KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Kirli çamaþýrlar ortalýða döküldü - Wikileaks haberleri
Anasayfaya Dn Tm Dünya Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kirli çamaþýrlar ortalýða döküldü - Fransýz Le Monde gazetesi, dünyada büyük merakla beklenen internet sitesi WikiLeaks’in sýzdýrdýðý “gizli devlet” belgelerini yayýnladý.
2010-11-29 - 21:04
MERKEZ
Facebook'ta Paylas

Kirli çamaþýrlar ortalýða döküldü 

Fransýz Le Monde gazetesi, dünyada büyük merakla beklenen internet sitesi WikiLeaks’in sýzdýrdýðý “gizli devlet” belgelerini yayýnladý.
 
Gazetede yer alan gizli bilgilere göre, Ýsrail, Ýran’a yönelik politikasýný sertleþtirmesi için ABD'ye baský yapýyor.
 
Fransýz gazetesinin internet sitesinde yer alan, 18 Kasým 2009 tarihle gizli belge, ABD’nin Ýran konusunda 2010’u “kritik bir yýl” olarak gördüðünü ortaya koydu.
 
Belgelerde, Ýran’ýn nükleer sitelerinin korunmasýný güçlendirmeye devam etmesi halinde, ABD’nin müdahalesinin zorlaþacaðý yorumuna yer verildi.
 
Yine belgelerde, ABD yönetiminin, yeraltý sýðýnaklarýný (bunker) delmek için gerekli silahlarý 2010 mayýs ayýnda Ýsrail'e teslim ettiði ortaya çýktý.
 
Gizli belgeler, Ýsrail gizli servisi Mossad þefinin, 2007 yýlýnda, ABD yönetimine, “Ýran’da rejimi devirmek için üzerinde tartýþýlacak seçenekler arasýnda, öðrenciler, demokratlar, Kürt ve Azeriler gibi etnik gruplarýn desteklenmesini önerdiði” ifade edildi.
 
Fransýz gazetesi, gizli belgelerin ABD Savunma Bakaný Robert Gates’in, Fransýz mevkidaþý Herve Morin ile bu yýl Þubat ayýnda yaptýðý görüþmede, “Ýran’a saldýrýrsak, bu ülkenin atom bombasý yapmasýný sadece bir ile üç yýl arasýnda deðiþen bir süre için erteletebiliriz” dediðini de duyurdu.
 
DÝPLOMASÝNÝN 11 EYLÜL’Ü OLACAK
Ýtalya Dýþiþleri Bakaný Franco Frattini, gizli belgelerin yayýmlanmasý öncesinde Katar’ýn baþkenti Doha’ya giderken uçakta yaptýðý deðerlendirmede ise, “WikiLeaks belgeleri, diplomasinin 11 Eylül’ü olacaktýr. Güvenlik açýsýndan 11 Eylül dünya düzeninde nasýl bir deðiþikliðe yol açtýysa, WikiLeaks aracýlýðýyla yayýmlanan belgeler de ülkeler arasýndaki diplomatik iliþkilerde ayný çapta deðiþikliðe sebep olacaktýr” dedi.
 
Frattini, “Diplomasi samimiyete, gizliliðe ve güvene dayalýdýr. Belgelerin yayýmlanmasý sonrasýnda kimse kimseye güvenmez hale gelecektir” diye konuþtu.
 
TÜRKÝYE'NÝN ENERJÝ MERKEZÝ OLMASINI ÝSTEMEDÝK
Ayný belgede dikkat çeken bir diðer nokta da Aliyev’in ABD’li yetkiliye Rusya’ya gaz satma anlaþmasýnýn detaylarýný aktarmasý oldu. Belgeye göre Aliyev, bu anlaþmanýn “Türk dostlarýmýza” doðalgaz daðýtým merkezi yaratmasýna izin verilmeyeceðini göstermek için yapýldýðýný ifade etti.
 
Belgede, Aliyev, Erdoðan hükümetinden “haz etmediðini” de söyledi.
 
17 Kasým 2009 tarihinde Ankara’da yapýlan ve dönemin ABD Büyükelçisi James Jeffrey tarafýndan gizli belge statüsünde gönderilen tutanakta, Philip Gordon ile Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu arasýnda yapýlan ve Ýran'ýn nükleer programýný konu edinen bir görüþmenin detaylarý yer alýyor.
 
12 Kasým’da yapýlan ve 40 dakika süren görüþmede Gordon, Davutoðlu’nu Ankara’nýn arabuluculuk çabalarýnýn faydalý ya da mantýklý olmadýðýna ve Ýranlýlara ciddi müzakerelere baþlamadan zamanla oynama þansý verdiðine ikna etmeye çalýþtý.
 
Davutoðlu Ýran hükümetinin kamu önündeki tavrýný bir kez daha dile getirirken, “Ýranlýlarýn P5+1in önerilerine prensipte evet dediðini ancak kamuoyunun algýsýný düzeltmek zorunda olduðunu” aktardý. Ýran’ýn nükleer silah sahibi olmasý durumunda yaþanabileceklerle ilgili olarak Davutoðlu Türkiye’nin “elbette” bu riskin farkýnda olduðunu, tam da bu sebepten Ýranlýlarla bu kadar yakýndan çalýþtýklarýný söyledi.
 
Gordon, Baþbakan Erdoðan’ýn açýklamalarýnýn Türkiye’nin meseleyi nasýl gördüðüyle ilgili soru iþaretleri yarattýðýný söyleyince Davutoðlu bunun farkýnda olduðunu ancak Guardian’ýn son röpotajýnda Erdoðan’ýn söylediklerini doðrudan aktarmadýðýný belirtti. Davutoðlu, “Sadece Tükiye Ýran’la açýk ve eleþtirel bir dille konuþabilir, çünkü Ankara kamuoyu önünde dostluk mesajlarý vermektedir” dedi.
 
Gordon, Ankara’dan yaptýrýmlarýn dikkate alýnmamasý durumunda olabileceklerle ilgili güçlü bir mesaj vermesini istedi. Davutoðlu ise Erdoðan’ýn Tahran ziyaretinde bu mesajý zaten verdiðini belirtti. Türkiye’nin dýþ politikasýnýn bölgeye bir “adalet duygusu” ve “vizyon duygusu” verdiðini, Ýran’a ve Suudilere bir alternatif olduðunu ve “bölgede Ýran etkisini sýnýrlandýrdýðýný” söyledi.
 
25 Þubat 2010 tarihli bir baþka tutanak ise 18 Þubat tarihinde William Burns’le Feridun Sinirlioðlu arasýnda yine Ankara’da yapýlan bir görüþmenin içeriðiyle ilgili. Toplantýda Ýran’dan Ermenistan protokollerine, PKK’dan Kýbrýs görüþmelerine ve füze savunma sistemine kadar birçok konuda deðerlendirmeler var.
 
Ýran: Sinirlioðlu Ankara’nýn resmi tavrýný yinelerken askeri operasyonun Türkiye’ye zarar vereceðini, yaptýrýmlarýn ise Ýran halkýnýn kenetlenmesine yol açarak muhalefete zarar vereceðini söyledi. Sinirlioðlu bölge ülkelerinin Ýran’ý bir tehdit olarak gördüðünü belirterek, “Þam’da bile alarm zilleri çalýyor” dedi.
 
Ermenistan: Sinirlioðlu protokollerin onay süreciyle Minsk süreci arasýnda eþzamanlýlýk istedi. Kongre’nin “soykýrým” tasarýsýný kabulünün onay sürecindeki hesaplarý çýkmaza sokacaðýný söyleyen Sinirlioðlu, “Aliyev’in kabul edeceði bir þey olursa biz de ilerleyebiliriz” dedi. Sinirlioðlu, gaz anlaþmasýyla ilgili olarak da “Bize güvenmiyor” dedi.
 
Irak: Ankara Baþbakan Maliki’den memnuniyetsizliðini dile getirerek, “kontrolden çýkma”ya eðilimli olduðu korkusunu ifade etti. Ýran’ýn bölgede kontrol saðlama çabalarýný eleþtiren Sinirlioðlu Suudi Arabistan’ýn da bölgedeki partilere para verdiðini söyledi.
 
7 Mart seçimlerinden sonra Irak’ýn gaz alanlarýnýn Türkiye’yle baðlanmasý için giriþim baþlatacaklarýný anlatan Sinirlioðlu Ýran’ýn boru hattýna muhalif olduðunu savundu. Ýkinci bir botu hattý fikrini ortaya atan Sinirlioðlu bunun barýþa da katký yapacaðýný belirtti.
 
Odierno’nun ziyaretini öven Sinirlioðlu terörist PKK’ya karþý Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’yle belirledikleri hareket planýnýn daha fazla iþbirliði getireceðini umduklarýný vurguladý.
 
Ýsrail: Burns’un gerginliðe temas etmesi üzerine Sinirlioðlu sorunun “iki taraflý deðil genel” olduðunu söyledi ve bölgenin rahatsýzlýðýný barýþ sürecindeki týkanmaya baðladý.
 
Askeri iþbirliði, ticaret gibi alanlarda iliþkilerin sürdüðünü turizmde ciddi gerileme yaþandýðýný belirtti. Burns Türkiye’nin aracýlýðýyla yapýlabilecek yakýnlaþma görüþmelerinin barýþ sürecine önemli katký yapacaðýný söyledi.
 
Suriye: Sinirlioðlu Türkiye’nin diplomatik çabalarýnýn Suriye’yi Ýran’ýn yörüngesinden çýkarmaya baþladýðýný söyledi. “Çýkarlarý ayrýlýyor” dedi. Ýsrail’in Türkiye’yi görüþmelerde arabulucu kabul etmesi durumunda, Sinirlioðlu, Ýran’ýn daha da yalnýzlaþacaðýný belirtti.
 
AB, Kýbrýs, Yunanistan: Sinirlioðlu, Sarkozy’nin Türkiye’nin üyeliðine muhalefetinin Hýristiyan Avrupa’yla Müslüman dünyasý arasýndaki kültürel ayrýmý derinleþtirdiðini söyledi.
 
Sinirlioðlu Papandreu’nun Erdoðan’a yazdýðý mektubun üzerine Türkiye ile Yunanistan arasýnda yeni görüþmelerin baþlayacaðýný söyledi.
 
Görüþmede ayrýca Afganistan, Pakistan, Hindistan, Bosna konularý konuþuldu.
 
Ýkili Avrupa iliþkileri ve NATO: Türkiye’nin Sarkozy’den memnuniyetsizliðini yineleyen Sinirlioðlu Belçika ve Danimarka’nýn PKK’ya yakýn örgütleri baský altýna almaktaki gönülsüzlüðünden þikayet etti. Türkiye’den bir ismin NATO Genel Sekreter Yardýmcýsý olmasý yönünde ABD Baþkaný’nýn sözünü hatýrlatan Sinirlioðlu, onun yerine çok hak etmeyen bir Alman’ýn seçildiðini söyledi ve “Rasmussen’le Merkel arasýnda bir anlaþmadan þüpheleniyoruz” dedi. Sinirlioðlu, “Size güvendik de Rasmussen’in seçilmesine izin verdik” dedi.
 
Savunma kalkaný: Sinirlioðlu projeyle ilgili Rusya’nýn tepkisini sordu, Burns Ruslarýn çok daha rahat olduðunu ve önce ikili sonra Rusya-NATO arasýnda görüþmeler yapmayý beklediklerini söyledi. Sinirlioðlu Erdoðan’ýn Gates’le yaptýðý görüþmede dile getirdiði Ýran tehdidinin öne çýkarýlmamasý talebini yineledi.
 
16 Eylül 2009 tarihli bir baþka belgede de ABD Dýþiþleri Bakan Yardýmcýsý Gordon’un Fransa temaslarý yer alýyor.
 
Gordon, Paris’te Fransa Cumhurbaþkanlýðý’nýn Dýþ Politika Danýþmaný Jean-David Levitte ile de biraraya geldi. Belgeye göre, yapýlan görüþmenin ana gündem maddelerinden birisini Türkiye'nin AB üyeliði oluþturdu.
 
Levitte görüþmede, Fransa’nýn Türkiye ile AB arasýnda bir “imtiyazlý ortaklýk” kurulmasý yönündeki tutumunu deðiþtirmediðini söyledi.
 
Gordon da Türkiye’nin bir ikilemde kaldýðýný, bir yandan reformlarý gerçekleþtirmek isterken diðer yandan halkýn AB’ye olan inancýnýn azaldýðýný belirtti.
 
Belgede, “Levitte, Türkiye’nin üyeliði konusundaki yaþanabilecek en kötü senaryonun Türkiye’nin müzakere baþlýklarýný tamamlamasý ama düzenlenecek referandumda Fransýz halkýnýn Türkiye’yi reddetmesi olacaðýný ifade etti” denildi. Levitte ayrýca bütün sorunlara raðmen Fransa Cumhurbaþkaný Nicolas Sarkozy’nin “Türkiye’nin bir dostu” olduðunu ifade ettiði vurgulandý.
 
8 Þubat 2010 tarihli bir belgede, Ýtalya Dýþiþleri Bakaný Franco Frattini’nin ABD Dýþiþleri Bakan Yardýmcýsý Gates ile yaptýðý görüþmenin tutanaðý yer alýyor.
 
Görüþmede, Frattini’nin Ankara’nýn hem Avrupa hem de Ýran’a yüzünü çevirdiði “çifte oyunundan” dolayý duyduðu öfkeyi dile getirdiði belirtildi.
(BA-BA-S) MERKEZ (KHA)
 Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 2579 Defa Okundu

YORUMLAR

Dünya Kategorisine Ait Diğer Haberler

Düðün dernek full izle kahkaha tufanýna boðuyor Muhteþem Yüzyýl son Bölüm izle full 26 Mart Çarþamba akþamý Irak’ta Yükseköðrenim görüþmeleri - Ýstanbul Üniversitesi haberleri Irak-Türkiye iliþkilerine deðindi - Ýstanbul Üniversitesi haberleri Taliban’dan Amerikalý askerlere Noel süprizi Saddamý’ýn gelini Ýstanbul’da öldü Hollanda Beþiktaþlýlar Gecesi coþkulu geçti - Beþiktaþ haberleri ZZTK Kuzey Irak-Erbil’deki fuara, zeytin ve zeytinyaðý ürünlerimizin ýrak pazarýndaki yerlerini saðlamlaþtýrmak için katýldý - Irak haberleri Turgut Torunogullarý’nýn Avrupa’daki gücü artýyor - Torunoðullarý haberleri Baþarýlý temsilciler ödüllendirildi - Torunoðullarý haberleri Kirli çamaþýrlar ortalýða döküldü - Wikileaks haberleri “Wikileaks terör örgütü sayýlmalý” - Wikileaks haberleri

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır