KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Okuma Kültürünün Geliþtirilmesi Ýçin Çalýþtay
Anasayfaya Dn Tm Eðitim Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Okuma Kültürünün Geliþtirilmesi Ýçin Çalýþtay
2016-11-13 - 14:55
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Okuma Kültürünün Geliþtirilmesi Ýçin Çalýþtay

DAP Ýdaresi ve Erzurum Teknik Üniversitesi iþbirliðiyle “DAP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliþtirilmesi Projesi” kapsamýnda gerçekleþtirilecek olan çalýþtaylarýn ilki Erzurum’da yapýldý.

DAP Ýdaresi’ne ait Konferans Salonunda gerçekleþen “Erzurum Ýli Okuma Kültürü Araþtýrmasý Çalýþtayý”na Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Muammer Yaylalý, Büyükþehir Belediyesi ve Atatürk Üniversitesi temsilcileri, Kültür ve Turizm Müdürlüðü yetkilileri, ilçelerden gelen kütüphane temsilcileri ve davetliler katýldý.

DEMÝR: “OKUMA KÜLTÜRÜNÜ EKOSÝSTEM MANTIÐIYLA GELÝÞTÝRMEK ÝSTÝYORUZ”

Çalýþtayýn açýlýþ konuþmasýný yapan DAP Ýdaresi Baþkaný Adnan Demir,  bir kalkýnma kuruluþu olarak, kalkýnmanýn temelinin okuma kültürüne dayandýðýný belirterek, “Dünyada var olan örnekler buna iþaret etmektedir” dedi.  Demir, “ABD, Çin, Japonya, Almanya, Kanada gibi ülkeler buna en iyi örnekler.  Biz de, bu tespitten yola çýkararak bir yandan bölgedeki fiziki ve ekonomik yatýrýmlarýmýzý sürdürürken diðer yandan okuma kültürünü geliþtirerek kalkýnmayý sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz” þeklinde konuþtu. 2011 yýlýnda Kültür ve Turizm Bakanlýðýnýn yaptýrdýðý bir araþtýrmada bölgede okuma oranlarýnýn hiç iç açýcý olmadýðýný ileri süren Baþkan Demir, Ýdare olarak okuma kültürünü tek baþýna bir faaliyet veya etkinlikle deðil, bir ekosistem mantýðýyla geliþtirmek istediklerini söyledi. Bölgedeki diðer 14 ilde de önümüzdeki 3 yýl içerisinde bu araþtýrmayý yapmayý planladýklarýný ve bununla ilgili iki farklý çalýþma baþlattýklarýný ifade eden Demir, þunlarý kaydetti:

“DAP Bölgesi Okuma Kültürünün Geliþtirilmesi Projesi kapsamýnda 2016 yýlý sonuna kadar 14 ilimizde 86 adet semt kütüphanesi kurmuþ olacaðýz. Müftülüklere, belediyelere, il özel idarelerine ve kaymakamlýklara saðladýðýmýz finansman desteði ile sürekli yaþayan, çocuk oyun alanýndan mutfaðýna kadar, anneler için bebek emzirme ve uyutma odasýndan, bilgisayar sýnýfýna kadar birçok üniteyi barýndýran, sürekli yaþayan canlý kütüphaneler oluþturuyoruz.  Ýkincisi ise, Erzurum, Van ve Malatya illerinde önümüzdeki 3 yýl içerisinde 1 adet Kent Kütüphanesi kurma gayretimiz var. Þehrin kalbinde, yani en iþlek yerinde, mimarisi ve içerisindeki ünitelerle sürekli yaþayan, herkesin gitmeye ve içeride kalmaya heves edeceði Ýslam medeniyetinin de temel öðelerinden olarak Kent Kütüphanelerini yeniden hayata geçireceðiz. Erzurum ili için tam 1 yýl önce Valiliðimiz ile protokol imzaladýk, ancak yer tespiti konusundaki çalýþmalar henüz sonuçlanmadýðý için projeye baþlayamadýk. Sayýn Valimiz, yeniden süreci hýzlandýrma gayretinde. 2017 yýlý içerisinde bu projeyi baþlatmayý çok istiyoruz.”

ÇOCUK KÜTÜPHANESÝ KURULACAK, OKUMA EYLEM PLANI HAZIRLANACAK

2017 veya 2018’de baþlamak üzere çocuk kütüphaneleri kurulmasýný kendilerine hedef koyduklarýný belirten Demir, “Okumanýn sosyolojik düzeyine iliþkin araþtýrma ve somut çözüm adýmlarýný içeren il bazlý okuma eylem planlarý hazýrlanmasýný arzuluyoruz. Amacýmýz, DAP Bölgesini Türkiye’nin en çok okuyan Bölgesi yapmak” dedi.

YAYLALI: “ÜNVERSÝTELER BU ÝÞÝN LOKOMOTÝFÝ OLAMASI GEREKÝYOR”

Okuma alýþkanlýðýnýn öðretim görevlilerinin bir parçasý olduðunu söyleyen Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Muammer Yaylalý, “Binayý siz kuracaksýnýz, daha sonra bunu uygulayacaksýnýz” dedi. Üniversitelerin bu iþin lokomotifi olmasý gerektiðine vurgu yapan Yaylalý, insana yapýlan yatýrýmýn mutlaka geri dönüþünün olacaðýný söyledi. 

GÜLER: “PASÝF OLMAYAN YENÝLÝKÇÝ, AKTÝF BÝR MODEL ÝSTÝYORUZ”

Çalýþtaya iliþkin bilgilendirme konuþmasýný DAP Ýdaresi Baþkan Yardýmcýsý Volkan Güler yaptý. Okuma Eylem Planýný neden çýkarmak istedikleri üzerinde duran Güler, eðitim sektörüne yapýlan yatýrým yýllara göre on kat büyümesine raðmen beklenen sonucun alýnamadýðýndan söz ederek, “Merkezi hükümet nezdinde kaynaklarý ne kadar artýrýrsak artýralým bölgesel kalkýnmayý saðlamamýz için ana sýkýntýmýz para deðil. Paradan çok farklý problemlerimiz var. Fikir üremiyor, artý kurumsal kapasite yok. Yani insan kaynaðý niteliðini iyileþtirmemiz lazým. Pasif olmayan yenilikçi aktif bir model istiyoruz. Kitap koyup, çocuklarý bekleyen bir yerden ziyade, çocuklarýn ruhunu okþayacak, onlarý cezbedecek bir yapý ortaya koymak lazým. DAP Ýdaresi olarak yenilikçi projelere hazýrýz” dedi.

Konuþmalarýn ardýndan ETÜ Ekonomi ve Sosyal Araþtýrmalar Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Daþtan, ‘DAP Bölgesi Okuma Eylem Plan Projesi Erzurum Ýli Okuma Kültürü Araþtýrmasý’ sonuçlarý hakkýnda sunum yaptý.

Sunumun ardýndan çalýþma gruplarý oluþturuldu. Çalýþma gruplarýna, ‘Ýlimizdeki okuma kültürüyle ilgili mevcut durumu nasýl deðerlendiriyorsunuz?’, ‘Sizce ana sorun nedir? Ana sorun ve alt sorunlarýnýn çözümü için önerileriniz nelerdir?’ ve ‘Okuma oranlarýnýn artýrýlmasýyla ilgili somut 3 proje fikri önerebilir misiniz?’ sorularý sorularak yanýtlamalarý istendi.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOKKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 1194 Defa Okundu

YORUMLAR

Eðitim Kategorisine Ait Diğer Haberler

Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik KAKÜV’de Eðitim Öðretim Heyecaný baþladý Kaðýzman Fen Lisesi Hazýr Yeni Öðrencilerini Bekliyor Kafkas Üniversitesi’nden Öðretmen Eðitimi için DörtKare projeleri LYS’ye girecekleri DÝKKAT! Özel Çelik Baþarý’da mezuniyet heyecaný KAKÜV’de mezuniyet heyecaný Digor’da Tek Odalý Evden Türkiye Ýkinciliðine Açýlan Pencere Digor’un TEOG Þampiyonlarýndan Abdullah Yakýþýr’ýn eðitim aþký Digor’un TEOG Þampiyonu Ziya Gökalp Ortaokulu Dönem Sonunu Sosyal Etkinliklerle Tamamlýyor Öðretmen ve Öðrencilerden Muallim Klibi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır