KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÝK BELGEDE CLAVUZ

  Engin YAMEN

          enginyamen@hotmail.com
         ÝK BELGEDE CLAVUZ

Ýki Belgede Cilavuz

Kafkas Haber Ajansý Yazarý Engin Yamen’in ‘Ýki Belgede Cilavuz’ baþlýklý yazýsý:

Susuz ve Cilavuz ile ilgili araþtýrmalarýmýzdaki tespitlerimizin ileride daha geniþ ve bilimsel araþtýrmalar yapacak olanlara bir nebze de olsa yardýmcý olmasý bakýmýndan faydalý olacaðýna inandýðýmýz yazýlarýmýza devam ediyoruz.

Susuz’un eski adýnýn Cilavuz olduðuna dair yaygýn ama yanlýþ bir kanaat var. Þunu kesinlikle söyleyebiliriz ki, Cilavuz Susuz’un eski adý deðil bunlarýn her ikisi de ayrý ayrý birer yerleþim birimidir. Bizim bunu daha önceki yazýlarýmýzda ortaya koymuþ olmamýza raðmen hala ayný yanlýþýn devam ettirildiðine üzülerek þahit oluyoruz maalesef.

Burada Susuz ile Cilavuz’un ayrý ayrý iki yerleþim yeri olduðuna dair birinden daha önce söz etmiþ olmakla birlikte iki belgeden söz edeceðiz.

1251 (1835) senesi Ramazan ayýnda yapýlan nüfus sayýmý sonucu “Kars Eyaleti Kazalarýndan Zaruþad Sancaðý Zükur Nüfusunun Ceride-i Muharreresi” (Kars Eyaleti Kazalarýndan Zaruþad Sancaðý Erkekler Nüfusunun Kayýt Defteri) adlý Osmanlý dönemine ait belgeden anladýðýmýza göre Cilavuz’da toplam 48 hanede 164 erkek nüfus yaþamaktadýr. Buna bir o kadar da kadýn nüfus eklersek Cilavuz’un nüfusunun 1835 tarihi itibariyle 330-350 civarýnda olduðunu rahatlýkla söyleyebiliriz. Bu nüfusun tamamý Müslüman Türklerden oluþmaktadýr. Zaten bölgede 1878-1921 arasý Malakan yerleþimi dýþýnda (O da Cilavuz’da deðil Susuz’da olmak kaydýyla) gayri Müslim olmadýðýný daha önce belirtmiþtik. Elimizdeki defterde erkek nüfusun tamamýnýn isimleri de mevcut bulunmaktadýr. Þu an itibariyle Cilavuz halkýnýn 93 Harbi’nden sonra nereye gittikleri yönünde bir bilgiye sahip deðiliz. Bununla ilgili yeni bir bilgi elde edersek bunu da elbette ki paylaþýrýz.

Köyün bulunduðu bölgede ayakta kalmýþ herhangi bir yapý olmadýðýndan evlerin birileri tarafýndan yýkýlmýþ olma ihtimali olduðu gibi yapý taþlarýnýn baþka bir alana taþýnmýþ olma ihtimali de vardýr. Yalnýz bugünkü KKÖL’ne ait baðýn bulunduðu bölgenin batýsýnda avuç içi þeklinde çukur bir alanda daha önce yerleþim yeri olduðu belli olan bir yer mevcuttur. Tahminimize göre Cilavuz’un yerleþim yeri burasýdýr ve burasý bizim daha önce iddia ettiðimiz Çala-Oðuz/Çala-yý Oðuz (Oðuz Çökekliði) ismine de uygun bir yerdir.

Susuz’a gelince; Susuz bugünkü yerleþim birimine baktýðýmýzda doðusunda Porsuklu, Aksu, Yaylacýk, Kalecik ve Erdaðý köylerine giden yolun üzerinde “Harabeler” diye adlandýrýlan arazi mevkiinde meskun iken 1251 (1835) tarihi itibariyle 27 hanede toplam 109 erkek nüfusa sahiptir. Tamamý aynen Cilavuz gibi Müslüman Türklerden oluþan nüfusa bir o kadar da kadýn nüfus eklersek Susuz nüfusunun da yaklaþýk olarak 200-230 kiþi olduðunu söyleyebiliriz. O tarihte Susuz’un neredeyse iki katý büyüklüðünde olan Cilavuz bugün maalesef mevcut deðildir. Kaza merkezinin bulunduðu yer mevki olarak Cilavuz’a ait olsa da yerleþim yeri farklýdýr.

Bu konuda bir baþka belgemizde de (Bu belgeden daha önceki Susuz mu, Cilavuz mu adlý yazýmýzda söz etmiþtik= http://www.kha.com.tr/guncel/14065-Susuz-mu-Cilavuz-mu_.html.) 4 Mayýs 1933 tarih ve 9537 Sayýlý, altýnda Ýçiþleri Bakaný Þükrü Kaya, Baþbakan Ýsmet Ýnönü ve Cumhurbaþkaný Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün imzalarýnýn bulunduðu üçlü Kararname ile geliþme ve ilerlemeye daha elveriþli olacaðý deðerlendirilerek Ýl Genel Meclisi’nin almýþ olduðu karar gereðince “Kars Vilayeti Merkez kazasýna baðlý Susuz Nahiyesi merkezi ayný nahiye hududu dahilinde “Cilavuz” mevkiine nakledilmiþtir” ifadesiyle Susuz ile Cilavuz’un ayrý ayrý yerleþim birimleri olduðu, iki köyün arasýnda yaklaþýk 5-6 km. mesafe bulunduðu, Susuz’un yönetim merkezinin yukarýda zikredilen tarihte Cilavuz bölgesine nakledildiði görülmektedir.

Susuz halký da aynen Cilavuz halký gibi 93 harbi ile birlikte göç etmek zorunda kaldýklarý ve muhtemelen, en azýndan bir kýsmýnýn Tokat ilimize yerleþtikleri düþünülmektedir.

*Þu halde bugün Susuz’da ikamet edenlerin atalarý Susuzlu olmamakla birlikte Susuz’un yerlisi diye tabir ettiðimiz kesimlerle civardaki köylerin buralarla ilgisi ya da en azýndan akrabalýk iliþkileri olabileceðini göz önünde tutmakta fayda olacaðýný düþünmekteyiz.

*Tokat ili Sulusaray Ýlçesi Alanyurt Köyü’nden tanýþtýðým bir vatandaþýmýz “Dedelerinin Kars’ýn Susuz Köyü’nden geldiklerini ancak ayrýntýlý bilgiye sahip olmadýðýný” söylediðinde dikkatimizi çekmiþti. Bu tahmini bunun üzerine yürütmekle beraber bunu kanýtlayacak bir belgemiz henüz mevcut deðildir.

Kaynak:
-Kars Eyaleti Kazalarýndan Zaruþad Sancaðý Zükur Nüfusunun Ceride-i Muharreresi 1251
-http://www.kha.com.tr/guncel/14065-Susuz-mu-Cilavuz-mu_.html.)

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI
 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 354 Defa Okundu
2017-01-28

SON YAZILARI

Susuza Teklifler5 Ýki Belgede Cilavuz Ýki Belgede Cilavuz Kars’a Sesleniþ Susuz’a Teklifler4 Susuz’a Teklifler1 Susuz’a Teklifler-3 Susuz’a Teklifler 2 Susuz’dan Beypazarý çýkarmak… Susuz MYO

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır