KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

DEðþMN GENçLð

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         DEðþMN GENçLð

 Deðiþimin Gençliði

Dünya, insaný þaþýrtacak denli hýzla deðiþmekte ve deðiþtirmektedir. Dolayýsýyla bu deðiþim daha çok gençleri hedef almaktadýr. Hâl böyle ki gençlerin de bu deðiþen dünyaya ayak uydurmasý ve uydurmaya çalýþmasý bir þekilde gözler önünde sergilenmektedir.

Dünden bugüne baktýðýmýzda, gençlerin o zaman ki sevgi ve saygý bütünlüðü içerisinde yetiþen ve etrafýndakilere de örnek bir gençlik olgularý vardý. Bu günün gençliði ise, ahlâki çöküntünün en zayýf noktasýnda bulunmaktadýr. Böylece her bir genç giderek bilinçsizlik içine düþmektedir.

Çaðýmýzda bugün iletiþim teknolojileri toplum için en önemli araç olarak ön plana çýkmasý ve bu deðiþmelerin gençliðin gelecek konusundaki alternatiflerini yeniden belirlediðini de görmekteyiz. Fakat bugün teknolojinin tesirinde büyüyen gençleri tanýmakta zorluk çekmekteyiz. Þiddet içerikli film izlemekten þiddete eðilim artmakta, düþünme hürriyetini kaybetmiþ, yeteneði olmayan, her þeyi merak edip sorgulamayan ve kendi kendine karar veremeyen baðýmlý bireyler haline gelmektedir.

Ülkemiz büyük bir genç nüfus oranýna sahip olmasýna raðmen bugün Türk gençliði, toplumsal sorunlarý çözümünde yer almadýðý gibi gençliði sorun haline getirip çözmeye çalýþarak zaman kaybetmektedir. Böylece genç bir nüfusa sahip olmak sadece yetmeyeceði gibi gençliðin beklentilerini karþýlayacak çözümlerin de beraberinde olmasý bunun için son derece gerekli ve önemlidir.

Gençliði bu karmaþadan kurtarmak için öncelikle ailenin ön planda olmasý gerekir. Bunun üzerine eðitimin, yetiþtiði sosyal çevrenin ve kültür etkisinin de üzerinde olumlu etkilerini saðlamalýyýz. Böylece deðiþime kapalý, þiddet eðilimi olan bilinçsiz gençlik yerine ufku açýk ve kendi kendine karar verebilen hür birer gençlik yetiþtirilebilinir.

Atatürk umutlarýný her zaman Türk gençliðinden yana beslemiþ ve geleceði hiç kuþkusuz asýl Türk gençliðine emanet etmiþtir. Gençlerin de bu onurla yaþayýp, hiçbir etki altýnda kalmadan ülkesini en üst seviyelere taþýmaktan vazgeçmemelidir.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 8921 Defa Okundu
2014-11-25

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır