KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÇAðDAþLýK VE ENGELL OLMAK!

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ÇAðDAþLýK VE ENGELL OLMAK!

 Çaðdaþlýk ve Engelli Olmak!

Engelliler Ýdaresinin yaptýðý bir araþtýrma sonuçlarýna göre Türkiye’deki engelli vatandaþlarýmýzýn %65’i tanýmadýðý kiþilerin alay, aþaðýlama vb davranýþlarýndan þikayetçiymiþ.

Sevgili dostlar, bazen etrafýmdaki insanlarýn çaðdaþlýktan ve medeniyetten bahsederken aradýklarý kriterlerin hiç birinde medeniyetin ve çaðdaþlýðýn izlerine rastlayamadýðým konuþmalarýna tanýk oluyorum. Eðer ülkeleri medeni ve çaðdaþ olarak sýnýflara ayýracaksak bunu geliþimlerinin yaný sýra içindeki azýnlýklara ve insanlarýna verdiði deðerle örtüþtürmek daha doðru olacaktýr. Bu kýstas da bana göre en medeni ve en çaðdaþ ülke engelli vatandaþlarýný en çok görebilen ülkedir. Çünkü o ülke de empati, o ülke de insan haklarý ve o ülke de çaðdaþlýðý, medeniyeti fazlasýyla görebilmeniz mümkündür.

Düþünün, eðer bir toplum engelli vatandaþlarýný algýlayamýyorsa o ülke de nasýl çaðdaþlýktan bahsedebileceðiz?

Çaðdaþlýk ve medeniyet dediðimiz þey insanlarý algýlayabilmektir.

Onlarla empati kurabilmek, insan olabilmektir.

Türkiye de ve dünya da engelliler nufusun önemli bir bölümüne tekabül ediyor. Buna raðmen engellilere gereken özen toplum tarafýndan gerçekten gösterilebiliyor mu?

Yoksa bu alanda da mý sýnýfta mý kalýyoruz.

Sevgili dostlar, istatistik deðerlere ve toplumda ki engelli vatandaþlarýmýzla yaptýðý konuþmalarda malesef toplum olarak engelli vatandaþlara yeteri kadar duyarlý olmadýðýmýzý belirtmek isterim. Evet, herkes bir þekilde duyarlý gibi görünse de toplumda engelli insanlarýn bazý noktalarda hassas olan yüreði ve onlarýn çabuk kýrýlabileceði gerçeði toplumumuzdaki önemli bir kesiminin gözünden kaçmaktadýr.

Yolda, sokakta ve çarþýda engelli vatandaþlarýmýza karþý alaycý tavýrlar sergileyen ve onlarý rahatsýz edici, incitici davranýþlarda bulunan insanlarýn ki insan olduklarý þüphelidir yaptýklarýnýn onaylanabilecek hiç bir tarafý olmadýðý gibi yaptýklarý korkunç bir suçtur. Bu suç hem insanlýða, hem topluma hem de çaðdaþlýða karþý iþlenmiþ en büyük suçtur.

Son olarak unutmayalým ki, engelli olmak kimsenin seçimi deðildir ve herkes birer engelli adayýdýr

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 6684 Defa Okundu
2014-12-05

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır