KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BEN DUYGUSU MU? BENCLLK M?

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         BEN DUYGUSU MU? BENCLLK M?

Ben duygusu mu? Bencillik mi?

Doðduðumuz andan itibaren bize yakýþtýrýlan bir kimlikle büyüme çabasýndayýz. “Ben” duygusunu belki de daha o ilk saatlerimizde alýyor ve öyle bir içimize sindiriyoruz ki; büyüyüp yetiþkin bireyler haline geldiðimizde ne yazýk ki toplum içinde yaþadýðýmýzý, bazý þeyleri paylaþmamýz gerektiðini unutuveriyoruz.

Konuþurken, yürürken, araba kullanýrken, yemek yerken, sýraya girerken, sinemada, kafede hep “önce ben“ diyoruz. "Önce ben konuþmalýyým, en önde ben olmalýyým, en iyisini ben yemeliyim, en güzelini ben giymeliyim, en çok ben sevilmeliyim, en iyi arabaya ben sahip olmalýyým..."

Neden? Çünkü çocukluktan itibaren aldýðýmýz eðitimde bir þeyler yanlýþ verilmiþ çoðumuza. Ýlk tembihler, ilk uyarýlar hep bu yönde olmuþ. Önümüzdeki ilk örnekler anne ve babalarýmýz bize en doðruyu verdiklerini zannederken, bencilliðimizi pekiþtirmiþler çoðu zaman. Eþyalarýmýza sahip çýkmamýz gerektiðini öðretirken belki de dozunu kaçýrmýþlar bir parça. Sonunda yetiþkin bireyler olup da bir hayatý paylaþmaya kalktýðýmýzda (bencilliðimizin önümüze hep bir duvar gibi dikildiðini göremeden) baþka þeylerde aramýþýz suçu, en çok da karþýmýzdaki insanda.

“Önce ben, en deðerli ben” egomuz öylesine aðýr basmýþ ki, sevgimizi yaþar ve yaþatýrken sevdiklerimize, düþünce ve isteklerine kayýtsýz kalmýþýz çoðu kez.

Oysa ki paylaþmak, her þeyi, aþký, sevgiyi, okunulan bir kitabý, müziði, emekle piþirilen bir yemeði, uzun bir kuyruðu, üzüntüyü, beklemeyi, ... ne kadar da önemlidir.

“Ben” egosundan uzakta; sevgiler paylaþýldýkça artacak, üzüntüler paylaþýldýkça azalacaktýr. Upuzun kuyruklar paylaþýldýkça kýsalacak, güzel bir müzik paylaþýldýkça daha da güzelleþecektir. Düþünsenize bir kez; duygu silsilesi yüklü bir þiiri karþýnýzdaki kiþi ile paylaþtýðýnýzý... Mýsralardaki her bir sözcük ikinizi birden sarýp sarmalarken sizleri hayal dünyanýzýn doruklarýna ulaþtýrýr. O anda gördüðünüz rüyadan uyanmak istemezsiniz.

Önce “ben” deðil, önce “biz” dediðimiz sürece dostluklar gerçek dostluða, aþklar tutkuya, evlilikler ise muhteþem birlikteliklere yelken açacaktýr sessizce. Denemek için ne duruyoruz öyleyse, haydi paylaþmaya...

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 8464 Defa Okundu
2014-10-15

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır