KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Sezgin Baran Korkmaz Sözünü Tuttu
Anasayfaya Dn Tm Eðitim Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Sezgin Baran Korkmaz Kars’ta 10 bin öðrenciye kýþlýk kýyafet yardýmý yaptý
2016-11-19 - 23:48
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Sezgin Baran Korkmaz Sözünü Tuttu

Sezgin Baran Korkmaz Kars’ta 10 bin öðrenciye kýþlýk kýyafet yardýmý yaptý

KAFKAS HABER AJANSI – ÖZEL HABER / BEDÝR ALTUNOK / UÐUR AYDIN

Hayali, “Türkiye’nin Doðusu ve Batýsý arasýndaki mesafeyi kapatmak” olan SBK Holding Baþkaný Sezgin Baran Korkmaz oðlu Deniz’in sünnet düðününde verdiði sözü tuttu.

Düðünde toplanan takýlarla kendisi de önemli miktarda katký saðlayan Sezgin Baran Korkmaz, Kars Digor Bacalý köyüne 12 derslikli okul yaptýrdý. Okulun açýlýþý yarýn Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Ahmet Arslan’ýn da katýlýmýyla gerçekleþtirilecek.

Öte yandan Sezgin Baran Korkmaz okul açýlýþý için bir gün öncesinde geldiði Kars’ta eþi Gökçen Korkmaz ve oðlu Deniz Korkmaz ile birlikte ailecek Kars’ýn il, ilçe ve köylerindeki 10 bin ilk ve ortaokul öðrencisine kýlýk kýyafet daðýtýmý gerçekleþtirdi.

SBK Holding/EastWest Institue Yönetim Kurulu Baþkaný Sezgin Baran Korkmaz’a öðrencilere yaptýðý giyecek ve oyuncak daðýtýmýnda SBK Holding/EastWest Institue Genel Koordinatör ve Baþkan Yardýmcýsý N. Anýl Leylek, New York EastWest Institue Baþkan Yardýmcýsý William Parker da eþlik etti. 

Kendilerine getirilen giyecekleri ve oyuncaklarý gören öðrencilerin mutluluklarý gözlerinden okunurken, ‘Baran Amcalarýndan’ aldýklarý harçlýklar karþýsýnda da teþekkür etmeyi ihmal etmediler. Girdiði her sýnýfta daðýttýðý malzemelerin yaný sýra öðrencilere harçlýklar veren Sezgin Baran Korkmaz, öðrencilerden çok çalýþarak baþarýlý olmalarýný istedi.

 “DERT ÇEKEN DERTTEN ANLAR”

Sezgin Baran Korkmaz, burada yaptýðý konuþmada “Ben de bu köylerden çýktým. Bu çocuklarýmýzýn ihtiyacýný gidermek adýna bugün buradayýz. O soðuk kýþ günlerinde polyester önlükle okula gelip gitmenin derdini yaþamýþ birisi olarak onlarý çok iyi anlýyorum. Derler ya ‘Dert çeken dertten anlar’ o yüzden eþimle birlikte biz her yýl Kars Ardahan ve çevre illerimizde, köylerimizde elimizden geldiðince çocuklarýmýzla beraber olmaya çalýþýyoruz. Biz bir verdikçe Allah bize bin veriyor. Bu anlamda bizler elimizden gelen her þeyi yapýyoruz. Buradaki insanlarýn gözündeki o ýþý ve mutluluðu görmek inanýn paha biçilemez bir duygu. Biz çocukken bu sýralarda oturduðumuzda devlet bize birçok þey yollardý ama gözümüz yine de hep yollardaydý, farklý insanlar görmek isterdik, deðiþik giyimli, sarý saçlý insanlarý beklerdik ama kimse gelmezdi. Baktým birileri gelmiyor o çocuklar ayný duygularý yaþamasýn diye biz de eþimle hep buralarda olacaðýz ve amacýmýz olan mesafeleri kýsaltmayý, Doðu ile Batý’yý birbirine yaklaþtýrma yolunda adýmlarýmýzý atmaya devam edeceðiz.” dedi.

 “SÜNNET GELÝRÝYLE OKUL YAPTIK”

Oðlu Deniz Baran’ýn sünnet düðününde elde edilen gelirle son sistem bir okul yaptýrdýklarýný ve bu okulun yarýn açýlýþýný gerçekleþtireceklerini belirten Korkmaz, “Daha önce Kars’ta 3 tane okul açýlýþý gerçekleþtirdik. Lise, ortaöðretim ve erkek öðrenci yurdu yaptýrmýþtýk daha önce, böyle bir dönemde eþim oðlumuza sünnet yaptýrma talebinde bulundu ve pahalý bir yerde bu sünneti gerçekleþtirdi. Evde komutan oydu ama ben de bir þart koþtum ve dedim ki sünnet gelirinin tamamýný okul yaptýrmak için kullanacaðýz. Biz böyle yola çýktýk ve davette de çok þükür bu uðurda iyi bir bütçe elde edildi üzerine çok az miktarda ekleme yaparak okulumuzu yaptýk. Kaloriferli ve son sistem bir okul yaptýrdýk ve yarýn göreceðiz o çocuklar çok daha mutlu ve heyecanlýlar. Okul mevcudu eskiden 130 civarýyken þimdi 300’lerde. Çünkü kaloriferli ve sýcak bir okula gitmek öðrenciler için avantaja dönüþtü. Oradan iyi çocuklar yetiþsin istiyoruz. Vatanýna milletine faydalý bireyler yetiþsin istiyoruz.” Ýfadelerini kullandý.

 “60 AFGAN AÝLEYE KONUT YAPTIRACAÐIZ”

 ‘Fazla para insanýn baþýna bela’ diyen Ýþ Adamý Korkmaz, “Bu oldukça gerçek bir tespittir. Fazla para insanlarý bencilleþtiriyor. Fazla para insanlarýn egolarýnýn tavan yapmasýný saðlýyor. Ben hep inanýrým Allah bazen fazla parayý bazýlarýna bencil olsunlar, tek baþýna kalsýnlar ve öyle ölsünler diye veriyor. Allah bazýlarýna da parayý iyilik yapsýn diye veriyor. Ýyilik yapsýn, kalabalýk bir aileye sahip olsun ve bu huzuru yaþasýn diye veriyor ki bu da zaten bu dünyanýn en keyifli þeyidir.  Annemin adýna Kars’ta bir kýz yurdu yaptýrmýþtým. Þimdi yine annemin adýna yine bir medrese yaptýrýyoruz. Kars’a üniversite okumak için gelen yoksul gençlerin kalabileceði, üniversite eðitimi alabilecekleri yurtlar inþa etmeye çalýþýyoruz. Ayrýca ülkemize gelen ve ilimizde bulunan Afgan aileler için 60 konutluk bir proje yapýyoruz. Bu projeyi hýzlý bir þekilde yapýp teslim edeceðiz.” Þeklinde konuþtu.

 “EÞÝM GÜN YAPARAK LÝSE YAPTIRACAK”

Korkmaz ailesi olarak þimdiki hedeflerinin de Gökçen Korkmaz adýna önümüzdeki yýl bir okul yaptýrmak olduðunu dile getiren Baran Korkmaz, esprili bir dille eþinin gün yaparak bu parayý biriktirmeye çalýþacaðýný söyledi. Korkmaz, “Oðlumun sünnet geliriyle okul yaptýracaðýmýz kararý sonrasýnda eþime söz vermiþtim önümüzdeki sene para biriktirip eþimin adýna bir okul yaptýrmayý planlýyoruz. Eþim bu anlamda biraz para biriktiriyor ve lise yaptýrmak için gün yapacak ve bu sayede önümüzdeki sene de inþallah eþim adýna liseyi hayata geçirmiþ olacaðýz. Ben hep eþime bunu söylüyorum ‘Gerçek hayat, botokslu kadýnlarýn marka çantalarýný takýp, marka kýyafetlerini giyip gidip Çýraðan Sarayý’nda yardým geceleri düzenlemeleri falan deðil. Onlar hep uyduruktan tayyare þeyler’ Bunu yapacaklarýna, davetlerde magazincilere kendilerini çektirmek için verdikleri paralarý bu Doðu’nun ücra köþelerindeki çocuklarýna bizzat gelip verseler dünyanýn en mutlu insanlarý olacaklardýr ama her zaman söylediðim gibi bu da herkese nasip olmuyor. Biz bir aile olarak buradayýz, çocuðumuzda bizimle beraber ve o da bizimle birlikte bu mutluluðu yaþýyor. Bizim de ona býrakacaðýmýz en önemli miras budur.” diye konuþtu.

 “DOÐU’NUN BU YÜZÜNÜ EÞÝMLE GÖRME FIRSATI BULDUM”

Gökçen Korkmaz ise Doðu’nun bu yüzünü eþi Sezgin Baran Korkmaz ile tanýdýðýný kaydederek þu ifadelere yer verdi; “Ben de eþimle beraber sanayiciyim ve ona her anýnda destek oluyorum. Buradaki çocuklarýn durumunu ben eþimle evlendikten sonra gördüm. Ben Batý’nýn yüzündeydim ve Doðu’nun yüzünü ilk defa eþimle görme fýrsatý buldum. Gördüðümde çok etkilendim, sýrtlarýnda montu, ayaðýnda ayakkabýsý olmayan çocuklarý görünce onlar için ne yapabiliriz diye eþimle sürekli kafa yorduk. Bu anlamda elimizden geldiðince bir yaraya merhem olabiliyorsak ne mutlu bize. Þimdi herkesin elini cebine atma zamaný, kimde ne varsa bu anlamda katký saðlayacaktýr. Yer yer zaman zaman turlar düzenleyerek arkadaþlarýmý da getiriyorum ki gördükleri karlýsýnda sessiz kalmasýnlar. Çünkü bir insan bir yere yatýrým yapýnca gördükleri doðrultusunda çok daha da rahat ediyor. Gelip bu atmosferi görmeleri lazým ki gönül rahatlýðý ile baðýþ yapabilsinler.” 

Ýþadamý Sezgin Baran Korkmaz, ayrýca Pazar günü Kars Valiliði’ne yapýlacak ziyarette Afgan Aileler için SBK Holding/EastWest Institue tarafýndan yaptýrýlacak 60 adet konut protokolünü de imzalayacak.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI – ÖZEL HABER / BEDÝR ALTUNOK / UÐUR AYDIN

 


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 3246 Defa Okundu

YORUMLAR

Eðitim Kategorisine Ait Diğer Haberler

Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik KAKÜV’de Eðitim Öðretim Heyecaný baþladý Kaðýzman Fen Lisesi Hazýr Yeni Öðrencilerini Bekliyor Kafkas Üniversitesi’nden Öðretmen Eðitimi için DörtKare projeleri LYS’ye girecekleri DÝKKAT! Özel Çelik Baþarý’da mezuniyet heyecaný KAKÜV’de mezuniyet heyecaný Digor’da Tek Odalý Evden Türkiye Ýkinciliðine Açýlan Pencere Digor’un TEOG Þampiyonlarýndan Abdullah Yakýþýr’ýn eðitim aþký Digor’un TEOG Þampiyonu Ziya Gökalp Ortaokulu Dönem Sonunu Sosyal Etkinliklerle Tamamlýyor Öðretmen ve Öðrencilerden Muallim Klibi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır