KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÇANAKKALE NEDR?

  Engin YAMEN

          enginyamen@hotmail.com
         ÇANAKKALE NEDR?

 Çanakkale nedir?

Kafkas Haber Ajansý ( KHA ) Yazarý Engin Yamen’in, “Çanakkale nedir?” yazýsý:

Þu Boðaz Harbi nedir? Var mý dünyada eþi?

En kesif ordularýn yükleniyor dördü beþi.

O gün, bütün dünya ne kadar silahý, askeri varsa orada toplamýþtý. Çanakkale’yi geçip Ýstanbul’u alacaklar, sonra da Türk Milleti’ni önce Avrupa’dan sonra da Anadolu’dan geldikleri yere, yani Orta Asya’ya göndereceklerdi.

Her þey hesaplanmýþtý, bütün planlar yapýlmýþtý. Oysa unutulan bir þey vardý. Tarih, evet tarih. Tarihi unutmuþlardý. Türk’ün yenilmez gücünü unutmuþlardý. Unutmuþlardý da zamanýn bütün teknik imkanlarýný kullanmaya karar vermiþlerdi.

Ama nafile…

Çanakkale Savaþlarýnda, teknoloji ve modern silahlar, Türk süngüsü karþýsýnda yenik düþmüþ, düþman milletler Türk’e hayran olmuþ, cephedeki kahramanlýk gösterileri kadar Türk Milleti’nin alicenaplýðýný da görmüþlerdi.

Dünya harp tarihinde, düþmanlarýna insanca muamele yalnýzca Çanakkale’de görülmüþtür.

18 Mart 1915 sabahý müttefik donanmasý zaferinden emin olarak gruplar halinde Boðaz’da seyretmeye baþlamýþ, Çanakkale Boðazý’na , birçok gemisine ve denizcisine ebedi mezar olacak sulara girmiþti bir kere… Ancak kulaklarý saðýr eden korkunç bir gürültü akýllarýný baþlarýna getirmiþti. Düþman zýrhlýlarý birer birer denize gömülüyordu. Mehmetçiðin gönderdiði her top Ýngiliz’in suratýna patlayan bir þamar; Fransýz’ýn baþýna inen bir yumruktu sanki. Maðrur düþman þu gerçeði bir daha öðrenmiþti:

ÇANAKKALE GEÇÝLMEZ…

Çanakkale önlerine gelenler dünyanýn yedi ikliminden toplanýp gelmiþlerdi. Türk Milleti’ni yok etmek istiyorlardý. Fransýzlar, Ýngilizler, Ýtalyanlar baþta olmak üzere Kanada, Avustralya ve hatta Hindistan’dan bile askerler gelip toplanmýþlardý. Sanki yer gök birbirine karýþmýþtý. Þehit düþen Mehmetçiklerimizin kanlarý düþmanýn önüne adeta set çekmiþti. Mehmetçikler þehit düþüyor, ancak vatan topraðýný vermiyordu düþmana, düþürmüyordu bayraðýný yere.

Vurulup tertemiz alnýndan uzanmýþ yatýyor,

Bir Hilal uðruna ya Rab, ne güneþler batýyor.

Çanakkale, Türk’ün yenilmezliðini ispatlamakla beraber, ayný zamanda daha sonra Milli Mücadele’yi baþlatacak ve kendisine önderlik yapacak olan liderini de keþfetmiþti.

Çanakkale Zaferi, baðýmsýzlýðý, özgürlüðü ispatlayan tarihi bir belgedir. Bu zafer Türk Milleti’ne birlik olma, millet olma þuurunun önemini göstermiþtir. Bu durumu gören Atatürk, özgürlük ve baðýmsýzlýk savaþýnýn örnek bir davranýþýný oluþturmuþtur. Bu yüzden Kurtuluþ Savaþýmýz, hiçbir sapma, hiçbir “Zaaf Eseri” göstermemiþtir.

Çanakkale, Türk Milleti’nin yiðitliðini bir defa daha bütün dünyaya göstermiþtir. Tarih, yiðitlik gösterenlerin tarihidir. Anadolu’nun iþgal altýnda olduðu, milletimizin, en umutsuz günlerinde “Bu durumdan memleketin nasýl kurtarýlmasý gerektiðini” soran devrin padiþahýna Mustafa Kemal’in verdiði cevap budur:

“Yiðitlik gösteriniz Efendimiz”

Mustafa Kemal ve diðer komutanlar Gelibolu Yarýmadasý’nda tarihin emsalsiz savunmasýný yaparak, düþmaný kaçarcasýna geri püskürtmüþlerdir. Türklüðün, yani bizlerin ilelebet yaþamasýna imkan saðlamýþlardýr. Öyleyse güzel ülkemizin istikbali olan bizler bunun kýymetini iyi bilmeliyiz.

Atalarýmýzýn þehit kanlarý üzerinde bulunduðumuzu, milletimizin geleceði için birlik ve beraberlik içersinde, tek yumruk halinde çok çalýþmalýyýz. Biz Çanakkale’de yüz binlerce yetiþkin insanýmýzý þehit vermiþiz. Onlarýn yerini doldurmak zorundayýz.

Çanakkale nedir? Çanakkale Destaný, imandan aldýðýmýz ilhamla ebediyen var olma davasýný söndürmek isteyenlere karþý Türk’ün asil bir þahlanýþýdýr. Çanakkale Batý’nýn çirkin yüzü ile Türk’ün asil çehresidir.

Çanakkale Savaþlarý’nda ölümü hayattan daha çok seven insanlarla, hayatý ölümden daha çok seven insanlar karþý karþýya gelmiþler; ölümü sevenler hayatý sevenleri maðlup etmiþlerdir.

Ölümü seven ve seçen o güzel insanlar aslýnda ölmemiþlerdir. Sadece þehit düþmüþlerdir. Ne mutlu onlara ki þehitlikle þereflenmiþlerdir. Ýstiklal Þairimiz Mehmet Akif Ersoy, yukarýda da mýsralarýndan örnekler verdiðimiz þiirinde diyor ki;

Ey þehit oðlu þehit, isteme benden makber,

Sana aguþunu açmýþ duruyor Peygamber.

Çanakkale Zaferi, hayat hakkýmýzýn baþýmýz dik ve vakur olarak doðrulanýp, kuvvetlendirildiði, artýk “Dokunmayýn bu aslana” denildiði, milletlerarasý hakimiyet savaþlarýnýn adeta sonu ve geleceðe ait, parlak kaderimize imkan verdiðimiz bir fermandýr.

Çünkü Çanakkale ruhu Milli Mücadele ruhunun baþlangýcýdýr.

KAYNAKÇA:

1-Çanakkale Harbi/Abdulhaluk Çay. Erciyes, 17(197), Mayýs 1994, 1-6.ss.

2-Destanlaþan Çanakkale/Þakir Tarým. Gençlik, 6(61), 15 Mart-15 Nisan 1997, 24-25.ss.

3-Milli kiþiliðin kazanýlmasýnda tarih þuurunun önemi ve Çanakkale Zaferi/Ali Güler. Erciyes, 17(197), Mayýs 1994, 11-13.ss.

4-Bir kahramanýn doðuþu, Çanakkale Savaþlarý ve sonuçlarý/Mustafa Safran. Atatürk Araþtýrma Merkezi Dergisi, 10(30), Kasým 1994, 573-577.ss.

5-Çanakkale nedir? (18 Mart 1915-10 Ocak 1916)/Muhsin Bozkurt. Erciyes, 21(244), Nisan 1998, 1-2.ss.

Not: Bu makale; TÜRKAV Kamu Çalýþanlarýnýn Sesi, 1(2), Mart-Nisan 2001, 12-13.ss. sayýsýnda da yayýnlanmýþtýr.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 35036 Defa Okundu
2015-03-18

SON YAZILARI

Susuza Teklifler5 Ýki Belgede Cilavuz Ýki Belgede Cilavuz Kars’a Sesleniþ Susuz’a Teklifler4 Susuz’a Teklifler1 Susuz’a Teklifler-3 Susuz’a Teklifler 2 Susuz’dan Beypazarý çýkarmak… Susuz MYO

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır