KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KM ENGELL KM KURBAN?

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         KM ENGELL KM KURBAN?

Kim engelli kim kurban?

Küreselleþen dünyamýzda, teknolojik geliþmeler öyle bir noktaya gelmiþtir ki bu çaðda; artýk, nerdeyse fiziki bedene bulunamayacak çarenin kalmadýðý söylenebilir.

Engellilik son derece görece bir kavram olup, temeldeki en büyük sorun; Toplumun onlarý kabullenmemesinde yatmaktadýr. Toplum olarak engellilerin toplumsal yaþama önyargýsýz ve eþit katýlým haklarýný saðladýðýmýzda; Engellilerin diðer toplum bireyleri ile bedensel eþitsizlikleri ortadan kalkacak, dýþlanmýþlýklarý önlenecektir. Ülkemizde engellilik sosyal bir facia olarak en yakýcý sorun olma özelliðini toplumun tüm kesimlerine daha etkili bir biçimde hissettirmeye devam ediyor. Bu tespitimiz abartýlý bir iddia deðil. Ýsterseniz birkaç rakam verelim; ülkemiz nüfusunun %12,29’u engelli, engelliler arasýnda okuma yazma oraný %3, engelliler arasýnda iþsizlik oraný %99, engellilerin ulusal gelirden aldýðý pay %0,0004 ne dersiniz? Bu tablo engelliler bakýmýndan bir isyan tablosu deðimlidir? Evet bu tablo tam bir sosyal facia ve isyan tablosu ile karþýkarþýya kaldýðýmýz anlamýna geliyor. Yeki toplumun vicdaný ve saðduyusu bu tablo karþýsýnda nasýl bir tepki veriyor dersiniz? Bu soruya büsbütün olumsuz yanýt vermek olasý olmasa da pek de içaçýcý ve çözümleyici yaklaþýldýðý kanaatinde deðilim. Ancak, yine de bu karanlýk isyan tablosunda yanýp sönen umut ýþýklarý yok deðil.

Günümüzde toplumun engellilere bakýþ açýsýnda, göreceli olarak olumlu sayýlabilecek bir deðiþme olmuþtur. Toplumlar; artýk engellilere acýmak, merhamet duygularýyla lütfen bakmak yerine onlara ve haklarýna, saygý duymalarý gerektiðini öðrenmiþtir. Giderek çok daha fazla insan engellilerin de; saðlýklý insanlarla ayný ekonomik ve sosyal haklara sahip normal ve sýradan insanlar olduklarýnýn farkýna varmaktadýr.

Çaðdaþ toplumlarda artýk engellilerin korunmasý yerine toplumla bütünleþmelerinin saðlanmasý ilkesi hakim olmaya baþlamýþtýr. Engelliler için ayrýmsýz, bütünleþtirici ve engelsiz bir sistem yaratmak; ancak toplumun tümünü içine alan bir kurumsal yapýnýn yaratýlmasý ile mümkün olabilir.

Engellilerle ilgili temel ön yargýlardan biri de herkes kadar normal ve sýradan insanlar olan engellilerin sosyal yaþama katýlmalarýnda kentsel çevre ve toplumda oluþan engellerden dolayý kendi kendine yetemeyen tüketici engelli göründükleri yorumudur. Çevrelerindeki engeller olmasa engelliler de yaþamlarýný baðýmsýz ve onurlu bir þekilde kimseye ihtiyaç duymadan yürütebileceklerdir.

Engellilerin tüm fiziki imkânsýzlýklara ve toplum içinde karþýlaþtýklarý son derece katý önyargý ve güç koþullara raðmen; onurlu bir þekilde var olma ve yaþama savaþý vermeleri çabalarýnýn mutlaka toplumun öncelikle karar alma mercilerinde bulunanlar ve tüm kesimleri tarafýndan fark edilmesi, bu çabalara hak ettikleri deðerin verilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir.

Doðrudan doðruya saðlýklý bireylere nazaran, daha güç koþullar  altýnda yaþayan engellilerin; sosyal, ekonomik ve yasal tedbirlerle korunmasý gereksinimleriyle, engellilerin toplumun her üreten bireyi ile olabildiðince eþit koþullarda toplumsal yaþamýn her alanýnda ve her düzeyde bütünleþmeleri ve katýlýmlarýnýn önünü açacak koþullarýnýn, yaratýlmasý zorunluluðudur. Bu yaþamsal beklentiyi en kalýcý ve uygulanabilir biçimde engelli haklarýnýn olmasý gerektiði kabulü, hatta bu kabule uygun yasal düzenlemelerin yapýlmýþ olmasý deðil, bizzat bu haklarýn süreci olan engellilerin kendi haklarýný bilmesi, özümsemesi, toplumsal engellerin azalmasýna, engelli bireylerin toplumsal kurban seçilmesine son verme amacýna doðru atýlmýþ saðlam bir adým oluþturur.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 12302 Defa Okundu
2014-10-01

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır