KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Baþkurt Türkleri, Rusya`ya karþý gösteri düzenledi
Anasayfaya Dn Tm Dünya Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Baþkurt Türkleri, Rusya`ya karþý gösteri düzenledi - Rusya Federasyonu içinde kalan Baþkurtistan Cumhuriyetin’de yaþayan Baþkurt Türkleri, Rusya’nýn halkýn elindeki haklarý iptal etme çabalarýný baþkent Ufa’da düzenlenen bir gösteriyle protesto ettiler.
2010-10-13 - 14:32
UFA/BAÞKURTÝSTAN
Facebook'ta Paylas

Baþkurt Türkleri, Rusya`ya karþý gösteri düzenledi 

Rusya Federasyonu içinde kalan Baþkurtistan Cumhuriyetin’de yaþayan Baþkurt Türkleri, Rusya’nýn halkýn elindeki haklarý iptal etme çabalarýný baþkent Ufa’da düzenlenen bir gösteriyle protesto ettiler.
 
Gösteriye katýlan “Gök Böreler” (Bozkurtlar) 1990 yýlýnda ilan ettikleri baðýmsýzlýk gününü andýlar. O dönem Orta Asya ve Baltýk ülkeleri baðýmsýzlýðýný kazanýrken, Kuzey Kafkasya, Volga bölgesinde yer alan Tataristan ile Baþkurtistan’ýn baðýmsýzlýk hareketine Rusya þiddetle karþý çýkarak, halký bu kararýndan tehditle vazgeçirmiþti.
 
Gösteriye katýlan Bozkurt teþkilatý, Baþkurtlarýn dillerinin yaþatýlmasýný, Cumhurbaþkanlarýný kendilerinin seçebilmesini talep ettiler. Rusya’nýn baþkanlarý atamasýna karþý çýkan göstericiler, önümüzdeki yýl okullarda okutulan Baþkurt Türkçesinin yasaklanacaðýný dile getirerek, Rusya’nýn bu giriþimini þiddetle kýnadýlar. Rusya bu yýl Tataristan’da okutulan Tatar Türkçesini yasaklatmýþtý.
 
Yaklaþýk 4 milyon nüfuslu Baþkurtistan Cumhuriyeti halkýnýn yüzde altmýþýný Müslüman Türkler oluþturuyor. 1554 yýlýnda Rusya tarafýndan iþgal edilen Baþkurtistan topraklarý o dönem Nogay Hanlýðýna ait idi. Þimdi özerk veya otonomi haklarýna sahip olan Cumhuriyet, kanunen kendi yasalarýný uygulayabiliyor. Yalnýz güvenlik birlikleri, pasaport ve para birimi çýkartmak haklarýna sahip deðil. Buna raðmen Rusya, keyfi olarak bu yýl eski Cumhurbaþkaný Murtaza Rahimovu’u görevinden aldý ve anadili okullarda önümüzdeki yýl yasaklanmayý kararlaþtýrdý.
 
Ayrýca, Cumhuriyet yöneticilerine þimdiye kadar Cumhurbaþkaný deniyordu. Rusya bu unvanda kaldýrarak, yalnýz baþkan ismini kullanmayý hedefliyor. Eðer bu gerçekleþirse Moskova’ya baðlý özerk devletler, Rusya Cumhurbaþkaný karþýnda ayný sýfatý taþýmadan hiç bir hak talep edemezler.
 
SUYU RAMZAN KADÝROV BULANDIRDI
Rusya’ya baðlý 22 özerk bölge Cumhurbaþkanlarýna bundan sonra yalnýzca baþkan denemesini bu yýl Çeçenistan baþkaný Ramzan Kadirov gündeme getirdi. Çeçenistan bölge parlamentosu onun bu isteðini yerine getirerek unvanýný deðiþtirdi. Bundan cesaret alan Rus yönetimi þimdi ayný uygulamayý Baþkurtistan’da gerçekleþtirmek istiyor.
(GS-BA-S) UFA/BAÞKURTÝSTAN (KHA) GÜZELÝYE SÜLEYMANBETOVA / MEMET AYDEMÝRHaberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 6378 Defa Okundu

YORUMLAR

ATAKAN 2012-01-28
yasasýn turan elim
YANINDAYIZ BAÞQURTÝSTAN TÜRKLEREÝ KONYADAN SALAM

Dünya Kategorisine Ait Diğer Haberler

Düðün dernek full izle kahkaha tufanýna boðuyor Muhteþem Yüzyýl son Bölüm izle full 26 Mart Çarþamba akþamý Irak’ta Yükseköðrenim görüþmeleri - Ýstanbul Üniversitesi haberleri Irak-Türkiye iliþkilerine deðindi - Ýstanbul Üniversitesi haberleri Taliban’dan Amerikalý askerlere Noel süprizi Saddamý’ýn gelini Ýstanbul’da öldü Hollanda Beþiktaþlýlar Gecesi coþkulu geçti - Beþiktaþ haberleri ZZTK Kuzey Irak-Erbil’deki fuara, zeytin ve zeytinyaðý ürünlerimizin ýrak pazarýndaki yerlerini saðlamlaþtýrmak için katýldý - Irak haberleri Turgut Torunogullarý’nýn Avrupa’daki gücü artýyor - Torunoðullarý haberleri Baþarýlý temsilciler ödüllendirildi - Torunoðullarý haberleri Kirli çamaþýrlar ortalýða döküldü - Wikileaks haberleri “Wikileaks terör örgütü sayýlmalý” - Wikileaks haberleri

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır