KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Ýsraili eleþtiren muhabir iþinden oldu - israil israil haberleri israil
Anasayfaya Dn Tm Dünya Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
israil haberleri israil haber israil savaþ haberleri Ýsrail i eleþtiren muhabir iþinden oldu Beyaz Sarayýn en kýdemli muhabiri olan Helen Thomas ýn, Ýsrailin Gazze ye yardým götüren Mavi Marmara gemisine yaptýðý baskýnýn ardýndan bu ülkeyi eleþtirmesi, iþ
2010-06-15 - 23:58
ÝSRAÝL
Facebook'ta Paylas

Ýsrail'i eleþtiren muhabir iþinden oldu.

Beyaz Saray'ýn en kýdemli muhabiri olan Helen Thomas'ýn, Ýsrail'in Gazze'ye yardým götüren Mavi Marmara gemisine yaptýðý baskýnýn ardýndan bu ülkeyi eleþtirmesi, iþinden olmasýna neden oldu.

89 yaþýndaki Thomas'ýn geçen hafta basýnda yer alan video görüntüleri kendisine pahalýya patladý. Görüntülerde Thomas, Ýsrail'de yaþayan Yahudilerin geldikleri ülkelere geri dönmesini istiyor. Yahudilerin Polonya ve Almanya'ya geri gitmelerinin gerektiðini belirten Thomas, ''Yahudiler Filistin'den defolup gitsinler. Polonya ve Almanya'ya, Amerika'ya ya da her nere ise oraya dönsünler" ifadelerini kullanýyor.

Thomas'ýn çalýþtýðý Hearst Haber Ajansý, muhabirlerinin söz konusu video üzerine iþten çýkarýldýðýný duyurdu. Helen Thomas için gazeteci arkadaþlarý devreye girdi. Gazetecilerin Hearst Haber Ajansý'ný sert dille eleþtirmesi üzerine, bu kurum resmi olarak açýklama yapmasa da, deneyimli muhabirin Beyaz Saray'daki toplantýlara katýlma hakkýný elinden alacaðý, ancak diðer iþlerine devam etmesine izin vereceði tahmin ediliyor. Thomas, Hearst Haber Ajansý'nýn dýþýnda çalýþtýðý Nine Speakers adlý ajanstan da kovuldu.

Duayen muhabir, videoda dile getirdiði Yahudi karþýtlýðý sözlerinden dolayý özür diledi. Ancak özürü fazla bir iþe yaramadý. Nine Speakers'tan yapýlan resmi açýklamada; Thomas'ýn saygýdeðer bir gazetecilik kariyeri olduðu, ardýndan gelen kadýn gazetecilere yol açarak öncülük yaptýðý ancak ortaya çýkan Orta Doðu'ya dair yorumlarý yüzünden onunla artýk çalýþamayacaklarý belirtildi.

BEYAZ SARAY: ELEÞTÝRÝLER SAVUNULACAK GÝBÝ DEÐÝL

Beyaz Saray sözcülerinden Ari Fleischer, Thomas'ý eleþtirenler kervanýna katýlmýþ ve duayen muhabirin yazarlýk yaptýðý Hearst'ten kovulmasýný açýkca istemiþti.

Pazartesi sabahý yýllardýr oturduðu, Beyaz Saray basýn toplantýsý salonundaki ön sýradaki koltuðu boþ kalan Helen Thomas için, Beyaz Saray sözcüsü Robert Gibbs, muhabirin sözlerinin savulunacak ve izah edilebilecek bir tarafýnýn bulunmadýðýný ifade etti.

Ýftira ve Ýnkara Karþý Mücadele Birliði (ADL) baþta olmak üzere diðer Yahudi dernekleri deneyimli muhabiri sert bir dille eleþtirip, ''anti-semitik'' olmakla suçladý.

Lübnanlý bir aileden dünyaya gelen Thomas, Ýsrail tarafýndan saldýrýya uðrayan yardým gemisi Gazze ile ilgili geçen hafta Beyaz Saray sözcüsünün yaptýðý basýn toplantýsýnda, "Bu saldýrýya Amerika olarak baðýmsýz bir tepkiniz yok mu?" sorusunu sormuþ ve "Bunu baþka bir ülke yapsa silaha sarýlýrdýk" diye eleþtirmiþti.

Eleþtiriler ve çalýþtýðý kurumlar tarafýndan iþten çýkarýlmasýnýn üzerine Thomas, pazartesi günü emekliye ayrýldýðýný açýkladý. Deneyimli muhabir ve yazar Thomas, bundan sonra aktif olarak muhabirlik mesleðini sürdürmeyeceðini ve emekliye ayrýldýðýný söyledi. Thomas, Beyaz Saray'daki muhabirlik görevini John F. Kennedy'den bu zamana kadar yürütüyordu.

GEÇEN YIL DOÐUM GÜNÜNÜ OBAMA ÝLE KUTLAMIÞTI

ABD Baþkaný Barack Obama ile doðum tarihleri ayný olan Helen Thomas, geçtiðimiz yýl baþkan tarafýndan yapýlan sürpriz doðum günü partisiyle gündeme gelmiþti.

Baþkan Obama, basýn toplantýsý sýrasýnda elinde taþýdýðý ve bir tek mumun üzerinde bulunduðu küçük keki Thomas'a getirmiþ, doðum gününü kutlamýþtý. Obama, Helen Thomas'ýn kekin üzerindeki mumu söndürüp doðum günü dileði dilemesini istemiþ, duayen muhabir de, dünya barýþý ve gerçek bir saðlýk reformu tasarýsý isteðini Baþkan'a iletmiþti. Obama kendisinin 48, Thomas'ýn ise 89'cu yaþ gününü birlikte kutlayarak ABD Baþkaný olarak bir ilke imza atmýþ ve Beyaz Saray muhabiri ile birlikte doðum gününü kutlayan ilk baþkan olmuþtu.

  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 2525 Defa Okundu

YORUMLAR

Dünya Kategorisine Ait Diğer Haberler

Düðün dernek full izle kahkaha tufanýna boðuyor Muhteþem Yüzyýl son Bölüm izle full 26 Mart Çarþamba akþamý Irak’ta Yükseköðrenim görüþmeleri - Ýstanbul Üniversitesi haberleri Irak-Türkiye iliþkilerine deðindi - Ýstanbul Üniversitesi haberleri Taliban’dan Amerikalý askerlere Noel süprizi Saddamý’ýn gelini Ýstanbul’da öldü Hollanda Beþiktaþlýlar Gecesi coþkulu geçti - Beþiktaþ haberleri ZZTK Kuzey Irak-Erbil’deki fuara, zeytin ve zeytinyaðý ürünlerimizin ýrak pazarýndaki yerlerini saðlamlaþtýrmak için katýldý - Irak haberleri Turgut Torunogullarý’nýn Avrupa’daki gücü artýyor - Torunoðullarý haberleri Baþarýlý temsilciler ödüllendirildi - Torunoðullarý haberleri Kirli çamaþýrlar ortalýða döküldü - Wikileaks haberleri “Wikileaks terör örgütü sayýlmalý” - Wikileaks haberleri

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır