KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Rus ordusu þiþirilen silahlarla düþmaný þaþýrtacak
Anasayfaya Dn Tm Dünya Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Rus ordusu þiþirilen silahlarla düþmaný þaþýrtacak - Bir Nisan þakasý gibi duyulsa da, bu haber þaka deðil. Rus ordusu þiþirilen silahlara savaþ sýrasýnda düþmaný þaþýrtmayý planlýyor.
2010-08-23 - 22:45
ALMANYA
Facebook'ta Paylas

Rus ordusu þiþirilen silahlarla düþmaný þaþýrtacak

Bir Nisan þakasý gibi duyulsa da, bu haber þaka deðil. Rus ordusu þiþirilen silahlara savaþ sýrasýnda düþmaný þaþýrtmayý planlýyor.
En geç bir bucuk yýl sonra þiþirilen raketler, tanklar, kamyonlarýn hazýr olmasý bekleniyor. Geriye bir soru kalýyor? Þiþirilen askerler ve generaller ne zaman hizmete baþlayacak?
Rus ordusu, savunma bakanlýðýnýn masraflarýný üstleneceði maket silahlarý 2011 yýlýnýn sonunda veya 2012 yýlýnda teslim almayý hedefliyor. Rus Interfax Haber Ajansýnýn verdiði bilgiler göre, üretimi “RusBal” þirketi üstlendi.
Sahte silahlarýn, gerçeklerden hiç bir farký olmadýðý kaydediliyor. Þiþirilen maket silahlarý radar sistemleri gerçekleri gibi bulup, düþmaný yanlýþ yola yönlendiriyor. Amaç karþý cepheyi þaþýrtmak ve asýl silahlarý baþka alanlarda saklamaktýr.
Maket silahlar 4 dakika içinde hazýrlanabiliyor. Yüz metre uzaklýktan bile sahte olduðu anlaþýlmayan roketlerin þiþirilip yerleþtirilmesi çocuklarýn yapabileceði kadar basittir. Bundan 1 yýl öncede Rus basýnýnda Maket uçak, tank ve gemiler olduðuna dair haberler yayýnlanmýþtý. O dönem yönetime muhalif politikacýlar “Bir tek þiþirme askerler ve generaller kaldý” diyerek alay etmiþlerdi.
Ruslarýn þimdi üretmeyi planladýklarý sahte silah fikri hiç de yeni deðil. 2. dünya savaþý sýrasýnda Ýngilizler ayný sistemle Alman uçaklarýný þaþýrtmayý baþardýlar. Vietnam savaþýnda Bambus aðaçlarýný kireçle boyayarak roket görünümü vermiþlerdi. Amerikalýlar aðaçlarý bombalarken tepelerin arkasýndan hakiki silahlarla saldýrlar gerçekleþmiþti.
O dönem bu fikirler mecburiyetten doðmuþtu. Modern savaþlarýn yaþandýðý günümüzde ise böyle bir fikir tamamen mantýksýzdýr.
Novosibirskli politikacý Anatoli Lokot, savunma bakanlýðýna yapacaðý yatýrýmý iyi düþünmesini önerdi. Aksi taktirde ülkenin tüm savunmasýnýn þiþirilmiþ silahlara kalacaðýný belirtti.
(MA-BA-S) ALMANYA (KHA) - MEMET AYDEMÝRHaberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 2128 Defa Okundu

YORUMLAR

Dünya Kategorisine Ait Diğer Haberler

Düðün dernek full izle kahkaha tufanýna boðuyor Muhteþem Yüzyýl son Bölüm izle full 26 Mart Çarþamba akþamý Irak’ta Yükseköðrenim görüþmeleri - Ýstanbul Üniversitesi haberleri Irak-Türkiye iliþkilerine deðindi - Ýstanbul Üniversitesi haberleri Taliban’dan Amerikalý askerlere Noel süprizi Saddamý’ýn gelini Ýstanbul’da öldü Hollanda Beþiktaþlýlar Gecesi coþkulu geçti - Beþiktaþ haberleri ZZTK Kuzey Irak-Erbil’deki fuara, zeytin ve zeytinyaðý ürünlerimizin ýrak pazarýndaki yerlerini saðlamlaþtýrmak için katýldý - Irak haberleri Turgut Torunogullarý’nýn Avrupa’daki gücü artýyor - Torunoðullarý haberleri Baþarýlý temsilciler ödüllendirildi - Torunoðullarý haberleri Kirli çamaþýrlar ortalýða döküldü - Wikileaks haberleri “Wikileaks terör örgütü sayýlmalý” - Wikileaks haberleri

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır