KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SOKAK LAMBASý

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         SOKAK LAMBASý

Sokak Lambasý

Gözlerimi kamaþtýran bir sokak lambasýnýn aydýnlýðý. Sanki bütün evren bir kara delik tarafýndan yutulmuþ da geriye sadece sokak lambasýnýn aydýnlýðýnýn kurtarabildikleri kalmýþ. Altýndan gelip geçen insanlarý seyrediyorum. Ne kadar çok kaygý, ne kadar çok hüzün ve ne kadar çok sevinç bir arada yürüyor sokaklarda. Birileri bunun muhasebesini tutsa da öðrensek: Gerçekten her hüzne bir sevinç, her kedere bir mutluluk, her kahra bir gurur, kýsacasý her derde bir deva var mýdýr? Yoksa duygularýmýzýn hesabý da mý açýk veriyor memleketimin bütçesi gibi, acýlardan yana?

Sokak lambasýnýn yalnýzlýðýný paylaþmak için oradayým. Ýnsanlar, sokak lambalarýna sokak lambasý kadar bile deðer vermezken, sokak lambasý bizim sevinçlerimizi ve hüzünlerimizi aydýnlatýrken ben sokak lambasýnýn dertlerini dinleme derdindeyim. Delirmiþ olabilir miyim? Belki de... Ama delilik dediðin nedir ki? “Topluma normal geleni yapmamak” demiyor muydu Paulo Coelho? Eðer sýrf buysa delilik, toplum tarafýndan zýr deli sýfatýna layýk görülmediðimiz için utanmamýz gerekmez mi?

Kaldýrýmlar yaðan yaðmur tanelerini nehirlere, göllere, denizlere belki de çok uzaklardaki okyanuslara kadar sürecek olan yolculuklarýna taþýyorlar. Su bütün azmiyle akýyor sonuna kavuþmak için. Ne kadar pis de olsa kat edeceði yol, ne kadar uzun da olsa ve ne kadar meþakkatli... Yýlmadan akmaya devam edecek su... Ýnsan gözüyle bakýnca ne kadar anlamsýz deðil mi? “Denize gideceksin de ne olacak? Nedir bu acelen? Yine buharlaþacaksýn yine yaðmur olacaksýn, yine topraða düþeceksin.” Peki ya biz? Biz ne için acele ediyoruz? Topraða dönmeyecek miyiz? Hayatýmýz suyun hayatýndan daha mý anlamlý sanki?

Rüzgâr býçak gibi kesip atýyor bu düþüncelerimi. Ýrkilerek uyanýyorum suyun sonsuz uykusundan. Sonra rüzgârý dinliyorum. Bir o yana bir bu yana kendini vuran rüzgârý. Acý içinde kývranan rüzgâr bir þeyler fýsýldýyor. Ýnliyor, gülüyor, aðlýyor, çýðlýklar atýyor. Dinlemeyi bilene dünyayý anlatýyor. Takýlýp peþine dünyayý geziyorsunuz. Ama daðlarý taþlarý, þehirleri limanlarý deðil. Dünyanýn bütün duygularýný seriyor ayaklarýnýzýn altýna. Bir anda bütün duygular birbirine karýþýyor. Hayat bütün anlamsýzlýðýyla sokak lambasýna asýlý kalýyor. Sokak lambasýnýn ýþýðý insanýn gözlerini kör ediyor. “Uzun ince bir yolun” uzandýðý “kapkara sadýk bir yardýr” bende kör olma duygusu. Ellerimle gözlerimi yokluyorum. “Gerçekten kör oldum mu acaba” diye. Ama nerde bizde o þans?

Sokak lambasýnýn yalnýzlýðýna dönüyorum gerisin geri. Ben mi onu izliyorum, o mu beni süzüyor belli deðil. Göz göze geldiðimiz her an, ben kahroluyorum. Göz göze geldiðimiz her an içim sevinçle doluyor. Yalnýzlýk bu olsa gerek, bir hüzün bir sevinç... Elde var sýfýr. Dünya dediðin koca bir sýfýr deðil mi sanki? Katmýþ ayý yanýna, dön babam dön. Dünyanýn sokak lambasý da ay deðil mi?

Sokak lambasý, su, rüzgâr ve  ben. Yaný baþýndakine dokunamayan yalnýzlýk ordusunun yýlmaz neferleri... Deli olmakla maðrur zafer sarhoþlarý... Hayatýn avuçlarýndan kayýp, kaçýnýlmaz bir sona ilerlemek kadar tatlý bir duygu var mýdýr? Ve içinizi acýtýrken bu duygu, dünyaya sýrtýnýzý dönmek, dünyanýn sýrtýný size dönmesi. Bir anda “Ce”! Dünya karþýnýzda, açmýþ kollarýný onu sýmsýký sarmanýzý bekliyor. Ýnatçý bir sevgilidir dünya. Kolay kolay kurtulamazsanýz. Her adýmda, her solukta, her bakýþta çýkar karþýnýza. Ýsteseniz de yalnýz kalamazsýnýz.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4176 Defa Okundu
2014-11-17

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır