KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Çinli köylülerin tarla savaþý
Anasayfaya Dn Tm Dünya Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Çinli köylülerin tarla savaþý - Çin hükümeti köylülerin tarlalarýný elinden alýyor. Tarlalara golf sahalarý veya fabrikalar dikiliyor. Bu yüzden dünya nüfusunun beþte birini oluþturan Çin`de ekim alanlarý gittikçe azalýyor
2010-08-25 - 12:27
ALMANYA
Facebook'ta Paylas

Çinli köylülerin tarla savaþý

Çin hükümeti köylülerin tarlalarýný elinden alýyor. Tarlalara golf sahalarý veya fabrikalar dikiliyor. Bu yüzden dünya nüfusunun beþte birini oluþturan Çin`de ekim alanlarý gittikçe azalýyor. 
Köylülerin protestolarý ve belediyeyle çatýþmalarý topraðýný kaybedenlere hiç bir þey getirmiyor. Köylüler kendilerini yalnýz ve terk edilmiþ hissediyorlar.
40 yaþýndaki Vong Yongchao, kendisinin dolandýrýldýðýna inanýyor. Bundan birkaç yýl önce sebze ve buðday ektiði tarlasýný belediyeye ücret karþýlýðý kiraya vermek için zorlandýðýný açýklýyor. Belediye kiraladýðý topraðý daha sonra özel bir þirkette sattý. Þirket köylü Vong’un ekmek yediði tarlaya bir kimya fabrikasý kurdu.
Vong Yongchao’un kaderini Çin`de binlerce köylü paylaþýyor. Çin gazetesi “Global Times” Çinli köylülerin hükümete ve belediyeye karþý yürüttükleri toprak savaþýný uzun bir makalede anlattý.
Vong, topraðýný kaybettikten sonra fabrikayý ve belediyeyi mahkemeye verdi. Yardým alabileceði her yere baþvuruyor. Onun tek bir amacý var. 4 dönüm topraðýný geri alabilmek. O, 4 dönüm tarla için uðraþýrken ayný bölgede köylülerden 3000 hektar topraðýn halkýn elinden alýndýðý ortaya çýktý. Kazançlý ise yolsuzluk ve rüþvetten beslenen belediye yöneticileridir.
Gazetenin haberine göre Vong, milyonlarca dolandýrýlan köylülerden sadece biridir. Çin’in durmadan artan nüfusuna ev, bina, fabrikalar kurabilmek için halký besleyen tarlalar dolaylý yollardan köylülerin ellerinden alýnýyor. En geç 2015 yýlýnda Çin’in nüfusu 1,4 milyarý geçecek.
Tüm protesto ve þikayetlere raðmen köylülere yardým eden yok. Çin devlet baþkaný Ven Jiabao 2007 yýlýnda 1,8 milyar hektar geniþliðinde ekim alanýn korumasýný emir etmiþti. Aksi halde 1,3 milyar nüfuslu ülkede gýda sorunlarýnýn baþ göstereceðini ve þiddetli çatýþmalar çýkabileceðini açýklamýþtý.
Çin gazetesi “Shanxi Daily” Tarým bakanlýðýna dayanarak verdiði bilgilerde 2000 yýlýnda 1,92 milyar hektar ekim alanýnýn 2006 yýlýnda 1,827 milyara düþtüðünü yazdý.
Köylüler ellerinden alýnan tarlalarý geri almak için isyan çýkarmaktan çekinmiyorlar. Bu yýlýn Ocak ayýnda Jiangsu eyaletinde bölge yönetimine karþý köylüler ayaklandý. Ellerine aldýklarý sopalar ve býçaklarla belediye çalýþanlarýna saldýrdýlar. Olaylar sýrasýnda bir kiþi öldü, 1 kiþi de aðýr yaralandý. Yapýlan mücadele 2500 hektar tarla içindi.
Bu yýlýn sonlara doðru eyalet yöneticileri toprak iþgaline karþý uyarýlacak.
Köylü Vong`un avukatý Ying Tianlei, topraklarýný kaybeden köylülere belediye yöneticileriyle anlaþarak davlarýndan vazgeçmeyi öneriyor. Mahkemede kazansalar bile topraklarýný geri alamayacaklar. Ekonomik çýkarlar köylülerin hakkýndan önce geliyor.
(MA-BA-S) ALMANYA (KHA) - MEMET AYDEMÝRHaberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 2362 Defa Okundu

YORUMLAR

Dünya Kategorisine Ait Diğer Haberler

Düðün dernek full izle kahkaha tufanýna boðuyor Muhteþem Yüzyýl son Bölüm izle full 26 Mart Çarþamba akþamý Irak’ta Yükseköðrenim görüþmeleri - Ýstanbul Üniversitesi haberleri Irak-Türkiye iliþkilerine deðindi - Ýstanbul Üniversitesi haberleri Taliban’dan Amerikalý askerlere Noel süprizi Saddamý’ýn gelini Ýstanbul’da öldü Hollanda Beþiktaþlýlar Gecesi coþkulu geçti - Beþiktaþ haberleri ZZTK Kuzey Irak-Erbil’deki fuara, zeytin ve zeytinyaðý ürünlerimizin ýrak pazarýndaki yerlerini saðlamlaþtýrmak için katýldý - Irak haberleri Turgut Torunogullarý’nýn Avrupa’daki gücü artýyor - Torunoðullarý haberleri Baþarýlý temsilciler ödüllendirildi - Torunoðullarý haberleri Kirli çamaþýrlar ortalýða döküldü - Wikileaks haberleri “Wikileaks terör örgütü sayýlmalý” - Wikileaks haberleri

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır