin nereye boþaltýlacaðý üzerinde farklý yorumlar yapýlmaktadýr. Yapýlan analiz ve yorumlarda istisnalar hariç genel olarak ayrý ayrý olay ve olgular üzerinde durularak, ayrý ayrý temellendirilmeye çalýþýldýðý görülmektedir. Bu aslýnda organizatörlerin beklentilerindendir. Bunlarýn bir kýsmý, hani uzun bir süre beyaz kara bakýldýðýnda gözün kamaþarak baþka bir þeyi göremediði gibi bir þeydir. Ýþte o parça parça olaylar da muhataplarýnýn gözlerini kamaþtýrmaya dönük tedbirler olabilir. Eðer burada gözler kamaþtýrýlmýþsa, sizin konuþup tartýþtýklarýnýzýn sizin açýnýzdan hiçbir stratejik deðeri olmayacaktýr. Sadece olay ve olgularýn öznelerinin plânladýklarý stratejiler adýna anlam kazanacaklardýr.

Tarihsel sorgulama geçmiþten günümüze doðru yapýlabilir. Ancak burada bulunduðumuz an itibariyle çok kaygan ve alabildiðine modüler unsurlar içeren bir zemine sahip olmamýz, geçmiþten günümüze gelinceye kadar geçecek olan süreçte varacaðýmýz noktalarýn temel sonuçlar olarak ifade edilmesinin bir anlamý kalmamýþ olabilir. Fakat tarihsel sorgulamaya günümüzde yüzleþtiðimiz çok manidar ve geleceðe dönük olarak etkili sonuçlardan hareketle geriye doðru yapýlýrsa, sanýyorum kurulacak sebep – sonuç iliþkisi daha objektif ve gelecek için daha yönetilebilir olacaktýr. Ýran’la ilgili olarak yaþandýðý izlenimi verilen nükleer krizi doðuran temel faktörler de aslýnda geriye doðru incelendiði zaman, bu gün yapýlmak isteneler daha açýk olarak anlaþýlacaktýr. Bu maksatla þu sorulara cevap arayalým.

1.         Ýran bu teknolojiyi kendisi üretmediðine göre, dýþarýdan ithal etmiþtir. Þah Rýza PEHLEVÝ  döneminin küresel bir güç olma yolunda hýzla silahlanan ve SAVAK gibi çok etkin bir istihbarat yapýsýna sahip olan Ýran’ýný kendi yetiþtirmeleri olan Humeyni ile devirerek, bu günün Ýran’ýný ortaya çýkmasýný neden saðlamýþlardýr? Bu günler için þekillendirilen Ýran’a þimdilik sorun yapýlýyor gibi gösterilen nükleer teknoloji transferi kimler tarafýndan ve neden yapýlmýþtýr? Bu teknoloji transferi yapýlýrken, bu gün duyulan kaygýlar yok muydu!? Ýran denildiði gibi gerçekten bir nükleer güç müdür?  Bir ülkenin nükleer bir güç olmasý mý yoksa ekonomik bir güç olmasý mý bu emperyal güçleri korkutmaktadýr? Acaba Ýran nükleer silah yapma dalavere ve tehditleri ile ekonomik bir güç olmasý mý engelleniyor? Ýran’ýn Ýslâm dünyasý adýna küresel askeri ve ekonomik bir güç olma ihtimali nedir? Böyle bir arka plâný var mýdýr? Ýran – Lübnan, Ýran – Irak, Ýran – tüm Avrasya, Ýran – Türkiye ve Ýran – Ýsrail,    Amerika ve Batý iliþkileri çok iyi analiz edilmeden bu sorularýn cevaplarý yeterli olmayacaktýr. Çünkü burada Ýran üzerinden gelecekte oynanacak oyun önemlidir. Ýstanbul’da gerçekleþen görüþmelerde Ýran yetkilisinin Amerikalý bayan temsilci yanýnda verdiði görüntü çok vahim olan bu oyunu açýkça ortaya koymaktadýr. Amerikalý bayan elleri kýçýnýn üzerinde ve Ýranlý temsilci de adeta esas duruþ pozisyonunda idi. Þüphesiz bu diplomaside bir anlam taþýyordu!

2.         Lübnan’da Hariri suikastýnýn Suriye baðlantýlý olduðunu dünyaya servis edenler, bu gün Suriye’den vaz geçerek olayý Hizbullah’a yüklemektedirler. O gün Suriye üzerinden oynanan oyun belirlenen suni ve sanal hedefine ulaþmýþ olacak ki, artýk manipülasyon deðeri taþýmamaktadýr. O zaman sýradaki olay ve olgulara zemin oluþturulmasý için yeniden kullanýlmalýdýr. Onun için Lübnan Hizbullah’ý üzerinden yeni hedeflere yön verilmesi için kullanýlmalýdýr. Nasýl olsa baþlar demirleþmiþ, hafýzalar silinmiþ, beyinler paslanmýþ ve çürütülmüþ ve iradeler ipotek altýna alýnarak köleleþtirilmiþtir. Gözler görmez ve kulaklar duymaz olmuþtur. Hizbullah’ýn bu suikastýn arkasýnda Ýsrail’in olduðunu dillendirmesi de zaman içerisinde tesirini kaybedecektir. Çünkü Hizbullah’ýn o tesiri uyandýracak gücü sýnýrlýdýr. Suriye’nin bahse konu hedef olmaktan kurtarmasý ise, Ortadoðu’nun yeniden yapýlandýrýlmasý olan BOP çerçevesinde yavaþ yavaþ demokratik bir yönetime geçiþ çabalarý ile alâkalýdýr.  Suriye devlet baþkaný oðul Esat’ýn ifadesiyle, kendilerinin de bu süreçten hoþnut olmadýklarý ve yavaþ yavaþ demokrasi taleplerinin karþýlanacaðý öngörüsü yapýlsa da, böyle bir yumuþak geçiþin iþe yaramayacaðý açýktý ve bu gün Suriye’ nin içerisine yuvarlandýðý iç savaþýn nedenleri iþte o zamanlarda ve o noktalarda aranmalýdýr. 

3.Eski Rus devlet baþkaný Medvedev ’in Ýsrail’in hoþnutsuzluðuna karþý Filistin’i ziyareti ve Mahmut Abbas’la yapýlan diyaloglarda, 60’lý yýllarda Filistin Devletini tanýma kararlarý üzerinde bastýra bastýra durmalarý çok anlamlýydý. Bütün bu görüntülerin, tutum ve davranýþlarýn uluslar arasý arenada anlamlarý vardýr ve gelecekte tekabül edecekleri olay ve olgularýn kodlarýný taþýmaktadýr. Bir Ermenistan yetkilisinin Güney Kýbrýs Rum Kesimini ziyaret ederek Rum tezlerini desteklediklerini belirterek Ülkemize ve aziz Milletimize tavsiyelerde bulunmasý, gelinen noktada ileriye dönük muhtemel taleplerine referans teþkil etmektedir. Dýþ iþleri yetkililerimiz tarafýndan bu niyetlerin okunduðunu sanýyorum. Bu niyet okunmasý iþi, bütün baðýmlý ve baðýmsýz, taraflý tarafsýz, kontrol edilebilir deðiþkenler dikkate alýnarak yapýlabilir. En küçük ayrýntý bile atlanamaz. Çünkü bazen en hayati ve belirleyici ayrýntýlarýn küçük detaylarda saklý olduðu gerçeði kendini göstermektedir.

4.Arnavutluk Ortadoðu’da yakýlan ateþten kazaen kývýlcým almýþ olabilir. Ancak Suriye, Yemen, Cezayir ve Mýsýr yakýlmak içi fazla kurutulmuþtur ve en uygun zamanda yanmalarý saðlanacaktýr. Ýran’ýn çok önemli bir stratejisi vardýr. Kendi içerisinde herhangi bir komplo veya saldýrý ihtimali gördüðünde, kendi sýnýrlarý dýþýndaki etkinlik alanlarýnda kaos yaratýr ve dýþarýda mücadelesini organize eder. Suriye, Ukrayna Irak, Fas , Tunus, Cezayir ve Mýsýr merkezli gibi gözüken ve rüzgârýn esintisine hemen uyum saðlayarak yayýlma eðilimi gösteren ayaklanmalar ve baþ kaldýrýlarýn yýðýlan enerjisinin nereye boþaltýlacaðý konusu en vahim olacak bir süreç ve sonuç olacaktýr. Çünkü Tunus, küresel güçlerin iþtahýný çok kabartacak kaynaklara fazla sahip deðildir. O zaman burasý bir atlama tahtasý olacaktýr. Üstelik Tunus demokratikleþme ve eðitim alanýnda epey mesafe alan bir ülkedir. Ancak yoksul bir alt gelir sýnýfýnýn olduðu da unutulmamalýdýr. Tunus silahlý kuvvetlerinin Amerika’dan aldýðý talimatlar çerçevesinde isyaný bastýrabilecekken çekimser kalmasý veya isyancýlarla beraber davranmasý da Tunus’ta nelerin nerelere dönük olarak organize edildiði konusunda az çok bilgi verebilir. Ortadoðu’nun parlayan yýldýzý ve modeli olduðu dillendirilen Tunus’u çok kolayca kaosa sürükleyen sebepler önümüzdeki süreçlerde daha net olarak anlaþýlacaktýr. Bence hedefin tam merkezinde Türkiye vardýr. ALLAH korusun Güneydoðu’da kýpýrdanmalar yaþanmaktadýr. Ýmralý’dan devlete tehdit savrulmasý ve adeta pazarlýk gücünü artýrma çabalarý artýk saklanmayan niyetlerin öncüleridir. Maalesef güzel ülkemizin baþýna kirli çoraplar örmek isteyenlerin tezgâhlarý gece gündüz çalýþmaktadýr.

5.         Bu gün her zamandan çok daha fazla Milli birlik ve beraberliðe ihtiyaç vardýr. ALLAH korusun, baþtan da vurgulamaya çalýþtýðým gibi oturduðumuz zemin çok kayganlaþtýrýlmýþtýr. Kayýp düþmemek için birbirimize tutunup kenetlenmek zorundayýz. Küresel acýmasýz ve orantýsýz güçler, ortaya çýkardýklarý çatýþmalarý kendileri kazanan ve diðerleri kaybedenler olarak yönetmektedirler. Bu yönetme olgusu çerçevesinde kontrollü olarak yarattýklarý kaos ve krizleri arkasýndan satýn almaktadýrlar. Satýn alýnanlar arasýnda o toplumun katma deðer taþýyan her varlarý bulunmaktadýr. Hayalleri bile bu satýn alýnan deðerler arasýndadýr. Daha uyanýk, daha duyarlý ve donanýmlý bir toplusal yapýnýn oluþturulmasý dileklerimle saygý ve sevgilerimi iletiyorum.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 11170 Defa Okundu
2013-12-10

SON YAZILARI

Amerika’nýn yeni dünya düzeni ve PDY/PKK’ya biçilen yeni rol!.. Barzani’nin Korsan Referandumu ve Fýrsat Bu Fýrsat diyenler! Ýhanet ateþinde aklýný ýsýtanlar kendi bedenlerinin yanýþýný seyredecekler!.. Ýhanet Çeteleri ve Terör Yapýlarýyla Beraber Kayýran ve Koruyanlara da Amasýz, Fakatsýz Dokunulmalýdýr!.. 15 Temmuz Üzerinden 1 Yýl Geçti Devleti Baþsýz Býrakmaya Niyet Edenler… Ýnfaz timlerinin varlýðýna iþaret etmiþtim, eyvah haklýymýþým!.. Neye Evet Neye Hayýr!.. Anayasa ve Hükümet Sistemi Referandumunda evetle hayýr yer deðiþtirirse! Anayasa Referandumu ve Türk Eðitim Sen Genel Baþkanýnýn Sözleri

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır