KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Yurdum Umudun Projesi
Anasayfaya Dn Tm Eðitim Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Yurdum Umudun Projesi
2016-10-29 - 20:05
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Yurdum Umudun Projesi

Kars’ta ‘Yurdum Umudum Projesi’ tamamlandý

Kars Halk Eðitim Merkezi tarafýndan hazýrlanan ve sunulan ‘Yurdum Umudum Projesi’ Çalýþma Sosyal Güvenlik Bakanlýðý tarafýndan kabul edilip sözleþmesinin 8 Aðustos 2016’da imzalanmasýnýn ardýndan meyvelerini verdi ve tamamlanan projenin tanýtýmý yapýldý.

TRA2 Bölgesi Kars ilinde uygulanan proje,  hibe programý aracýlýðý ile mesleki eðitim ve kýz çocuklarýnýn eðitiminin önemi hakkýnda kamuoyu oluþturarak kýz öðrencilerinin okula devam oranlarýnýn arttýrýlmasý ve mesleki rehberlik alanýnda kalitenin yükseltilmesi hedeflendi.

Bu kapsamda Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danýþmanlýðý Eðitici Eðitimi ve yaygýnlaþtýrma eðitimleri gerçekleþtirilerek rehber öðretmenlerin ve il idarecilerinin bu konuda bilgi ve deneyimlerinin artýrýlmasý saðlandý. Çalýþma ortaðý Kars Rehberlik Araþtýrma Merkezi ve Kafkas Üniversitesi Eðitim Fakültesi ile koordineli çalýþýldý. Proje içerisinde 320 hane ziyareti gerçekleþtirilerek kýz çocuklarýnýn okula devamlarýnýn önemi vurgulandý.

Proje kapsamýnda Cumhuriyet Lisesi vilayetler Birliði Kýz Yurdu, Faik Fikriye Torunoðullarý Saðlýk Meslek Lisesi Kýz Yurdu, Kars Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Aynur Aytemiz Kýz Yurdu, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kýz Yurdu, Þehit Albay Ýbrahim Karaosmanoðlu Yatýlý okulu yurdunda çalýþmalar düzenlendi.

Proje kapsamýnda yapýlanlar þu þekilde sýralandý;

Yatýlý 5 öðrenci pansiyonunun tadilatý gerçekleþtirildi. Etüt salonlarý ve yaþam alanlarý oluþturuldu. Tefriþatlarý alýndý. Her okula bir adet akýllý tahta, bir masaüstü bilgisayar, 1 adet projeksiyon cihazý, 1 adet yazýcý saðlanarak etüt ortamlarý düzenlendi. Ayný zamanda okullara 1 oturma grubu, 1 adet halý, perde ve televizyon alýnarak yaþam alanlarý oluþturuldu.

Proje kapsamýnda 5 bayan öðretmen istihdam edildi. Matematik, Geometri, Türk Dili ve Edebiyatý, Fizik, Kimya, Fen Bilgisi alanlarýnda yatýlý yurtlarda etüt saatlerinde derse destek kurslarý düzenlendi. Bu kapsamda 9.sýnýf ve 12.sýnýflara yönelik olarak 45 kurs açýldý. 320 öðrenci bu kurslardan faydalandý.

Okullarda ayný zamanda hobi ve temel yeterlilikler üzerine kurslar / etkinlikler düzenlendi. Temel Biliþim Teknolojilerini Kullanma ve Temel Ýngilizce kurslarý hafta sonlarý Halk Eðitim Merkezinde düzenlendi. Okullarda satranç, ebru, diksiyon ve fotoðrafçýlýk etkinlikleri düzenlenerek öðrencilerin hafta sonu ve akþam saatleri vakitlerini etkin verimli geçirmeleri saðlandý. Bu kurslara oldukça yoðun ilgi gösterildi. Yaklaþýk olarak 400 öðrenci bu kurslardan faydalandý.

Kafkas Üniversitesi Eðitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Ana Bilim Dalý ile ortaklýðý ile Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danýþmanlýðý Eðitmen Eðitimi planlanmýþ ve 9 eðitmen ile 160 saatlik eðitim programý 16.05.2016 -05.06.2016 tarihleri aralýðýnda belirlenen eðitim programý ile tamamlandý ve 20 eðitmen bu alanda yetiþtirildi. Yaygýnlaþtýrma eðitimleri ise Eylül ayý içerisinde eðitmenler ile gerçekleþtirildi.

Eðitmen eðitimi Kars Ýl MEM Hizmet içi Birimi koordineli çalýþýldý ve sertifikalar Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlý olarak yerel hizmet içi olarak açýldý. Öðretmenlerin ÝLSÝS adý verilen sistemine iþlendi. Yayýnlaþtýrma eðitimleri ise Eylül ayý içerisinde tamamlandý. Bu çalýþmanýn sonunda 300 öðretmen Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danýþmanlýðý alanýnda eðitim almasý saðlandý.

Proje son çalýþmasý olan hane ziyaretleri 320 haneye gerçekleþtirilerek özellikle kýz çocuklarýnýn okula devam oranlarýnýn artmasý saðlandý.

Projenin hayata geçirilmesinin ardýndan bir turizm otelinin salonunda bir araya gelen emektarlar yapýlan çalýþmalarý yeniden aktardý.

Milli Eðitim müdürü Gükhan Altun, müdür yardýmcýlarý ve þube müdürleri, projede emeði geçenlerin de katýldýðý buluþmada Halk Eðitim Müdürü Acihan Koçoðlu teþekkür konuþmasý yaptý.

Koçoðlu, “Kalkýnma Bakanlýðýnca finanse edilen projemizin adý Yurdum Umudun projesidir. Projemizin ortaklarý Kafkas Üniversitesi ve Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürlüðüdür.  Projemiz 1 Ekim 2015 tarihinde baþlamýþ olup 1 Kasým 2016 tarihinde sona erecektir.” dedi.

Projemizin amacý hakkýnda da bilgi veren Koçoðlu, “Ýlimizde kýz çocuklarýn okullaþtýrma oranýnýn artýrýlmasýdýr. Özellikle ilköðretimden ortaöðretime geçilirken eðitim – öðretimden kopmamalarýna katký saðlamaktýr. Bu amaçla ilimiz merkezindeki beþ kýz pansiyonunda etüt odalarý yaþam alanlarý tazim edilmiþtir. Etüt odalarýna bilgisayar, akýllý tahta projeksiyon yazýcý alýnmýþtýr. 7 ay süre ile 5 branþta öðretmen görevlendirilerek kýz öðrencilerimizin baþarýlarýna katký sunmak için destek saðlanmýþtýr. 320 kýz öðrencimize setler halinde kaynak kitap ve deneme testlerinin daðýtýmý yapýlmýþtýr. Yaþam alanlarýna, televizyon, oturma grubu, halý ve perde alýnmýþ pansiyonda bir oda da olsa ev ortamý oluþturulmuþtur. Ayrýca öðrencilerimize boþ zamanlarýnda, satranç, ebru, bilgisayar, halk oyunlarý, fotoðrafçýlýk, diksiyon kurslarý düzenlenmiþtir. Merkez ilçe ve 7 ilçemizde hane ziyaretleri düzenlenmiþ 320 öðrencimizin ailesi ziyaret edilmiþtir.”

Koçoðlu daha sonra þunlarý söyledi:

“Projemizin ikinci ayaðý olan Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danýþmalýðý ile ilgili Kafkas Üniversitesi Eðitim Bilimleri Bölümü ile iþbirliði halinde 30 öðretmene 20 gün süreli formatörlük eðitimi verilmiþtir. Formatörlerimiz 7 ilçede 5’er günlük 30 öðretmene merkez ilçede 60 öðretmene 5’er gün mesleki rehberlik ve kariyer danýþmanlýðý eðitimi düzenlenmiþtir. Ayrýca, ilimiz merkezinde 240 öðrenciye ve 200 öðretmene etkili iletiþim ve beden dili semineri düzenlenmiþtir. Projemizin uygulanmasýnda bizden desteðini esirgemeyen Valiliðimize, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðümüze, Kafkas Üniversitesi Rektörlüðüne, Rehberlik ve Araþtýrma Merkezimize projemizin uygulama alaný olan 5 okulumuzun idarecilerine, Halk Eðitim Merkezimiz personellerine teþekkür ederim. Projemizin mimarý ve koordinatörü, Niðar Gönülalan Öztürk’e projemizin Eðitim Koordinatörü Müdür Yrd. Turan Muðlu’ya emeklerinden dolayý çok teþekkür ederim.”

Program, halk oyunlarý gösterisinin ardýndan son buldu.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

 


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 9452 Defa Okundu

YORUMLAR

Eðitim Kategorisine Ait Diğer Haberler

Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik KAKÜV’de Eðitim Öðretim Heyecaný baþladý Kaðýzman Fen Lisesi Hazýr Yeni Öðrencilerini Bekliyor Kafkas Üniversitesi’nden Öðretmen Eðitimi için DörtKare projeleri LYS’ye girecekleri DÝKKAT! Özel Çelik Baþarý’da mezuniyet heyecaný KAKÜV’de mezuniyet heyecaný Digor’da Tek Odalý Evden Türkiye Ýkinciliðine Açýlan Pencere Digor’un TEOG Þampiyonlarýndan Abdullah Yakýþýr’ýn eðitim aþký Digor’un TEOG Þampiyonu Ziya Gökalp Ortaokulu Dönem Sonunu Sosyal Etkinliklerle Tamamlýyor Öðretmen ve Öðrencilerden Muallim Klibi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır