KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
ZZTK Kuzey Irak-Erbil’deki fuara, zeytin ve zeytinyaðý ürünlerimizin ýrak pazarýndaki yerlerini saðlamlaþtýrmak için katýldý - Irak haberleri
Anasayfaya Dn Tm Dünya Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
ZZTK Kuzey Irak-Erbil’deki fuara, zeytin ve zeytinyaðý ürünlerimizin ýrak pazarýndaki yerlerini saðlamlaþtýrmak için katýldý - Türk zeytin ve zeytinyaðý sektörü Irak’a ihracatýný hammadde sýkýntýsýna raðmen yüzde 50 arttýrdý
2010-12-08 - 17:28
IRAK
Facebook'ta Paylas

ZZTK Kuzey Irak-Erbil’deki fuara, zeytin ve zeytinyaðý ürünlerimizin ýrak pazarýndaki yerlerini saðlamlaþtýrmak için katýldý

-Türk zeytin ve zeytinyaðý sektörü Irak’a ihracatýný hammadde sýkýntýsýna raðmen yüzde 50 arttýrdý
 
Türk zeytin ve zeytinyaðý sektörü, Irak’ta 2009/10 sezonunda elde ettiði yüzde 50’lik baþarýyý kalýcý kýlmak ve Irak’a ihracatýný daha da arttýrmak için kollarý sývadý. Zeytin ve Zeytinyaðý Tanýtým Komitesi, Irak’ýn Erbil kentinde 29 Kasým – 02 Aralýk 2010 tarihleri arasýnda düzenlenen Agrofood-Irak Fuarý’nda, Türk zeytin ve zeytinyaðý tanýtýmý yaptý. 
 
Fuarda ZZTK standý, Iraklý tüketici ve ithalatçýlarýn yaný sýra, Ýran, Suriye, Lübnan, Ürdün, Mýsýr gibi Ortadoðu ülkelerden iþadamlarýnýn da yoðun ilgisini çekti. ZZTK Yönetim Kurulu Üyesi M. Kadri Gündeþ, 2009/10 sezonunda Türkiye’nin Irak’a zeytin ve zeytinyaðý ihracatýnýn yüzde 50 oranýnda artarak 12 milyon 866 bin dolara ulaþtýðýný hedeflerinin pazardaki konumlarýný daha da güçlendirmek olduðunu söyledi.
 
Irak’a çok yakýn noktada, Gaziantep, Kilis, Nizip, Antakya, Mardin gibi yörelerde son yýllarda çok büyük alanlarda zeytin dikimi olduðunu belirten Gündeþ, “Irak zaten sektörümüzün öncelikli pazarlarýndan birisidir. Irak’a yakýn yörelerde zeytin ve zeytinyaðý üretimi her geçen yýl artýyor. Irak pazarýna yakýnlýk avantajýný kullanarak ihracatýmýzý daha arttýrmak ve Irak pazarýndaki konumumuzu güçlendirmek istiyoruz. 2009/10 sezonunda, Irak’a ihraç ettiðimiz zeytin ve zeytinyaðý ürünlerimizin toplam döviz geliri bir önceki sezona göre yüzde 50 oranýnda artýþ göstermiþ. Bu artýþýn ülkemiz zeytin-zeytinyaðý sektörünün Ýtalya, Ýspanya gibi önemli rakiplerimizin sahip olduklarý DÝR sistemine sahip olmamasýna raðmen saðlanmasý dikkat çekicidir. Kaliteli ve yeterli miktarda hammadde sýkýntýmýzýn önemli ölçüde yaþandýðý geçtiðimiz 3 yýlda DÝR kapsamýnda ithalata izin verilse idi, sektörümüzün baþta Irak olmak üzere, alýcý pazarlarýmýza olan ihracatý daha iyi konumda olacaktý. Ama hala geç kalmýþ deðiliz. Ülkemizde geçtiðimiz yýllarda dikilen zeytin fidanlarýnýn ürün vermesi için geçecek önümüzdeki 3-4 yýl boyunca DÝR kapsamýnda ithalata ve ihracata izin verilmesi halinde sektörümüz Irak, Romanya, Çin ve Japonya gibi mevcut ve potansiyel pazarlardaki konumunu daha da güçlendirecek, ihracatýmýz önemli ölçüde artýrýlabilecek, ürün bolluðunun yaþanacaðý 4-5 yýl sonrasý için sektörümüz yurtdýþýnda müþteri ve pazar anlamýnda gerekli altyapý hazýrlýðýný yapmýþ olabilecektir. Irak halkýnýn zeytin ve zeytinyaðý talebinde önemli bir artýþ var ve bu talebin karþýlanmasýnda ülkemizin aldýðý payýn artýrýlmasý önem arz ediyor. Biz bu fuara ülkemizi, sektörümüzü ve ürünlerimizi daha iyi tanýtmak ve zaten olumlu olan imajýmýzý pekiþtirmek için katýldýk. Standýmýz, Kuzey Iraklý tüketici ve ithalatçýlarýn yaný sýra, Irak’ýn diðer bölgelerinden ve hatta çevre ülkelerden iþadamlarýnýn da yoðun ilgisini çekti. Zeytin ve zeytinyaðlarýmýzý ziyaretçilere tattýrdýk ve ürünlerimiz beðeniyle karþýlandý” diye konuþtu.
 
KUZEY IRAK’TA REFAH SEVÝYESÝ ARTIYOR
Kuzey Irak’ta halkýn refah seviyesinde son yýllarda gözle görülür bir artýþ olduðuna dikkati çeken ZZTK Yönetim Kurulu Üyesi M. Kadri Gündeþ þöyle konuþtu; “Irak ve özellikle Kuzey Irak’ta giderek artan gelir seviyesine paralel yükselen saðlýklý beslenme eðilimi çerçevesinde, ülkemiz zeytin-zeytinyaðý ürünlerinin önümüzdeki yýllarda bu bölge ve ülkeye yönelik ihracatýnýn giderek artacaðýný tahmin ediyoruz. Büyük kýsmý Ortadoðu ülkelerinden olmak üzere 250 civarýnda firma ve kuruluþun standla katýldýðý Agrofood-Irak Fuarý’nda, Aðýrlýklý olarak Ortadoðu ülkelerinden 50’nin üzerinde firma ve kuruluþla görüþmeler yaptýk. ZZTK olarak, ülkemizdeki üretim miktar ve kalitesi, üretim maliyeti ve fiyat gibi deðiþkenlerin elverdiði ölçüde mevcut pazarlarýmýzdaki payýmýzýn en azýndan korunmasý, Çin, Japonya gibi önemli potansiyel arz eden pazarlara daha fazla eðilinmesi konularýnda önemli görevler düþtüðünün bilinciyle stratejilerimize yön vermeye çalýþýyoruz. Önümüzdeki 3-4 yýl için DÝR kapsamýnda ithalata ve ihracata izin verilmesi durumunda sektörümüzün önü açýlacak, ülkemizde üretimin artmaya baþlayacaðý 4-5 yýl sonrasý için dünya pazarlarýnda gerekli altyapýnýn hazýrlanmasý için gerekli zemin oluþturulmuþ olacaktýr.”
 
Agrofood-Irak Fuarý’nda Zeytin ve Zeytinyaðý Tanýtým Komitesi’ni, ZZTK Yönetim Kurulu Üyesi M. Kadri GÜNDEÞ, Ege Zeytin ve Zeytinyaðý Ýhracatçýlarý Birliði Þube Müdürü Necdet KÖMÜR, Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý Ýhracat Genel Müdürlüðü Dýþ Ticaret Uzmaný Sait Faik GÜLÞEN ve Tercüman Ýpek Majed ALÝ’den oluþan heyet temsil etti.
(BA-BA-S) IRAK (KHA)Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 9479 Defa Okundu

YORUMLAR

fulya sekitmez 2012-06-12
2012-2013 yurt dýþý fuarlarý
8.ERBIL INTERNATIONAL TRADE FAIR
15-18 EKÝM 2012
ERBÝL / IRAKFuar Adý: 8.ERBIL INTERNATIONAL TRADE FAIR - FAIR
8.ERBÝL ULUSLARARASI GENEL TÝCARET FUARI
Fuar Yeri ve Tarihi: ERBÝL ULUSLARARASI FUAR MERKEZÝ 15-18 EKÝM 2012
Fuar Ana ve Türkiye Organizatörü: IFP/IRAQ - MERÝDYEN ULUSLARARASI FUARCILIK
www.meridyenfair.com

Düzenlenme Periyodu Yýlda 1 defa
Fuar Alan Kapasitesi 20.000 m2 net stand alaný (2011)
Katýlýmcý Sayýsý: 772 firma ( %20 LOCAL / %80 INTERNATIONAL )
Katýlýmcý
Ülkeler: NATIONAL PAVILIONS: AVUSTURYA-BELÇÝKA-ÇEK CUMHURÝYETÝ-FRANSA-ALMANYA-ÝRAN-IRAK-LÜBNAN-POLONYA-TAYVAN-TÜRKÝYE
DÝÐER ÜLKELER: BAHREYN-KANADA-ÇÝN-MISIR-HÝNDÝSTAN-ÝTALYA-JAPONYA-ÜRDÜN-KUVEYT-PAKÝSTAN-RUSYA-SURÝYE-ÝSVEÇ-ÝSVÝÇRE-ÝNGÝLTERE-B.A.E
Ziyaretçi Sayýsý: 79.000 ziyaretçi (2011)
Ziyaretçi Ülkeler: IRAK-ÝRAN-ÜRDÜN-BAHREYN-MISIR-KUVEYT-LÜBNAN-FÝLÝSTÝN-KATAR-SURÝYE-TUNUS
Sektörel: Kozmetik, Gýda ve Gýda Ýþleme Makinalarý, Tarým, sulama sistemleri, Ambalaj, Plastik-Kauçuk, Otel Ekipmanlarý, Züccaciye,Oyuncak,hediyelik eþya,Bijuteri,Aksesuar,promasyon malz, Lojistik, Medikal, Mobilya, Mobilya Yan Sanayi Makine ve Ekipmanlarý, Mutfak Ekipmanlarý
Katýlým Ücreti: M2 390 € + %4 kdv Stand ve Nakliye Dahil (10 m2 de 1m3 ücretsiz navlun hakký vardýr.)Bu hakkýn aþýlmasý durumunda her 1m3 için 250€ extra navlun ücreti talep edilir.
Fiyata Dahil Hizmetler: Stand duvarlarý, spot lamba, elektrik soketi ve ihtiyacý, halý, masa, sandalye, alýnlýk yazýsý, yaka kartlarý, fuar kataloðuna giriþ, nakliye organizasyonu.
Son Nakliye Tarihi: 18 EYLÜL 2012

Fuar ana sponsorlarý ve destekleyen kuruluþlar.
DIÞ TÝCARET MÜSTEÞARLIÐI ÝRTÝBAT:
FULYA SEKÝTMEZ
Tel:
0212 210 50 50
DÂHÝLÝ: 1183
Gsm: 0536 2338619
Mail: fsekitmez@meridyenfair.comfulya sekitmez 2012-06-12
2012-2013 yurt dýþý fuarlarý
ýrak için acele ediniz

46. FIA ULUSLARARASI TÝCARET FUARI 01-07 HAZÝRAN 2013
CEZAYÝR – CEZAYÝR
%50 Devlet Teþvikli
2013 YILI SATIÞLARI BAÞLAMIÞTIR)
NIHOREX EV-OTEL-HASTANE-OKUL GEREÇLERÝ VE TEKNOLOJÝLERÝ FUARI
11 - 13 EYLÜL 2012 NÝJERYA - LAGOS
%70 Devlet Teþvikli
Detaylý bilgi almak istiyorum (….) Katýlmak istiyorum (…..) Kaç m2 (……)
NICEX KOZMETÝK – KÝMYA VE TEMÝZLÝK ÜRÜNLERÝ FUARI
11 - 13 EYLÜL 2012 NÝJERYA - LAGOS
%70 Devlet Teþvikli
Detaylý bilgi almak istiyorum (….) Katýlmak istiyorum (…..) Kaç m2 (……)
MAKÝNAT 2012 ULUS.ARASI GENEL MAKÝNA FUARI
25-28 EYLÜL 2012 BEYRUT - LÜBNAN
%50 Devlet Teþvikli
Detaylý bilgi almak istiyorum (….) Katýlmak istiyorum (…..) Kaç m2 (……)
8. ERBÝL ULS. ARASI GENEL TÝCARET FUARI 15 - 18 EKÝM 2012
IRAK - ERBÝL
%50 Devlet Teþvikli
Detaylý bilgi almak istiyorum (….) Katýlmak istiyorum (…..) Kaç m2 (……)
3.GHANA TÜRK ÝHRAÇ ÜRÜNLERÝ FUARI 14-16 KASIM 2012 GHANA - AKRA
%50 Devlet Teþvikli
Detaylý bilgi almak istiyorum (….) Katýlmak istiyorum (…..) Kaç m2 (……)

TÜRK ÝHRAÇ ÜRÜNLERÝ TÝCARET FUARI 29 KASIM / 01ARALIK 2012
DAR-ES SALAAM – TANZANYA
%50 Devlet Teþvikli
Detaylý bilgi almak istiyorum (….) Katýlmak istiyorum (…..) Kaç m2 (……)
21. EXPO SENEGAL ULS. ARASI GENEL TÝC. FUARI 29 KASIM / 02 Aralýk 2012 DAKAR – SENEGAL
%50 Devlet Teþvikli
Detaylý bilgi almak istiyorum (….) Katýlmak istiyorum (…..) Kaç m2 (……)
4.TÜRK ÝHRAÇ ÜRÜNLERÝ TÝCARET FUARI 03-05 Aralýk 2012
AÞKABAT– TÜRKMENÝSTAN
%50 Devlet Teþvikli
Detaylý bilgi almak istiyorum (….) Katýlmak istiyorum (…..) Kaç m2 (……)
TÜRK ÝHRAÇ ÜRÜNLERÝ TÝCARET FUARI 17-19 Aralýk 2012 TRABLUS – LÝBYA %50 Devlet Teþvikli
Detaylý bilgi almak istiyorum (….) Katýlmak istiyorum (…..) Kaç m2 (……)
NAPEX LAGOS OTOMOTÝV FUARI 22 – 24 OCAK 2013 NÝJERYA - LAGOS
%70 Devlet Teþvikli
Detaylý bilgi almak istiyorum (….) Katýlmak istiyorum (…..) Kaç m2 (……)
NÝJERYA GENEL MAKÝNA FUARI 29 - 31 OCAK 2013 NÝJERYA - LAGOS
%70 Devlet Teþvikli
Detaylý bilgi almak istiyorum (….) Katýlmak istiyorum (…..) Kaç m2 (……)
17. ETIYOPYA ULUSLARARASI TÝCARET FUARI 16-22 ÞUBAT 2013
ADDIS ABABA - ETIYOPYA
%50 Devlet Teþvikli
Detaylý bilgi almak istiyorum (….) Katýlmak istiyorum (…..) Kaç m2 (……)


FÝRMA ÝSMÝ………………………………………………YETKÝLÝ………………………………………..


TEL&FAKS……………………………………….........MAÝL……………………………………………….


NOT……………………………………………………………………………………………………………..FULYA SEKÝTMEZ
Meridyen International Fair Org.
Forem International Fair Org.
Halil Rýfatpaþa Mah. Abdullah Eraslan Cad.
Güler Sok. No:51 Pk.34384, Þiþli / ÝSTANBUL
Tel: +90 (212) 210 5050 Dhl: 1183
Cep: +90 (0536) 2338619
Fax: +90 (212) 210 7187
MAÝL: fsekitmez@meridyenfair.com

fulya sekitmez 2011-03-23
ýrak erbil genel ticaret fuarýna katýlýma davettir
Fuar Adý: 6.ERBIL INTERNATIONAL TRADE FAIR - FAIR
6.ERBÝL ULUSLARARASI GENEL TÝCARET FUARI
Fuar Yeri ve Tarihi: ERBÝL ULUSLAR ARASI FUAR MERKEZÝ 24-27 EKÝM 2011
Fuar Ana ve Türkiye Organizatörü: IFP/IRAQ –FOREM FUAR YAPIM HÝZMETLERÝ LTD.ÞTÝ.
www.forem.com.tr

Düzenlenme Periyodu Yýlda 1 defa
Fuar Alan Kapasitesi 20.000 m2 net stand alaný (2010)
Katýlýmcý Sayýsý: 772 firma ( %20 LOCAL / %80 INTERNATIONAL )
Katýlýmcý
Ülkeler: NATIONAL PAVILIONS :AVUSTURYA-BELÇÝKA-ÇEK CUMHURÝYETÝ-FRANSA-ALMANYA-ÝRAN-IRAK-LÜBNAN-POLONYA-TAYVAN-TÜRKÝYE
DÝÐER ÜLKELER:BAHREYN-KANADA-ÇÝN-MISIR-HÝNDÝSTAN-ÝTALYA-JAPONYA-ÜRDÜN-KUVEYT-PAKÝSTAN-RUSYA-SURÝYE-ÝSVEÇ-ÝSVÝÇRE-ÝNGÝLTERE-B.A.E

Ziyaretçi Sayýsý: 74.000 ziyaretçi (2010)
Ziyaretçi Ülkeler: IRAK-ÝRAN-ÜRDÜN-BAHREYN-MISIR-KUVEYT-LÜBNAN-FÝLÝSTÝN-KATAR-SURÝYE-TUNUS
Sektörler: Kozmetik, Gýda ve Gýda Ýþleme Makinalarý, Tarým, Ambalaj, Plastik-Kauçuk, Otel Ekipmanlarý, Züccaciye,Lojistik, Medikal, Mobilya, Mobilya Yan Sanayi Ev Tekstili, Makine ve Ekipmanlarý,
Mutfak Ekipmanlarý
Katýlým Ücreti: M2 390 € + %4 kdv Stand ve Nakliye Dahil (10 m2 de 1m3 ücretsiz navlun hakký vardýr.)
Bu hakkýn aþýlmasý durumunda her 1 m3 için 250 € extra navlun ücreti talep edilir.

Fiyata Dahil Hizmetler: Stand duvarlarý, spot lamba, elektrik soketi ve ihtiyacý, halý, masa, sandalye, alýnlýk yazýsý, yaka kartlarý,fuar kataloðuna giriþ,nakliye organizasyonu.
Son Nakliye Tarihi: 18 EYLÜL 2011
Proje Sorumlusu: FULYA SEKÝTMEZ Tel: 0212 210 50 50 Dahili :1183 fsekitmez@meridyenfair.com

DIÞ TÝCARET MÜSTEÞARLIÐI DTM DESTEÐÝ KAPSAMINDADIR
MÝLLÝ KATILIM ORGANÝZASYONU


YOÐUN TALEP NEDENÝYLE OPSÝYON YAPILMAYACAKTIR SÖZLEÞMELER ÖNCELÝKLÝDÝR.


Dünya Kategorisine Ait Diğer Haberler

Düðün dernek full izle kahkaha tufanýna boðuyor Muhteþem Yüzyýl son Bölüm izle full 26 Mart Çarþamba akþamý Irak’ta Yükseköðrenim görüþmeleri - Ýstanbul Üniversitesi haberleri Irak-Türkiye iliþkilerine deðindi - Ýstanbul Üniversitesi haberleri Taliban’dan Amerikalý askerlere Noel süprizi Saddamý’ýn gelini Ýstanbul’da öldü Hollanda Beþiktaþlýlar Gecesi coþkulu geçti - Beþiktaþ haberleri ZZTK Kuzey Irak-Erbil’deki fuara, zeytin ve zeytinyaðý ürünlerimizin ýrak pazarýndaki yerlerini saðlamlaþtýrmak için katýldý - Irak haberleri Turgut Torunogullarý’nýn Avrupa’daki gücü artýyor - Torunoðullarý haberleri Baþarýlý temsilciler ödüllendirildi - Torunoðullarý haberleri Kirli çamaþýrlar ortalýða döküldü - Wikileaks haberleri “Wikileaks terör örgütü sayýlmalý” - Wikileaks haberleri

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır