KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SUSUZ MYO

  Engin YAMEN

          enginyamen@hotmail.com
         SUSUZ MYO

 Susuz MYO

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Engin Yamen’in, “Susuz MYO” yazýsý:

Geleceðe ait bir vizyon oluþturmak amacý ile deðiþik zamanlarda yazdýðýmýz yazýlarda Susuz’un tarihi, ekonomik ve sosyal yapýsýyla ilgili yaptýðýmýz tespitlerle katký sunmaya çalýþmýþtýk.

Cumhuriyetten önce 93 Harbi’ne kadar Susuz ve Cilavuz iki farklý köydür. Kars’ýn Ruslara býrakýlmasýyla birlikte Susuz ve Cilavuz halký bu iki köyü de terk etmiþler ve Susuz’a Malakanlar diye bilinen bir Rus kolonisi yerleþtirilmiþtir. Ruslar o dönem Cilavuz’a yerleþme izni vermemiþ ve bu mevkiye askeri kýþla binalarý inþa etmiþlerdir.

Nihayet Kars’ýn yeniden anavatana katýlmasýyla birlikte sýnýrýn Rus tarafýnda kalan Türklerin 1921 tarihinden itibaren buraya gelip yerleþmesi sonucu Susuz, yeniden ebediyete kadar Türk yurdu olmuþtur.

Cumhuriyetin kurulmasýndan sonra bütün Anadolu’da olduðu gibi Susuz’da da çok önemli ekonomik hamleler gerçekleþtirilmeye çalýþýlmýþtýr. Henüz Cumhuriyet’in 10. yýlýnda Susuz’da süttozu ve konserve fabrikasý kurulmasý çalýþmalarý yapýldýðýný ama her nedense akamete uðradýðýný daha önce belirtmiþtik. Buna paralel olarak 18 Mart 1933 tarihli ve 14007 sayýlý bir kararname ile Cilavuz’da bulunan askeriyeye ait bazý binalarýn mülkiyetinin olmasa da kullanýmýnýn sütçülük ve peynircilik müessesesine devredildiðini görmekteyiz (BCA 030 18 01 02-34.17.10).

Bu arada 4 Mayýs 1933 tarihli ve 9537 sayýlý ve altýnda Cumhurbaþkaný Mustafa Kemal Atatürk, Baþbakan Ýsmet Ýnönü ve Ýçiþleri Bakaný Þükrü Kaya’nýn imzalarý bulunan bir üçlü kararname ile Susuz nahiye merkezinin geliþme ve asayiþ konularý göz önüne alýnarak Cilavuz mevkiine nakledildiðini de ayrýca belirtelim (BCA 03 11 01-77.13.11).

Bunlarýn yanýnda ayrýca 15 Eylül 1936 tarih ve 2/5318 sayýlý kararname ile Cilavuz mevkiinin Akpýnar ve Ýsa Çayýrýnýn Ýnekhane, Tay Çiftliði ve Boða Büyütme Ýstasyonlarý tesis etmek üzere Ziraat Vekilliðine (Tarým Bakanlýðý) tahsisi gerçekleþtirilmiþtir (BCA 030 18 01 02-68.75.17).

Görüleceði üzere Susuz’da bir takým ekonomik hamleler yapýlmýþ ve bunlarýn tamamý da tarým ve hayvancýlýða yönelik çalýþmalardýr. Buradan þunu anlýyoruz ki, o dönemde her yörenin kendine has özellikleri göz önünde bulundurulmuþ ve geliþmenin ancak bu yönde olabileceði kanaati hasýl olmuþtur. Aslýnda durum bugün de farklý deðildir. Susuz’da bugüne kadar henüz keþfedilmemiþ bir maden ya da baþka bir þey söz konusu olmadýðýna göre yatýrýmlarýn Susuz’un doðal alt yapýsýnýn da uygun olduðu tarým ve hayvancýlýða dayalý olmasý elzemdir.

Gerçi bugün baktýðýmýzda bu hamlelerin sonuçlarýný maalesef göremiyoruz. Ancak 1940 yýlýnda Köy Enstitülerinin kurulmasý çalýþmalarýna Cilavuz’un da dahil edilmesiyle birlikte belde, bambaþka bir görünüme kavuþmuþ ve bütün Türkiye’de haklý olarak adýndan söz ettirecek bir hüviyete bürünmüþtür. Gerçekten de Cilavuz Köy Enstitüsü Cumhuriyet dönemi Türk eðitim tarihinde önemli bir yer tutmuþ ve etkili izler býrakmýþtýr.

Köy Enstitüsü ve devamýnda farklý görevleriyle eðitimini halen sürdüren bu eðitim kurumu, eðitimdeki yerinin yanýnda yöre halkýnýn geçimini saðlamasýnda da önemli bir istihdam merkezi olmuþtur. Okul, Susuz ve çevresinden çok sayýda insana iþ kapýsý olmuþ ve bu ailelerin ekonomik yapýlarýnýn geliþmesine önemli katkýlar sunmuþtur. Ayrýca tarýmsal üretimde bazý alet ve makinelerin kullanýlmasýnda öncü rol üstlenerek halkýn teknolojiyle tanýþmasýna yardýmcý olmuþtur. Günümüzde ise eski önemli yerini maalesef kaybetmiþ olan bu eðitim yuvasý istihdam konusunda da geçmiþinin çok gerisinde kalmýþtýr.

Bu arada Susuz’un 19 Haziran 1957 tarihine çýkarýlan 7033 sayýlý kanunla 1 Nisan 1959’dan geçerli olmak üzere ilçe statüsüne kavuþturulduðunu da no etmekte fayda olduðunu belirtmek gerekir.

Çok uzun zamandýr herhangi bir ekonomik atýlým gösteremeyen Susuz için arayýþlar hep sürmüþtür. Bunlardan bir tanesi de ilçenin özellikle öðretmen yetiþtiren bir eðitim merkezi olmasý hasebiyle bünyesinde bir “Eðitim Fakültesi” kurulmasý düþüncesi olmuþtur. Gerçekten de Susuz halký ve yolu Susuz’dan geçen herkes bu fikre sahip çýkmýþ, önemli bir kamuoyu oluþmuþtur. Nihayet Eðitim Fakültesi olmasa da Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðý’nýn Genel Kurul Toplantýsýnda alýnan bir kararla 12 Temmuz 2012 tarihinde Susuz Meslek Yüksekokulu kurulmuþtur. Okul 2013-2014 Eðitim-Öðretim yýlýndan itibaren Maliye, Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði, Adalet, Harita ve Kadastro ile Raylý Sistemler Ýþletmeciliði bölümleri olmak üzere 5 programda öðrenci alýmlarý iþlemine baþlanýlmýþtýr.

Ancak Susuz’da bu konularda eðitim yapmaya elveriþli bir alt yapý olmadýðý düþüncesiyle eðitim þimdilik Kars merkez yerleþkede sürdürülmektedir. Eðer alt yapý hazýrlanýr da eðitim yapmaya elveriþli bina ve tesisler inþa edilebilirse Susuz’a taþýnabileceði anlaþýlmaktadýr.

Bunlarýn gerçekleþmesi durumunda Susuz’a ekonomik bir hareketlilik geleceði kesindir. Buna karþýlýk belediye ve diðer ilgili kurumlarýn bu alt yapýnýn hazýrlanmasýnda çok iyi bir planlama yapmasý gerekmektedir. Yer seçiminden tutun da binalarýn saðlýklý yapýlmasýna kadar her konuda belediye, geleceði de planlayacak þekilde bir irade ortaya koymalýdýr.

Herkesin bildiði gibi Cilavuz Mevkii dar bir boðaza sýkýþtýrýlmýþ, bütün kamu binalarý burada toplanmýþ adeta nefes alýnacak bir alan kalmamýþtýr. Dolayýsýyla yeni bir yerleþke inþa edilecekse bu kesinlikle baþka bir alanda düþünülmelidir. Cilavuz’da daha fazla bir yýðýlmanýn önüne geçilmeli, yeni inþaat alanlarý farklý bölgelere yayýlmalýdýr. Mesela Cumhuriyet Mahallesi’nin bulunduðu alandan bir yer seçimiyle ilave ekonomik yatýrýmlarýn bütün Susuz’u kapsayacaðý muhakkaktýr. Ayrýca ulaþým hizmetlerinde yeni imkanlar doðacaðýndan özellikle nüfusun önemli bir kýsmýnýn geçim kaynaðý olan ulaþtýrma sektöründe önemli bir hareketlenme ve canlanmaya vesile olacaktýr. Üniversite öðrencileri ve öðretim elemanlarýna ve diðer personele hitap edecek yeni iþyerleri açýlabilecek, gençlerimize önemli bir istihdam imkaný oluþacaktýr.

Maddi imkaný elvermeyen gençlerimiz mahallinde üniversite okuma imkanýna kavuþacak, eðitim seviyesi daha da artacaktýr.

Bütün bunlarýn yanýnda sosyal ve kültürel anlamda olumlu yönde deðerlendirebilirsek bu yüksekokulun sayýsýz fayda getireceði kesindir.

Bütün bunlarýn hepsine “Tamam” demekle birlikte Susuz’un geliþmesinin bununla deðil ekonomik yatýrýmlarla olabileceðini düþünüyoruz. Susuz bunun yanýnda yatýrým yapmak suretiyle ekonomik hamleler yapabilirse kalkýnmasýný gerçekleþtirebilecektir. Aksi takdirde Köy Enstitüsü gibi bir süre sonra bu eðitim yuvasý da yok olur giderse Susuz ve Susuzlu ne yapacaktýr?

Dolayýsýyla Susuz Meslek Yüksekokulu’nun bir an evvel Susuz’a getirilmesini sonuna kadar destekliyor ama yatýrýmlarýn da hýzla hayata geçirilmesini elzem olarak görüyoruz.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 132264 Defa Okundu
2015-05-14

SON YAZILARI

Susuza Teklifler5 Ýki Belgede Cilavuz Ýki Belgede Cilavuz Kars’a Sesleniþ Susuz’a Teklifler4 Susuz’a Teklifler1 Susuz’a Teklifler-3 Susuz’a Teklifler 2 Susuz’dan Beypazarý çýkarmak… Susuz MYO

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır