KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
SERKA bölgeye soluk getirdi
Anasayfaya Dn Tm Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
SERKA bölgeye soluk getirdi - Serhat Kalkýnma Ajansý SERKA - Serhat Kalkýnma Ajansý SERKA - Serhat Kalkýnma Ajansý SERKA - Serhat Kalkýnma Ajansý SERKA - Serhat Kalkýnma Ajansý SERKA - Serhat Kalkýnma Ajansý SERKA - Serhat Kalkýnma Ajansý SERKA - Serhat K
2011-08-22 - 01:05
KARS
Facebook'ta Paylas

SERKA bölgeye soluk getirdi 

Merkezi Kars’ta bulunan Aðrý, Ardahan ve Iðdýr illerini de kapsayan Serhat Kalkýnma Ajansý (SERKA) kurulduðu günden buyana düzen ve disiplini, kalkýnma hedefleri, teþkilat yapýsý, çalýþma koþullarý ve daha bir çok özelliði ile bölgeye soluk kazandýran bir kurum oldu.
 
SERKA’nýn kurulup, hizmet binasý ve personeliyle faaliyete geçmesiyle birlikte proje, tespitler ve raporlar bazýnda önemli bir adým attý. Bakanlýk ve diðer ilgili kurumlara sunulan raporlar ve ciddi anlamdaki analizler bölgenin neye ve ne þekilde ihtiyacý olduðunu gösterdi. Bu çalýþmalarla birlikte dikkatlerin çevrildiði bölgede tarýmdan sanayiye kadar bir çok alanda yeni hamleler yapýldý. Bu alanlarýn yanýnda iþsizliðin tespit edilmesi ve çözüm önerileri, ülke genelinde diðer bölgelerin kullandýklarý olanaklarýn analizi ve bu bölgede de uygulanabilirliði gibi konularda da öncü rol oynayan SERKA hem kurumlara hem de vatandaþlara ciddi bir güven oluþturdu. Baðýmsýz yapýsý, siyasetten uzak çalýþma sitili, ayrýmsýzlýk ve proje uygunluðunun ön plana çýkarýlmasýyla da bu güvenini korudu.
 
SERKA merkezinin Kars’ta olmasý nedeniyle de Kars’ý hep önemsedi. SERKA’nýn bir deðimiyle, “Kars Doðu Anadolu da ülkemizin en doðusundaki ve ayný zamanda karasal iklim dolayýsýyla da en soðuk illerinden birisidir. Ancak mekânýn bu olumsuzluðu ilin sanayii geliþmesinde nispeten olumsuz olmuþ olsa da il turizm potansiyeli açýsýndan bölgenin baþlýca illerinden birisidir.” þeklindeki tahlili de gerçeklik payýný devamlý tetikledi.
 
Kars’ýn ülkemizin baþlýca kýþ turizm merkezinden birisi olduðu ve yapýlacak yatýrýmlarla bu alanda daha da geliþebileceði de dikkatlere sunuldu. Bunun yaný sýra kültür turizmi açýsýndan da tarihin çok eski devirlerine uzanan antik kalýntýlarý ve ören yerleri ile önde gelen kültür turizmi açýsýndan da Yontma Taþ Çaðýndan itibaren kesintisiz bir yerleþime sahne olan kentin önde gelen kültür turizm merkezlerinden biri olduðu ise sýk sýk vurgulandý.
 
SERKA, “Bölgesindeki aktörlerle güçlü bir etkileþime sahip, güven inþa etmiþ, bilgi merkezi olmuþ, yetiþmiþ insan kaynaklarý ile öngörü gücü yüksek, kalkýnmada lider bir SERKA.” Vizyonu ve “Bölgenin vizyonuna ulaþma hedefi ve katýlýmcýlýk ilkesi doðrultusunda, bölgenin sosyo-ekonomik yapýsýnýn geliþmesi için gerekli plan, program ve faaliyetleri baþarýyla uygulamak.” misyonuyla da gücünü her zaman ortaya koydu.
 
Kalkýnma Kurulu, Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlikten oluþan Kalkýnma Ajansýnýn teþkilat yapýsý da Kalkýnma Kurulu danýþma organý, Yönetim Kurulu karar organý, Genel Sekreterliðinin de icra organý olmasýyla tam bir kenetlenme ve planlý çalýþma sistemini benimsedi.  
 
Bölgedeki illerin Valileri, Belediye Baþkanlarý, Ýl Genel Meclisi Baþkanlarý ve Sanayi ve Ticaret Odasý Baþkanlarý’ndan oluþan yönetim kuruluyla en üst düzeyde temsili; bölgedeki üniversite, kamu kurumu, özel sektör ve sivil toplum kuruluþlarý temsilcileriyle geniþ bir iþbirliði, katýlým ve danýþma aðýný; alanýnda yetkin ve deneyimli uzman personeliyle güçlü bir icra organýný bünyesinde barýndýran etkin bir yönetim yapýsýna sahip olduðunu hep gösterdi.
 
SERKA; özel sektör ve sivil toplum kuruluþlarý arasýnda koordinasyon ve iþbirliðini geliþtirerek kalkýnmaya yön veren, yerel sorunlara yine yerel odaklý çözümler sunan, kaynaklarýn yerinde ve etkin kullanýmýyla sürdürülebilir kalkýnmaya hizmet eden bir kurum olma özelliðini de ön planda tuttu.
 
Temel amacý; kamu kesimi, özel sektör, sivil toplum ve üniversiteler arasýndaki koordinasyon ve iþbirliðini saðlayarak bölge içi geliþmiþlik farklarýný azaltmak olan SERKA, bu amaç doðrultusunda bilimsel yöntemlerle ve katýlýmcý bir anlayýþla bölgesel önceliklerimizi belirleyen TRA2 Düzey II (Aðrý, Ardahan, Iðdýr, Kars) 2010-2013 Bölge Planý hazýrladý. Bu bölge planý çerçevesinde proje finansman destekleri, eðitim ihtiyaçlarý, yatýrým ve tanýtým imkanlarý açýsýndan kalkýnmaya yön verecek yeni bir model oluþturuldu.
 
TEMEL DEÐERLERÝ
Tarafsýzlýk: Faaliyetleri esnasýnda, din, dil, ýrk, milliyet, cinsiyet, renk ve benzeri ayrýmcýlýk ve düþünce farklýlýklarýný gözetmemek,
 
• Güvenilirlik ve Þeffaflýk: Faaliyet ve etkinliklerinde þeffaflýðý ve hesap verilebilirliði ön planda tutmak,
 
• Ýnsan Odaklýlýk: Kalkýnma olgusunu her yönüyle insan odaklý olarak ele almak, insani deðerleri önde tutmak,
 
• Katýlýmcýlýk: Faaliyetlerinde demokratik katýlým ve paylaþýmcýlýðý benimsemek,
 
• Eriþilebilirlik: Her durum ve koþulda, tüm bölgesel ve ulusal paydaþlarýn eriþebileceði iletiþim kanallarýna sahip olmak,
 
• Öncülük: Bölgesel kalkýnmaya katma deðer ve katýlým saðlayan öncü, örnek bir kurum olmak.
 
KALÝTE POLÝTÝKASI
Serhat Kalkýnma Ajansý olarak, Kuruluþ Kanunumuzda belirtilen amaçlara uygun olarak gerçekleþtireceðimiz proje/faaliyet desteði ve diðer tüm faaliyetlerimizde;
 
Bölgenin sosyo-kültürel ve çevresel dokusunu ön planda tutan, giriþimciliðin ve kurumlar arasý iþbirliðinin teþvik edildiði çok yönlü, katýlýmcý ve sürdürülebilir bir kalkýnma sürecine öncülük etmek,
 
Bölgesel, ulusal ve uluslararasý sosyal, ekonomik ve teknolojik geliþmeleri yakýndan takip ederek bölgenin bu geliþmelerden en üst düzeyde yararlanmasýný saðlamak,
 
Faaliyetlerimizden elde ettiðimiz tecrübeyi ve bilgi birikimini Bölgede yatýrým yapmak isteyen giriþimcilerin hizmetine sunmak,
 
Sahip olunan kurumsal saygýnlýk, güvenilirlik ve þeffaflýk gibi deðerleri, etik ilkelere önem vermek suretiyle sürdürmek,
 
Verimli ve huzurlu bir çalýþma ortamý oluþturmak suretiyle, personelin potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilecekleri bir özveriyle çalýþmalarýný saðlamak,
 
Çalýþanlarýn bilgi ve tecrübe seviyesini arttýrmak amacýyla eðitim faaliyetleri düzenlemek ve kiþisel geliþimlerini desteklemek.
(BA-BA-S) KARS (KHA)
 Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 2781 Defa Okundu

YORUMLAR

Kategorisine Ait Diğer Haberler

KTSO’da Dýþ Ticaret Eðitimi Hisarcýklýoðlu, Bakanlarla birlikte KTSO’yu ziyaret etti Bina inþaatý maliyet endeksi bir önceki çeyreðe göre %1,1 arttý Yurt Dýþý Üretici Fiyat Endeksi Ýstatistiklerin Ýstatistiði Yenilik araþtýrmasý Ticari süt iþletmelerince Aðustos ayýnda 722 bin 506 ton inek sütü toplandý Ýþsizlik oraný % 9,8 seviyesinde gerçekleþti Kapu: Bölge illeri, jeopolitik önemi giderek artan bir merkez haline geliyor Ýhracat birim deðer endeksi %10,9 azaldý Tarým ÜFE Eylül ayýnda %2,55 arttý Çýldýr Aktaþ Sýnýr Kapýsý, Bakan Aþçý ve TOBB Baþkaný Hisarcýklýoðlu’nun katýlýmýyla açýlýyor

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır