KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Rusya: Asýl mesleði binbaþý, boþ vaktinde terörist
Anasayfaya Dn Tm Dünya Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Rusya: Asýl mesleði binbaþý, boþ vaktinde terörist - Rus güvenlik güçleri kendi meslektaþlarýný terörist suçlamasýyla tutukladýlar. Asýl mesleði polis, binbaþý, asker olanlar Kafkasyalýlara ve devlet dairelerine bombalý saldýrýlarda bulundular
2010-08-24 - 22:16
ALMANYA
Facebook'ta Paylas

Rusya: Asýl mesleði binbaþý, boþ vaktinde terörist

Rus güvenlik güçleri kendi meslektaþlarýný terörist suçlamasýyla tutukladýlar. Asýl mesleði polis, binbaþý, asker olanlar Kafkasyalýlara ve devlet dairelerine bombalý saldýrýlarda bulundular.
Herþey 3. Sýnýf bir sinema filmi gibi baþladý. Siyah palto, siyah þapka, yüzleri maskeli ve kýþ ortasýnda siyah gözlüklü rambolar.
Akýllarýnda aþýrý bir ýrkçýlýk, romantizm, vatan sevilisiyle devlet dairelerine, seks dükkanlarýna, þehirde yaþayan Kafkasyalýlarýn iþyerlerine karþý bombalý eylem giriþimine baþladýlar. Bu olaylar Moskova`ya yakýn Ukrayna sýnýrda bulunan Oryol þehrinde cereyan etti.
Kafkasyalýlarýn iþyerlerine, devlet dairelerine attýklarý el yapýmý bombalar ilk önce patlamadý. Karýþýmýný yanlýþ yapmýþtýlar. Bombalarý bulanlar teröristlerin acemiliði karþýsýnda ilk önce güldüler.
Bu terörist gurup þimdi yakalandý. Örgütü yöneten Rus ordusunda görevli 31 yaþýnda Victor Lukonin isimli bir binbaþý çýktý. Tutuklananlardan diðer iki önemli kiþinin asýl görevi, devlet baþkanlarýný ve devlet adamlarýný korumak idi.
DEVLET DAÝRELERÝNE BOMBALI SALDIRI
Ýlk önce acemi teröristlere gülen Oryol polislerinin gülmesi kursaklarýnda kaldý. Önceleri patlamayan bombalardan, öldürücü patlayýcý yapmayý çabuk öðrendiler. Tahminen uzmanlarýn yardýmýný aldýlar. Geçtiðimiz Temmuz ve bu Aðustos ayýnýn baþlarýnda ciddiye alýnacak üç bombalý eylem gerçekleþtirdiler. Olaydan habersiz halk onlarý “Oryol Partizanlarý” diye isimlendirerek hayranlýklarýný dile getirdiler. “Partizan” 1920’li yýllarda Rus iç savaþýnda Çar taraftarlarýna karþý savaþanlara da denilmiþti.
Terör grubunun çalýþtýklarý askeri ve polis dairelerinde bastýrdýklarý el ilanlarý bulundu. Kaðýtlara, “Bizim gibi yapýn, bizden daha iyi yapýn” yazýyordu. Ne demek istediklerini daha iyi anlatabilmek için internet forumlarýnda, Rus güvenlik güçlerine karþý halký ayaklanmaya davet ettiler. Taleplerini þöyle yazdýlar: “Rus güvenlik ve devlet güçleri keyfi çalýþýyor, kendileri linç ediyor.” Ayný zamanda ülkede yaþayan bütün yabancýlardan nefret ettiklerini ilan ettiler. Yabancýlar denince onlar için Kafkasyalý halklar geliyor.
ÝLK KAN AKITMA
Terörist gurup hakkýnda çok sayýda bilgi ele geçirildiði halde, güvenlik güçleri bilgi karanlýðýndaydýlar. 5 Aðustos da “þehrin günü” isimli bir kutlama yapýlýyordu. Irkçý gurup fýrsatý deðerlendirerek “Ýndra” isimli bir restoraný bombaladýlar. Ýlk defa kan akýyordu. Restoraný Daðýstanlýlar iþletiyordu. Olay sýrasýnda 6 kiþi aðýr yaralandý. Üç gün sonra ilk sanýk yakalandý, arkasýndan diðer tutuklamalar geldi. Þimdiye kadar toplam 7 kiþi tutuklandý, devamý daha gelecek. Kriminal polis müdürü Alexander Dedow gurubun birçok yeri daha havaya uçurmak için palan yaptýðýný açýkladý.
Binbaþýnýn çalýþtýðý askeri birlikte þok yaþandý. Devletin seçtiði iyilerin iyileri bu iþlere nasýl karýþýr? Hepsi Casusluluk akademilerinde okumuþ yüksek rütbeli askerler.
Yapýlan anket soncu hem ilkbaharda Amur bölgesinde polisleri öldüren Amur Partizanlarýna, hem de Oryol Partizanlarýna halkýn destek olduðu ortaya çýktý.
Rusya’nýn devleti korumasý için atadýðý güvenlik güçleri, devletin kendisi için tehlikelidir.
(MA-BA-S) ALMANYA (KHA) - MEMET AYDEMÝRHaberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 2161 Defa Okundu

YORUMLAR

Dünya Kategorisine Ait Diğer Haberler

Düðün dernek full izle kahkaha tufanýna boðuyor Muhteþem Yüzyýl son Bölüm izle full 26 Mart Çarþamba akþamý Irak’ta Yükseköðrenim görüþmeleri - Ýstanbul Üniversitesi haberleri Irak-Türkiye iliþkilerine deðindi - Ýstanbul Üniversitesi haberleri Taliban’dan Amerikalý askerlere Noel süprizi Saddamý’ýn gelini Ýstanbul’da öldü Hollanda Beþiktaþlýlar Gecesi coþkulu geçti - Beþiktaþ haberleri ZZTK Kuzey Irak-Erbil’deki fuara, zeytin ve zeytinyaðý ürünlerimizin ýrak pazarýndaki yerlerini saðlamlaþtýrmak için katýldý - Irak haberleri Turgut Torunogullarý’nýn Avrupa’daki gücü artýyor - Torunoðullarý haberleri Baþarýlý temsilciler ödüllendirildi - Torunoðullarý haberleri Kirli çamaþýrlar ortalýða döküldü - Wikileaks haberleri “Wikileaks terör örgütü sayýlmalý” - Wikileaks haberleri

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır