KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Selim Kaymakamý ve Belediye Baþkaný Öðretmenlerle Buluþtu
Anasayfaya Dn Tm Eðitim Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Selim Kaymakamý ve Belediye Baþkaný Öðretmenlerle Buluþtu
2016-11-13 - 14:17
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Selim Kaymakamý ve Belediye Baþkaný Öðretmenlerle Buluþtu

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Kars Selim Kaymakamý Erdinç Dolu, Belediye Baþkaný Coþkun Altun ile birlikte; 2014-2015 Eðitim-Öðretim yýlýnda Destekleme ve Yetiþtirme Kursu’nda görev alan Selim Ýlçesinde görevli öðretmenlerle bir araya geldi.

Kars’ýn Selim ilçesinde görev yaptýðý sürece eðitime, yaþam kalitesinin artýrýlmasýna, kadýnlara iþ imkanlarýnýn saðlanmasý, köy yollarýnýn kilit parke taþlarla döþenmesi, köylerin daha bir çok ihtiyaçlarýnýn giderilmesi, çocuklarýn sosyal yaþam alanlarýnýn iyileþtirilmesi, Belediye Baþkaný Coþkun Altun ile adeta ‘Muhteþem Ýkili’ gibi yan yana, omuz omuza çalýþmasý, ilçedeki diðer kurumlarla da örnek bir dayanýþma içinde olmasýyla tanýnan Kaymakam Erdinç Dolu, kýsa sürede büyük iþlerin baþarýldýðý eðitim alanýndaki geliþmeleri bir toplantýyla basýna duyurdu. Büyükkale Otel’de düzenlenen Selim Kaymakamý Erdinç Dolu baþkanlýðýndaki organizasyona Selim Belediye Baþkaný Coþkun Altun, Selim Milli Eðitim Müdürü Cengiz Aydýn, milli eðitim þube müdürleri ve Destekleme ve Yetiþtirme Kursu’nda görevli öðretmenler katýldý.

SELÝM’DE, TÜRKÝYE’YE ÖRNEK EKÝP ÇALIÞMASI

Programýn ilk konuþmasýný Selim Milli Eðitim Müdürü Cengiz Aydýn yaptý. Müdür Aydýn, ilçedeki eðitimin öncesi ve sonrasýna sýk sýk vurgu yaparak Kaymakam Erdinç Dolu’nun eðitime yönelik projelerle alýnan baþarýlara deðindi. Ýlçedeki eðitim baþarý çýtasýnýn son 2 yýl içinde en üst düzeye çýktýðýný ve ilçeler sýralamasýnda en öne çýktýðýný vurgulayan Müdür Aydýn, bundan sonraki süreçte en önemli olanýn ise bu baþarý çýtasýný sürekli yukarýlarda tutabilmek olduðunu kaydetti. Öðretmenlerden bu baþarýya sahip çýkma ve ilçedeki eðitim düzeyini sürekli üst sýralarda tutmak için gayretli çalýþmalarýný devam ettirmelerini istedi. Müdür Aydýn, Kaymakam Erdinç Dolu’nun baþarýlý projeleri hayata geçirmesinden dolayý eðitim camiasý olarak büyük bir haz duyduklarýný da aktararak Selim Belediye Baþkaný Coþkun Altun’un da eðitime saðladýðý imkanlarýn azýmsanmayacak oranda olduðunu ifade etti. Baþkan Altun’dan övgülerle söz eden Milli Eðitim Müdürü Cengiz Aydýn, tüm gayretlerin ilçenin eðitim seviyesinin artýrýlmasýnda gösterildiðinin mutluluk verici olduðunu da sözlerine ekledi.

ÝLÇE OLARAK KARS 1.SÝ OLDUK

Müdür Cengiz Aydýn, “2014-2015 Eðitim-Öðretim yýlýnda Destekleme ve Yetiþtirme Kursu’nda görev alan öðretmenlerimize yönelik sayýn kaymakamýmýzýn düzenlemiþ olduðu bu organizasyona hepiniz hoþ geldiniz. Öncelikle Sayýn Kaymakamýmýz Erdinç Dolu’ya teþekkür ediyorum. Sayýn kaymakamýmýz 2012 yýlýnda ilçemize geldiði ilk günden beri bize söylediði þeyi unutmuyorum. Bize ‘arkadaþlar benim 1. önceliðim eðitimdir.’ demiþti. Bizler 2013-2014 eðitim öðretim yýlýnda TEOG sýnavýna ilçe olarak girdiðimizde tüm ilçeler arasýnda sondan 2. olduk, gerçekten bu, büyük bir baþarýsýzlýktý. Kaymakamýmýz ‘Selim Okuyor Projesi’ altýnda bir projenin 2. ayaðý olarak nitelikli ve kaliteli bir eðitimin nasýl yapýlacaðý yönünde bir çalýþma yapmamýzý istedi. Yapýlan bu çalýþma neticesinde 2014-2015 ve 2015-2016 eðitim öðretim yýlýnda Ýlçe olarak Kars 1.si olduk. 2 yýl üst üste Kars 1.si olduk.” diye konuþtu.

FEKADAR ÖÐRETMENLERE TEÞEKKÜRLER

Ýlçedeki eðitimin seviyesinin artýrýlmasýnda büyük emek veren öðretmenlere teþekkür eden Müdür Aydýn, “Bu manada ilçemizdeki siz kýymetli öðretmenlerimiz fedakarca gerçekten bütün yükü omuzlarýnýza alarak hafta sonu demeksizin; gerekirse öðrencilerini evlerine getirerek ders çalýþtýran, destekleme ve yetiþtirme kurslarýnda almýþ olduðu ücretleri öðrencisine harcayan öðretmenlerimiz size sonsuz teþekkür ediyorum. Hatta yapýlan sýnav sonucunda istediði baþarýyý elde edemediði için aðlayan öðretmenlerimizde vardý. Ben bu nedenle siz kýymetli öðretmenlerimize hepinize teker teker teþekkür ediyorum.” þeklinde konuþtu.

‘ÝHTÝYACIMIZ VAR’ DEDÝK ‘ALIN’ DEDÝ

Müdür Aydýn, Kaymakam Erdinç Dolu’nun eðitim alanýndaki isteklere her zaman ‘alýn’ þekilde cevap verdiðini de þöyle aktardý:

“Tabi ki kaymakamýmýz bizi hiç bir zaman yalnýz býrakmadý sayýn kaymakamýmýza dedik ki ‘efendim bizim deneme sýnavýna ihtiyacýmýz var’ ‘Alýn’ dedi. ‘Efendim bizim yaprak teste ihtiyacýmýz var’ dedik. ‘Alýn’ dedi. ‘Konu anlatýmýna, soru bankasýna ihtiyacýmýz var’ dedik. ‘Alýn’ dedi. ‘Efendim öðrencilerimizi velileri göndermiyor hafta sonu kurslarýna’ dedik. ‘Taþýyýn’ dedi. ‘Efendim bu çocuklar yemek de yiyemeyecek’ dedik. ‘Alýn’ dedi. Gerçekten bu manada bizi hiçbir zaman yalnýz býrakmadý. Kendisine eðitim camiasý adýna bizleri hiçbir zaman yalnýz býrakmadýðý için huzurlarýnýzda sizler adýna teþekkür ediyorum.”

BELEDÝYE BAÞKANI COÞKUN ALTUN’A TEÞEKKÜR

Belediye Baþkaný Coþkun Altun’un da Kaymakam Erdinç Dolu gibi bütün kolaylýklarý eðitim adýna hizmete sunduklarýný anlatan Müdür Aydýn, þöyle konuþtu:

“Ayný zamanda aramýzda belediye baþkanýmýzda var. Yine biz eðitimciler okul müdürleri hangi amaçla belediye baþkanýmýzýn yanýna gidersek hiçbir zaman bizi geri çevirmedi. ‘Baþkaným araç lazým’ dedik. “Emrinize amade’ dedi. ‘Baþkaným LGS ve LYS kurslarýnda yine bize her zaman olduðu gibi destek lazým’ dedik. “Destekler size kurbandýr’ dedi.”

TÜRKÝYE ORTALAMASININ ÜZERÝNE ÇIKMAK ZORUNDAYIZ

Ýlçe olarak bundan böyle Türkiye ortalamasýnýn üzerinde olmalarý gerektiðini de ifade eden Milli Eðitim Müdürü Cengiz Aydýn konuþmasýný þöyle tamamladý:

“Selim olarak dedi ki 2 yýl üst üste ilçeler arasýnda 1. olduk. Bu 1.olmanýn bir gururunu tabi ki yaþýyoruz. Ama ayný zamanda büyük bir sorumluluðu da var. Nedir bu sorumluluk? Baþarýyý elde etmek zordur, gerçekten zordur ama bu baþarýyý devam ettirip bir adým daha ileriye taþýmak daha bir zordur. Dolayýsýyla bizler 2 yýl üst üste il 1.si olduk ama bu yetmez. Þimdi kaymakamýmýzýn bize koymuþ olduðu yeni bir hedef var. Arkadaþlar Türkiye ortalamasýnýn üzerine çýkmak zorundayýz. 2016-2017 TEOG’da inþallah Selim olarak Türkiye ortalamasýnýn üzerine çýkacaðýz. Hedefimiz bu ve bu hedefe çok yakýnýz. Eminim ki sizin gibi gayretli arkadaþlarýmýzla ve böyle bir ekiple çalýþtýktan sonra bunu baþarabiliriz. Ve þunu da söylemek istiyorum; Sayýn kaymakamýmýza, Sayýn belediye baþkanýmýza ve siz deðerli öðretmenlerimize tekrar teþekkür ediyorum. Ýnþallah herkesin ilçesinde veya her ilde böyle bir ekip çalýþýr ve ülkemizi daha müreffeh yarýnlara taþýrlar.”

HEPÝNÝZÝN ÖNÜNDE SAYGIYLA EÐÝLÝYORUM

Selim Belediye Baþkaný Coþkun Altun da, “Þimdi heyecanlýyým. ‘Neden?’ diyeceksiniz. Çünkü; sizin gibi güzide bir toplumun önünde konuþma yapmak, sizlere hitap etmek gerçekten heyecan verici. Onun için heyecanýmý maruz görün. Öncelikle hoþ geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz tabi ki belediye olarak elimizden geldiði kadar eðitime destek vermeye çalýþýyoruz. Ama 2 yýldýr bu baþarý sizindir, ekibinizindir. Onun için ilçem adýna hepinize saygýlarýmý, hürmetlerimi sunuyorum. Hepinizin önünde saygýyla eðiliyorum.” dedi.

ÖNEMLÝ OLAN SAHÝPLENMEKTÝR, AZMETMEKTÝR

Selim Kaymakamý Erdinç Dolu ise, önemli olanýn projelerin hazýrlanmasý veya hayata geçirilmesi deðil, o projelere sahip çýkýlmasýnýn olduðunu ifade etti. Bunun da sahiplenme, ekip ruhu, sorumluluk, geleceðe yatýrým düþünceleriyle yapýlmasýyla olabileceðine deðinen Kaymakam Dolu, bunun da son yýllarda ilçede elde edilen eðitim alanýndaki baþarýlarla ispatlandýðýný söyledi. Kaymakam Dolu, projede görev alan öðretmenlerin gayretli ve azimli çalýþmalarýyla öðrencileriyle yakýndan ilgilenmeleri ve bu ilgiyi baþarýya çevirme yolundaki tecrübelerini de gördüklerini aktardý. “Ýþte bu” dedirtecek kadar özverili çalýþmalarýn hiçbir zaman peþinin býrakýlmadýðý ekip ruhuyla baþarýya dönüþmesini görüyor olmaktan büyük bir memnuniyet ve haklý gurur duyduðunu da anlattý. Projede görevli her öðretmenin sadece bilgi becerilerini deðil sevgi ve yürekleriyle çalýþtýklarýný ve bu gayeyle çýktýklarý yolda zamanlarýný da eðitime harmanladýklarýný söyledi.

EN ÖNEMLÝ YATIRIM ÝNSANA YAPILAN EÐÝTÝM YATIRIMIDIR.

Kaymakam Erdinç Dolu, “Sizlerinde bildiði gibi Türkiye hýzlý þekilde büyüyen bir ülke tabi bunun sürdürebilmesi için hepimize büyük sorumluluklar düþmekte. Tabi günümüzde büyümenin ve kalkýnmanýn en önemli kaynaðý rekabettir. Rekabetin ise belirleyici eþi eðitimdir. Hepimiz söylüyoruz; en önemli yatýrým insana yapýlan eðitim yatýrýmýdýr. Ýnancýmýzda ve inandýðýmýz tüm deðerlerin temel hedefi ve temel aslý budur. Özellikle son 10 yýlda tüm bütçelerimizde ve hükümetimizin ortaya koyduðu tüm yatýrýmlarda eðitim en önemli payý almaktadýr. Tabi bunun yansýmasý olarak ilçemizde de hem nitelik hem nicelik anlamýnda, eðitim anlamýnda yatýrýmlara hep birlikte þahitlik ediyoruz ve etmeye de devam edeceðiz.” dedi.

SON 4 YILDA SELÝM’E 33 MÝLYON TL’LÝK EÐÝTÝM YATIRIMI

Son 4 yýlda Selim ilçesine eðitim adýna yapýlan yatýrým tutarýnýn 33 milyon TL olduðunu belirten Kaymakam Erdinç Dolu, “Son 2 yýlda 38 derslikli 5 okul, 16 derslikli bir Anadolu lisesi, 130 kiþilik bir yurt, ilçemize lisemize ait bir atölye ve bir hali sahayý kazandýrdýk. Ýnþallah haftaya ihalesinde çýkacaðýz. Seneye bir köyümüze daha okul yapacaðýz. Tabi ilçemizde bu yatýrýmlar kazandýrýlýrken eðitim anlamýnda baþarýda bir ivme kazandýrmak zorundaydýk. Özellikle bu yýlý da esas alýrsak bu 3 yýlda TEOG anlamýnda ciddi bir çalýþma yürütüyoruz. Hafta içi kurslarýmýzýn yani sýra hafta sonlarý da öðrencilerimiz tek tek evlerinden servisle alýnarak önceden belirlenen grup köylerimize veya ilçe merkezime taþýnmakta. Beslenme gereksinimleri karþýlanmaktadýr. Yaklaþýk 500 öðrenciyi hedefleyen bu projede her öðrencimize soru bankasý, kaynak kitaplar, yaprak testler temin edilmekte. Ve özel olarak hazýrlattýðýmýz her ay 3 deneme sýnavý yapmaktayýz. Tabi bunun sonucunda ne oldu? Bunun sonucunda iki yýl önce TEOG da ilçe ortalamamýz % 46 iken bugün % 55.5 e ulaþtý. Malumunuz Kars’ta 7 ilçe var ve az önce müdür bey de söyledi. 2 yýl önce Kars’ta Ýl 5. siydik. Yaptýðýmýz bu çalýþmalar neticesinde son 2 yýldýr ilçeler arasýnda 1. duruma ulaþtýk.” ifadelerini kullandý.

SELÝM’DE SON 2 YILDA FEN LÝSESÝ’NE % 400’LÜK BÝR ARTIÞLA ÖÐRENCÝ YERLEÞTÝRÝLDÝ

Kaymakam Dolu konuþmasýný þöyle tamamladý:

“2 yýl önce 6 öðrencimiz Fen Lisesi’ne yerleþirlerken 2014-2015 eðitim öðretim yýlýnda 17 öðrencimiz ve en son 2015-2016 eðitim öðretim yýlýnda 25 öðrencimizi Fen lisesine yerleþtirdik. Yani % 400’lük bir artýþ saðladýk. Tabi bu baþarý tesadüf mü? Yani 2 yýl önce 6 öðrencimiz Fen lisesine yerleþirken bu yýl bu sayýnýn 25’e çýkmasý yada 2 yýl önce ilde 5. sýralama dayken son 2 yýldýr ilçeler arasý 1. olmamýz tesadüf mü? Elbette ki deðil. Bu ciddi baþarýnýn altýnda yatan gerçek nedir biliyor musunuz? Siz öðretmenlerimizin alýn teridir. Dolayýsýyla hepinizden Allah razý olsun diyorum ve teþekkür ediyorum. Tabi müdür bey biraz önce yine bahsetti; esas iþ bundan sonra baþlýyor. Büyük sorumluluk daha da çok arttý. Çünkü baþarýyý muhafaza etmek ve bir adým öteye götürmek daha zordur. Ama ben bunu baþaracaðýmýza inanýyorum. Çünkü gözlerinizde o enerjiyi, o isteði, o heyecaný görüyorum. Ben bu vesile ile zaman zaman taleplerimizi kýrmayan, bize destek veren Coþkun Altun baþkanýmýza, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfýmýza, birliðimize teþekkür ediyorum. Bu 2 yýldýr, bu yýl 3.sü olacak. Bu projede caný gönülden çalýþan baþta ilçe milli eðitim müdürümüz olmak üzere þube müdürlerimize tüm idareci ve siz deðerli öðretmen arkadaþlarýmýza teþekkür ediyorum.”

Kaymakam Dolu ayrýca, baþka eðitim olmak üzere tüm yatýrýmlarda desteklerini esirgemeyen Ulaþtýrma, denizcilik ve Haberleþme Bakaný Ahmet Arslan’a, AK Parti Kars Milletvekili dr. Yusuf Selahattin Beyribey’e, AK Parti Ýl Baþkaný Adem Çalkýn’a, il ve ilçe teþkilatlarýna da teþekkür etti.

Kaymakam Dolu ayrýca, baþka eðitim olmak üzere tüm yatýrýmlarda desteklerini esirgemeyen Ulaþtýrma, denizcilik ve Haberleþme Bakaný Ahmet Arslan’a, AK Parti Kars Milletvekili Dr. Yusuf Selahattin Beyribey’e, Kars Valisi Rahmi Doðan’a, AK Parti Ýl Baþkaný Adem Çalkýn’a, il ve ilçe teþkilatlarýna da teþekkür etti.

 (BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

 


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 1727 Defa Okundu

YORUMLAR

Eðitim Kategorisine Ait Diğer Haberler

Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik KAKÜV’de Eðitim Öðretim Heyecaný baþladý Kaðýzman Fen Lisesi Hazýr Yeni Öðrencilerini Bekliyor Kafkas Üniversitesi’nden Öðretmen Eðitimi için DörtKare projeleri LYS’ye girecekleri DÝKKAT! Özel Çelik Baþarý’da mezuniyet heyecaný KAKÜV’de mezuniyet heyecaný Digor’da Tek Odalý Evden Türkiye Ýkinciliðine Açýlan Pencere Digor’un TEOG Þampiyonlarýndan Abdullah Yakýþýr’ýn eðitim aþký Digor’un TEOG Þampiyonu Ziya Gökalp Ortaokulu Dönem Sonunu Sosyal Etkinliklerle Tamamlýyor Öðretmen ve Öðrencilerden Muallim Klibi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır