KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Eðitim-Sen’in 2011–2012 Eðitim Öðretim Yýlý Yýlsonu Deðerlendirme Raporu
Anasayfaya Dn Tm Eðitim Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Eðitim ve Bilim Emekçileri Sendikasý (EÐÝTÝM-SEN)’nýn 2011–2012 Eðitim Öðretim Yýlý Yýlsonu Deðerlendirme Raporu:
2012-06-08 - 16:59
KARS
Facebook'ta Paylas
Eðitim-Sen’in 2011–2012 Eðitim Öðretim Yýlý Yýlsonu Deðerlendirme Raporu
 
Eðitim ve Bilim Emekçileri Sendikasý (EÐÝTÝM-SEN)’nýn 2011–2012 Eðitim Öðretim Yýlý Yýlsonu Deðerlendirme Raporu:
 
2011–2012 EÐÝTÝM ÖÐRETÝM YILINDA EÐÝTÝMÝN KATLANARAK ARTAN SORUNLARI KALICI ÇÖZÜMLER BEKLEMEKTEDÝR!
Eðitim sisteminin, eðitim ve bilim emekçilerinin yýllardýr karþý karþýya kaldýðý sorunlar, 2011–2012 eðitim öðretim yýlý boyunca katlanarak artmýþtýr. Özellikle 12 Haziran seçimleri sonrasýnda Milli Eðitim Bakanlýðý’na, yýllardýr kamuda yaþanan dönüþümün mimarý olan Ömer Dinçer’in getirilmesinin ardýndan baþlatýlan piyasa odaklý sayýsýz proje, angarya çalýþma uygulamalarý ve son olarak yasalaþan 4+4+4 kademeli eðitim düzenlemesi 2011-2012 eðitim öðretim yýlýna damgasýný vurmuþtur. 
 
2011-2012 eðitim öðretim yýlý, daha önceki dönemlerde olduðu gibi, eðitimin çözüm bekleyen en temel sorunlarýný çözme noktasýnda yeterince adým atýlmamýþ olmasýndan kaynaklý olarak, var olan katlanarak artmýþ, eðitimde yaþanan ticarileþtirme ve eðitimi dinselleþtirme uygulamalarý hýz kesmemiþtir.
 
Eðitim sisteminde yaþanan sorunlar yýllardýr kararlýlýkla sürdürülen serbest piyasacý, tüm kamu hizmetleri gibi eðitimi ticarileþtirmeyi ve özelleþtirmeyi hedefleyen bilinçli politikalarýn bir birikimi olarak karþýmýza çýkmýþtýr. AKP iktidarý, özellikle geçtiðimiz eðitim öðretim yýlýnda, söz konusu olumsuz birikimi daha da arttýrmak için daha büyük adýmlar atmýþtýr.
 
Kamusal eðitimin zayýflatýlmasý, eðitimin tamamen paralý hale getirilmek istenmesi, ilköðretim ve ortaöðretimde dershanelerin tarihte hiç olmadýðý kadar öne çýkmasý, cinsiyet, etnik kimlik ve mezhep ayrýmcýlýðýna iliþkin uygulamalarýn sürmesi, atamasý yapýlmayan öðretmenlerin durumu, ücretli-vekil öðretmenlik uygulamalarýnýn devam etmesi, bakanlýk teþkilatýnda yaþanan yoðun siyasi kadrolaþma uygulamalarý, hizmetli, memur ve teknik personelin sorunlarý, üniversitelerde yaþanan soruþturma, akademik ve idari sorunlar, 600’e yakýn üniversite öðrencisinin halen tutuklu olmasý vb gibi pek çok sorun 2011–2012 eðitim öðretim yýlýna damgasýný vurmuþtur. Paralý eðitim uygulamalarýna karþý çýkanlar, poþu taktýklarý, akademik özgürlük ve demokratik üniversite istedikleri için lise ve üniversite gençliðine yönelik, gözaltý, idari ve adli soruþturmalar, tutuklamalar hýz kesmemiþtir.
 
4+4+4 KADEMELÝ EÐÝTÝM SORUNLARI DAHA DA ARTTIRACAK
Bilindiði gibi AKP hükümeti, iktidar olduðu ilk günden bu yana tamamen kendi siyasal ve ideolojik hedeflerine uygun olarak eðitim sistemini baþtan aþaðý deðiþtirecek adýmlar atmýþtýr. Bu adýmlardan en sonuncusu ve belki de çocuklarýmýzýn geleceði açýsýndan en tehlikelisi, toplumun önemli bir bölümünün, bilim insanlarýnýn, üniversitelerin, eðitim örgütlerinin ve sendikalarýn bütün itirazlarýna raðmen yasalaþan 4+4+4 zorunlu kademeli eðitim düzenlemesidir.
 
4+4+4 kademeli eðitim uygulamasýna iliþkin bilimi insanlarý ve eðitim örgütlerinden gelen itirazlar dikkate alýnmamýþ, yeterli hazýrlýk ve alt yapý çalýþmalarý yapýlmadan uygulamaya geçileceði açýklanmýþtýr. Zorunlu eðitimin kademeli olarak 12 yýla çýkaran düzenlemeye 2012–2013 eðitim öðretim yýlýndan itibaren geçilecektir. 4+4+4 düzenlemesine iliþkin olarak ileri sürülen bütün itirazlarýn AKP hükümetince yok sayýlmýþ olmasýnýn, kademeli eðitimin uygulanmasý aþamasýnda birçok sorunun yaþanmasýna neden olacaðý açýktýr.
 
4+4+4 modeli ise týpký saðlýkta dönüþüm uygulamalarýnda olduðu gibi, eðitimin bir bütün olarak ticarileþtirilmesini ve tamamen paralý hale getirilmesini hedeflemektedir. 4+4+4 düzenlemesi ile “Ýlköðretimde eðitim parasýzdýr” ifadesinin kanun metninden çýkarýlmýþ olmasý, bu hedefe ulaþmak için atýlan önemli bir adým olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Mesleðe yönlendirmenin 4. sýnýftan sonrasýna getirilerek, çocuklarýmýzýn erken yaþlarda meslek okullarýna yönlendirilmesi ve sermayeye ucuz iþgücü olarak yetiþtirilmesi söz konusudur. 4+4+4 uygulamasý ile bütün ortaokul ve liselerde “seçmeli” olarak getirilen Kur’an ve Peygamberin hayatý gibi dini derslerin ve baþkaca dini içerikli derslerin uygulanacak olmasý, sorunlarýn hangi boyutlara ulaþacaðýný bugünden göstermektedir.
 
Milli Eðitim Bakaný ve Baþbakan’ýn yaptýðý açýklamalar, 4+4+4 düzenlemesi ile ortaya çýkacak sorunlara bulunacak çözümlerin “piyasa odaklý” olacaðýný açýkça ortaya koymaktadýr. “Öðrenciler çoðalacak, okullar az” diyen Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer, sorunu kamu özel ortaklýðý ile kurulacak “eðitim kampuslarý” ile çözeceðini; Baþbakan Erdoðan ise dershaneleri kapatýp özel okul yapacaklarýný dile getirerek 4+4+4 ile sermayenin ihtiyaçlarýný giderecek büyük adýmlarýn atýlacaðýný açýklamýþtýr.
 
Eðitim sisteminin yapýsal sorunlarý çözüm beklerken eðitimin içeriðindeki “dini dozu” arttýrma amaçlý “seçmeli dersler”in gündemde tutulurken, eðitimde yaþanan piyasalaþma süreci gizlenmeye çalýþýlmaktadýr. AKP Hükümeti, Türkiye gibi farklý dinlerin, mezheplerin, sayýsýz tarikatlarýn, cemaatlerin olduðu bir ülkede din eðitimini devletin iþine dönüþtürerek, toplumu kendi anlayýþýna göre bir “dindarlar toplumuna” dönüþtürme hayalini gerçekleþtirmek için tehlikeli ve geri dönüþü zor adýmlar atmaktadýr.
 
ÜCRETSÝZ SÜT DAÐITIMINDA YAÞANAN SORUNLAR
AKP’nin, eðitim alanýný her ne pahasýna olursa olsun rant alaný olarak düzenleme çabasý, süt daðýtýmý sonucunda yaþananlarla daha belirgin hale gelmiþtir. ‘Mevsimsel süt arzý fazlalýðý’ nedeniyle daðýtýlan sütlerin çocuklarý zehirlemesi, ‘çocuklarýn saðlýklý büyüyebilmesi için’ yalaný ile daðýtýlan sütlerin gerçekte hangi amaçlarla daðýtýldýðýný da ortaya çýkardý. Ne yazýk ki son yaþananlar, AKP’nin sermayeyi düþünen politikalarýnýn çocuklarýn saðlýklarýný, yaþamlarýný tehdit edecek boyutlara dahi ulaþtýðýný göstermiþtir. Ancak Baþbakan’ýn, 4+4+4 eðitim sistemini yasalaþtýrma, þehir tiyatrolarýný özelleþtirme konusundaki ýsrarý, süt daðýtýmýnda da karþýmýza çýkmýþtýr. 
 
Bilindiði üzere sendikamýz Eðitim Sen’in en önemli taleplerinden biri de, çocuklarýmýzýn saðlýklý bir yaþam sürebilmeleri için her okulda ücretsiz süt ve sýcak yemek daðýtýmý yapýlmasýdýr. Ancak bunun yapýlabilmesinin tek koþulu, daðýtýlacak sütlerin ve yemeklerin saðlýklý koþullarda ve kontrollerden geçerek hazýrlanmasýdýr. AKP tarafýndan yapýlan daðýtým, daðýtýlan sütlerin hiçbir denetimden geçmeden hazýrlandýðýný göstermiþtir.
 
EÐÝTÝMDE ANGARYA ÇALIÞMA UYGULAMALARI ARTMIÞTIR
2011-2012 eðitim öðretim yýlýnda dikkat çeken bir diðer sorun eðitim emekçilerine yönelik angarya çalýþma uygulamalarýnýn artmýþ olmasýdýr. Öðretmenler asli görevleri olan ders anlatma dýþýnda Öðrenci Koçluðu, Eðitim Harcamalarý Anketi (TEFBÝS), Ýlköðretim Kurumlarý Standardý Anketi (ÝKS), mahallelerde okuma yazma bilmeyenlerin tespiti çalýþmasý gibi ek çalýþmalar yapmaya baþlamýþlardýr. Eðitim-öðretim yýlý baþýnda gündeme getirilen ADEY, RÝDEF, RÝTA, “Aile Öðretmenliði Projesi”, Okullar Hayat Olsun Projesi vb gibi uygulamalarla, öðretmenleri mesai saatleri dýþýnda angarya ve esnek çalýþtýrmaya dönük adýmlar hýzlandýrýlmýþtýr. Artan iþ yükü nedeniyle eðitim emekçilerinin görevini saðlýklý bir þekilde yerine getirmesi giderek zorlaþmýþtýr.
 
Öðretmenler, e-okul sistemine kýsaca ADEY, RÝDEF olarak ifade edilen öðrencileri farklý yönleri ile tanýmaya yönelik sorularý öðrencilere yöneltmekte ve modüldeki formlarý tek tek doldurmaktadýr. Öðretmenlerin, yanýtlarý öðrencilerden almasý için okul saatleri uygun olmadýðýndan zaman sorunu ortaya çýktýðý gibi, bu uygulamayý yapabilmek için her öðretmenin bilgisayarý olmak zorundadýr.
 
Öte yandan özel uzmanlýk alaný gerektiren bir çalýþma, uzman istihdam edilmeyerek öðretmenlerin iþ yükü artýrýlmýþtýr. Öðretmenlere angarya iþ olarak anketörlük görevi verilmekte ve her öðretmen bir sýnýf için 3600 soru yanýtlamak zorunda býrakýlmaktadýr. Milli Eðitim Bakanlýðý Ýlköðretim Genel Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan UNICEF tarafýndan desteklenen Aþamalý Devamsýzlýk Yönetimi (ADEY) okula devamsýzlýðý erken dönemde tanýmak ve müdahale etmek adý altýnda e-okul giriþi ekranýndan devamsýzlýk iþlemleri bölümünde ortalama 30 soruluk 4 anket giriþi, ortalama 30 mevcutlu bir sýnýf için 3600 soruya öðretmen tarafýndan cevap verilmekte ve bu uygulama öðretmenlerin sýrtýndaki angaryayý daha da arttýrmaktadýr.
 
Öðretmenlerin yýllardýr çözüm bekleyen sorunlarýnýn çözülmediði, 300 bini aþkýn iþsiz öðretmenin atamasýnýn hala yapýlmadýðý, angarya çalýþmanýn yaygýnlaþtýðý koþullarda nitelikli bir eðitim hizmetinden bahsetmek mümkün deðildir.
 
Yükseköðretim alanýnda yaþanan ticarileþtirme süreci bütün hýzýyla sürmektedir. YÖK baþkaný deðiþmiþ ancak, YÖK’ün paradigmasý deðiþmemiþtir. AKP baskýsýný artýrarak yeniden yapýlandýrmaya çalýþtýðý üniversitelerde; eþit, parasýz, bilimsel, demokratik, anadilde eðitim isteyen, üniversitelerin ticarethane haline dönmesine, öðrencilerin müþteri olarak görülmesine karþý duran, özgürlük isteyen öðrencilerin sesini susturmak için elinden gelen her þeyi yapmaktadýr.
 
2002’de 23 olan vakýf üniversitesi sayýsý 62’ye, 53 olan kamu üniversitesi sayýsý 103’e çýkmýþ durumdadýr. Üniversite sayýsýný böylesi artýrmak AKP açýsýndan oldukça mantýklýdýr. Üniversite eðitiminin kitleselleþmesi, öncelikle piyasadaki iþgücünün “niteliði”ni yükseltecek ve genel ücret düzeyini düþürecek bir hamledir. Ýkinci olarak üniversite eðitimi almak toplumsal bir mesele haline geldiði için, daha fazla öðrencinin üniversiteye girme þansýna sahip olmasý, iþsizlik rakamlarýnýn düþmesi açýsýndan da bir fýrsat olarak deðerlendirilmiþtir.
 
Türkiye’de pek çok alanda olduðu gibi, eðitim sisteminde de yýllardýr birikerek büyüyen ve artýk yapýsal hale gelmiþ, acil çözüm bekleyen sorunlar bulunmaktadýr. Bu sorunlarý ana baþlýklar ve rakamlarla ifade etmemiz gerekirse;
 
Milli Eðitim Bakanlýðý’nýn 2011–2012 eðitim öðretim yýlý örgün eðitim istatistiklerine göre;
 
OKULÖNCESÝ EÐÝTÝMDE; 28 bin 625 okulda 1 milyon 169 bin 556 öðrenci eðitim görürken, 55 bin 883 öðretmen görev yapmýþtýr.  
 
ÝLKÖÐRETÝMDE; 32 bin 108 okulda (31 bin 176 resmi, 931 özel okul) 10 milyon 979 bin 301 öðrenci eðitim görürken, 515 bin 852 öðretmen görev yapmýþtýr.  
 
ORTAÖÐRETÝMDE; 9 bin 672 okulda (8 bin 786 resmi, 885 özel okul) 4 milyon 756 bin 286 öðrenci eðitim görürken, 235 bin 814 branþ öðretmeni görev yapmýþtýr.
 
2011-2012 eðitim öðretim yýlýnda okulöncesi, ilköðretim ve ortaöðretimde toplam 16 milyon 904 bin öðrenci eðitim görürken, toplamda 807 bin 549 öðretmen görev yapmýþtýr.
 
 
Türkiye milli gelir içinde eðitim harcamalarýna ayrýlan pay itibariyle 171 ülke içinde 132. sýradadýr.
 
2011–2012 eðitim-öðretim yýlýnda Türkiye genelinde 10 bin 413 ilköðretim okulunda “birleþtirilmiþ sýnýf” uygulamasý yapýlmýþtýr.
 
2011–2012 eðitim-öðretim yýlýnda ilköðretim okullarýnýn 6 bin 953’ünde, ortaöðretim okullarýnýn 1.484’ünde olmak üzere, toplam 8 bin 437 okulda ikili öðretim yapýlmýþtýr.
 
Türkiye’de nüfusun sadece yüzde 28’i lise mezunudur.
 
2011–2012 eðitim-öðretim yýlýnda 15.961 okulun öðrencileri taþýmalý eðitim kapsamýna alýnarak 5.956 taþýma merkezi okullara araçlarla taþýnmýþtýr. MEB verilerine göre 2002 yýlýnda 35 bin ilköðretim okulu varken, bu rakamýn 2011’de 32 bine düþmüþ olmasý, ilköðretimde taþýmalý eðitim uygulamasýnýn arttýðý anlamýna gelmektedir.
 
Bugün Anadolu liselerinde bile yönetmelik gereði bir sýnýfta 30 öðrencinin öðrenim görmesi hükmü olmasýna raðmen sýnýf mevcutlarý 40 civarýndadýr. 4+4+4 düzenlemesi ile özellikle liselerde sýnýf mevcutlarýnýn ciddi anlamda artmasý beklenmelidir.
 
Türkiye’de ilköðretimde derslik baþýna ortalama öðrenci sayýsý 31, orta öðretimde 34, Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Bursa, Adana, Mersin, Gaziantep, Urfa, Diyarbakýr, Batman, Van ve Aðrý’da derslik baþýna ortalama öðrenci sayýsý Türkiye ortalamasýnýn üstünde, sadece Ýstanbul’da derslik baþýna ortalama öðrenci sayýsý ilköðretimde 45, orta öðretimde ise 41 düzeyinde olmuþtur. 
 
Eðitim sisteminin sýnav odaklý olmasýnýn kaçýnýlmaz bir sonucu olarak, öðrenciler 10 yaþýndan itibaren özel dersler almaya baþlamaktadýr. Özel ders aldýrmak ailenin geliriyle yakýndan alakalý olduðundan bu durum farklý ekonomik seviyedeki ailelerin çocuklarý arasýnda eðitim eþitsizliðini daha da artýrmýþtýr.
 
Fen Lisesi öðrencilerinin üçte ikisi ve Anadolu Lisesi öðrencilerinin yarýsý nüfusun en zengin yüzde 20’lik diliminden gelmektedir. Buna karþýn, her 30 Fen Lisesi öðrencisinden biri ve her 17 Anadolu Lisesi öðrencisinden 1’i en yoksul yüzde 20’lik dilimden gelmekte, eðitim sistemi üzerinden sýnýfsal farklýlýklar giderek belirginleþmektedir.
 
Türkiye’deki aileler çocuklarýnýn eðitimi için ortalama bir OECD ailesine göre gelirleriyle kýyaslandýðýnda iki kat daha fazla para harcamaktadýr. Macaristan ve Türkiye ortaöðretime 4 bin dolar vermekte, ancak Türkiye’deki öðrenciler ama Macaristan’daki öðrencinin iki okul yýlý gerisindedir.
 
Türkiye’de toplumun en zengin yüzde 20’lik dilimi ile en fakir yüzde 20’si arasýnda eðitim harcamalarý bakýmýndan 14 kat fark bulunmaktadýr. Aileler gelirlerinin yüzde 1 ile yüzde 1,5’ini eðitim harcamalarýna ayýrmak zorunda kalmaktadýr.
 
Türkiye yüzde 15,4’ü bulan genç iþsizliði oranýyla, 34 OECD ülkesi arasýnda 22’nci sýradadýr.
 
MEB verilerine göre, 2003–2012 yýllarý arasýnda Türkiye'de kamuya ait ilköðretim okullarýnýn sayýsý 35 bin 501’den 32 bin 108’e düþmüþtür. Ancak bu oran özel okullara yansýmamýþtýr. Ayný dönemde açýlan özel ilköðretim okulu sayýsý 613’ten 931’e çýkmýþtýr.
 
Öðretmen açýklarý giderilmemiþ, sayýlarý 400 bini bulan iþsiz öðretmenlerin atamalarý yapýlmadýðý gibi, mevcut öðretmen açýklarý, sayýlarýnýn yüz bini aþtýðýný tahmin ettiðimiz ücretli ve vekil öðretmenler aracýlýðýyla kapatýlmaya çalýþýlmaktadýr.
 
AKP’nin iktidara geldiði 2002 yýlýnda Milli Eðitim Bakanlýðý bütçesinin %17,18’i yatýrýmlara ayrýlýrken, 10 yýllýk iktidar sürecinde bu pay sürekli azalmýþ ve 2012 yýlýnda 2002’deki rakamýn üçte birine kadar düþmüþtür. 2012 yýlýnda MEB bütçesinden yatýrýmlara ayrýlan payýn yüzde 6,64 olacaðý tahmin edilmektedir. 2011–2012 eðitim öðretim yýlý baþýnda hayata geçirilecek olan eðitimde 4+4+4 sisteminin gibi ilk adýmda en az 20 milyar TL’ye ihtiyacý olduðu düþünüldüðünde, eðitim yatýrýmlarýna ayrýldýðý iddia edilen payýn sadece sembolik kalmasý kaçýnýlmaz görülmektedir.
 
Tamamen sýnav odaklý olan ve adým adým hýzla piyasa iliþkileri içine çekilen eðitim sistemi ile birlikte sýnavlara hazýrlýk süreci de daha fazla önem kazanmýþtýr. Bu durumun en somut sonuçlarýný özel dershane sayýlarýnýn artýþýnda gözlemlemek mümkündür. Özel dershanelere giden öðrenci sayýsý son 10 yýlda sürekli artýþ göstermiþ ve 2012 itibariyle 1 milyon 219 bin 472’ye yükselmiþtir. 2002 yýlýnda özel dershane sayýsý 2 bin 122 iken, 2012 yýlýnda bu rakam 3 bin 961’e ulaþmýþtýr. Ayný dönemde öðretmen sayýsý 19 bin 881’den 50 bin 163’e yükselmiþtir.
 
Öðrencilerimizi kelimenin tam anlamýyla test makinesi haline getiren SBS, YGS, LYS, KPSS vb gibi sýnavlar, eðitim sistemimizin omurgasý haline gelmiþtir. Ýlköðretimden ortaöðretime geçiþ sýnavlarý üç kez deðiþikliðe uðramýþtýr. 6., 7. ve 8. sýnýflara uygulanmaya baþlanan SBS, daha sonra kademeli olarak sadece 8. sýnýflara uygulanýr hale getirilmiþ, üniversiteye giriþ sýnavlarý da neredeyse her yýl deðiþtirilmiþtir.
 
Türkiye’deki üniversite öðrencileri hakkýnda 2000 yýlýndan bu yana toplam 48 bin 268 disiplin soruþturmasý açýlmýþtýr. Disiplin soruþturmasý açýlan öðrencilerden 34 bin 818’ine çeþitli disiplin cezalarý verilirken, 598’i süresiz olmak üzere 12 bin 939 öðrenci okuldan uzaklaþtýrýlmýþtýr.
 
Bireylerin kendi anadillerinde eðitim görme hakký önündeki engeller sürmekte, anadilinde eðitim talep eden kesimler önce polis þiddetiyle karþý karþýya kalmakta, sonrasýnda yargý kýskacýna alýnmakta, tutuklanmakta ve okuldan atýlmaktadýr.
 
Eðitim ve bilim emekçilerinin ekonomik, demokratik, sosyal ve özlük haklarýnda kayda deðer bir iyileþtirme yapýlmamýþtýr. Yýllardýr uygulanan TKY uygulamalarýna paralel olarak geliþtirilen Ýlköðretim Kurumlarý Standartlarý (ÝKS) uygulamasý, ADEY, RÝDEF, RÝTA vb uygulamalar ile eðitim emekçileri angarya iþlerde çalýþtýrýlmaya ve görevleri olmayan iþleri yapmaya zorlanmaktadýr.
 
Sendikal örgütlenme önündeki yasal ve fiili engeller kaldýrýlmamýþ; ILO sözleþmelerine aykýrý bir þekilde grevli-toplu sözleþmeli sendika hakký yönünde herhangi bir adým atýlmamýþtýr.
 
Eðitime destek personeli açýklarý (hizmetli-memur) ve mevcut hizmetli, memur, teknik personel, ÖSYM ve Yurt Kur personelinin sorunlarý için bugüne kadar herhangi bir adým somut adým atýlmamýþtýr.
 
Eðitimde eþitsizlik ve adaletsizliðin en önemli göstergelerinden birisi olarak bölgeler ve iller arasý gelir daðýlýmýndaki eþitsizlik artarak devam etmiþtir. Ekonomik imkânlarýn kýsýtlýlýðý, çocuk ve gençlerimizin okula devamýný engelleyen en önemli faktör olmayý sürdürmektedir.
 
Eðitim sisteminde yaþanan ve burada ancak bir bölümüne deðindiðimiz sorunlar, yýllardýr ýsrarla sürdürülen serbest piyasacý, diðer kamu hizmetleri gibi eðitimi ticarileþtirmeyi ve özelleþtirmeyi hedefleyen bilinçli politikalarýn bir birikimi olarak karþýmýza çýkmaktadýr.
 
Okul öncesi eðitimden baþlayarak eðitim yatýrýmlarýna, ders kitaplarýnýn hazýrlanmasýndan eðitim yöneticilerinin belirlenmesine; sýnýf mevcutlarýndan eðitimin bilimsel, demokratik, laik yönünün geliþtirilmesine; derslik, okul, öðretmen açýklarýndan eðitimin genel bütçe içindeki payýna kadar, eðitimin hemen her konuda sorunlar acil çözüm beklemektedir. Hükümet ve Milli Eðitim Bakanlýðý’nýn eðitimin giderek aðýrlaþan sorunlarýný çözmek için acilen somut adýmlar atmasý zorunludur.
(TD-BA-S) KARS (KHA)
 

KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 3424 Defa Okundu

YORUMLAR

Eðitim Kategorisine Ait Diğer Haberler

Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik KAKÜV’de Eðitim Öðretim Heyecaný baþladý Kaðýzman Fen Lisesi Hazýr Yeni Öðrencilerini Bekliyor Kafkas Üniversitesi’nden Öðretmen Eðitimi için DörtKare projeleri LYS’ye girecekleri DÝKKAT! Özel Çelik Baþarý’da mezuniyet heyecaný KAKÜV’de mezuniyet heyecaný Digor’da Tek Odalý Evden Türkiye Ýkinciliðine Açýlan Pencere Digor’un TEOG Þampiyonlarýndan Abdullah Yakýþýr’ýn eðitim aþký Digor’un TEOG Þampiyonu Ziya Gökalp Ortaokulu Dönem Sonunu Sosyal Etkinliklerle Tamamlýyor Öðretmen ve Öðrencilerden Muallim Klibi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır