KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KULLANMA KýLAVUZU

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         KULLANMA KýLAVUZU

Kullanma kýlavuzu

Kendini bilmez insanlar vardýr ya hep bi þikayet edilen. Amaçsýz yaþayan insan sandýklarýmýz. Beni kimse anlamaz diyen, hayata meydan okurum, hayat biliyor diyenler vs. Baþkalarýna deðil, artýk kendine bile sözü geçmiyor insanýn.  Peki ya yaþadýklarýný zannedenler. Þu fani ömrünü bir hiç uðruna feda edip, hayal peþinde koþarak zamanýný yitirenler yok mu? Bay, bayan her þeyi bilenler. Hepsi tamam da þuna ne demeli o zaman! Dýþarýdan baktýðýnda özenirsin, onlar gibi olmak istersin. Sanýrsýn ki onlar gibi olduðunda her þey tamam olacak.  Hayýr dostum konuþma çünkü onlar anlamazlar seni, sadece dinlerler. Onlar güzel bir þey gördüklerinde sadece bakýp geçer, hissetmezler. Ýyi þeyler duyduklarýnda içleri titremez, öylece duyduklarýna inanýrlar. Bilmezler seni ama tanýrlar insaný. Hepsi kurallara uyarlar, uyduklarý kuralý bilmezler, uyumludurlar.

Hepsi ayný bilgisayara baðlý birer hoparlör gibi ayný þeyi farklý aðýzlardan söylerler. Yediklerinde sadece karýnlarý doyar, ne yediðinin tadýný bilirler ne de ondan zevk alýrlar. Aç insanlarýn olduðunu bilir, sorsan açlýk nedir bilmezler. Lafta her þeyi bilir, seni sustururlar. Sen konuþmak istemezsin ama susturmuþlar ya seni, sen artýk konuþmamalýsýn dostum.

Eðer mümkün olsa doðduklarý anda onlara hayatý yaþama kýlavuzu hediye ederdim. Her aldýðýmýz bir ürünün kýlavuzu yok mu? Cep telefonu, bilgisayar, fýrýn, çamaþýr makinesi vb. Kaçýmýz okuruz Allah aþkýna o kýlavuzlarý. Biz Türk milleti olarak karýþtýrarak öðrenmeyi severiz, bozunca anlarýz bazý þeylerin sakýncalý olduðunu.

Anlayacaðýnýz kýlavuzla da doðsak fayda etmez bize. Biz yine kýlavuza bakmadan yaþarýz hayatý. Çükü bizim garanti belgemiz de yok ki beðenmeyince geri iade alsýnlar, ya da bozulunca geri iade edilelim.

Ýþte insanýn garanti belgesi ‘Ailesi’dir bence. Çünkü size aittir o ürün, siz yetiþtirmiþ, siz ona þekil vermiþsinizdir. Daha çocukken bir komþunun çocuðuna zarar verseniz direkt ailenize gelirler, þikayet edilirsiniz. Okulda yaramazlýk yapsanýz müdür ailenizi çaðýrýr yine onlara þikayet edilirsiniz. Size bir þey olsa yine sizi tedavi ettirmek onlara düþer. Bazen öper geçirir bazen de hastanede iyileþinceye kadar sizin yanýnýzda olur, baþýnýzý beklerler. Ta ki biz garanti belgesi olana kadar hayatta, bizim garanti belgemiz onlardýr aslýnda.

Demek ki bizim kullanma kýlavuzuna ihtiyacýmýz yokmuþ. Zaten kullanýlmayan insan mý var hayatta. Kullanmayý bilen herkes bir þekilde kullanýr sizi, ruhunuz bile duymaz sizin.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3739 Defa Okundu
2014-11-01

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır