KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÞEHRM DERT TAþýM

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ÞEHRM DERT TAþýM

 Þehrim Dert Taþým

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Faruk Ocak’ýn, “Þehrim Dert Taþým” yazýsý:

Gece, saatin kaç olduðunu bilmiyorum. Çocukluðumdan kalma bir alýþkanlýkla yine sokaklara vurdum kendimi... Evden ayrýlalý bir saat kadar oldu. Ayaklarýmýn üþengeç yorgunluðuyla, bu þehrin bütün sokaklarýnda kendimi arýyorum. Kendimi aramak en iyi yalnýzlýkta ve karanlýkta olur. Kimsesiz ve simsiyah gecelerde... Bir hiçim, biliyorum, bu gece gezmelerinde anlýyorum bunu en çok... Belki de olanca hiçliðimle her gece kendimi sokaklara vurmam, var olduðum bir yerleri bulma çabasýndandýr. Sahi var olduðum bir yerler var mý acaba? Her sokaðýný, her mahallesini, çöpleri eþeleyen kedilerini, sokaklarýnýn sefil yerlilerini, kaldýrýmlarda her gece beni bir gardiyan edasýyla denetleyen aðaçlarýný bildiðim bu þehirde ben nerdeyim? Havada keskin bir gaz kokusu var... Öksürük krizlerine tutuluyorum. Bir aðaca yaslanýp dinlenmek istiyorumkha. Hastalýklý benliði çok yoruyor bu krizler... Yoldan geçenlerin; þaþkýn, ayýplayan, sorgulayan bakýþlarý üzerimde geziniyor. Hakkýmda ne düþünüyorlar kim bilir... Adi bir serseri miyim gözlerinde yoksa acýnasý bir zavallý mý bilemiyorum... Alýþkýným bu bakýþlara ben... Takmýyorum eskisi gibi... Ýnsanlar neden böyle; dünyada her þey müthiþ bir hýzla deðiþirken neden bu davranýþlar hiç deðiþmiyor. Ýlla yargýlayacaklar, illa ezecekler, aþaðýlayacaklar.

Katlediliyorum bu bakýþlarda ben... Haddinden fazla hýrpalanýyorum, küstahça hissettirebilmek, ey insanlýk çek bakýþlarýný üzerimden... Bu gece hava bayaðý serin. Rüzgâr hafif hafif esiyor ama þimdiden içime iþledi. Gökyüzünde kýyamet habercisi bulutlar var, sanýrým kar yaðacak. Bana yasak bu havalar eve dönmeliyim ama dönmeyeceðim.Yasaklarý boþ verdim bu gece.. Ciðerlerimi azad ediyorum, varsýn dolsunlar, varsýn su toplasýnlar. Þu halimden daha kötü olamam ya... Karalýyým; bu geceyi farklý kýlmak istiyorum. Bütün mecburiyetlerimden sarýlmak, aidiyetlerimi bir kenara atmak istiyorum. Yalnýz ben olmak istiyorum, tüm yalýnlýðýmla ben... Keþke hatýralarýmý da gönderebilsem eve... Ama bu mümkün deðil.

ALLAH’ým ne zor yapayalnýz olup ta beyninde kocaman bir dünya taþýmak, binlerce anýyla yaþamak, gördüðüm her þeyde bu anýlarý bulmak... Ýþte bir ýhlamur aðacý, annem altýnda oturuyor. Gülümsüyor bana... Nerdesin annem. Yapayalnýzým... Ýþte kaldýrýmlar; kim bilir üzerinde gezinirken kaç kez olmak ya da olmamak mücadelesi verdiðim kaldýrýmlar.. Her þeyimi siz bilirsiniz. Ben hep size bakarak yürürdüm, acýlarým gözlerimden üzerinize dökülürdü ve siz beni her gördüðünüzde acýlarýmý bana geri veriyorsunuz... Ýþte Kars Çayý...   Nihayet ulaþtým sana.  Þimdi bir banka oturup seni seyretmek istiyorum. Hoþgeldin yok mu bana... Benden vefalýsýný bulamazsýn. Bak yine buradayým... Bugün þansým yok, hava kapalý, o muhteþem yakamozlarýný seyredemeyeceðim. Konuþ benimle her zamanki gibi. Ben yakamozlarý þimdi getiririm. Kapat gözlerini... Bak oradalar; ýþýl ýþýl, görüyor musun Bak sen de benim gibi bak, seyret. Ne kadar güzeller, gözlerimi alamýyorum. Baktýkça derinleþiyorlar,  baktýkça güzelleþiyorlar. Kayboluyorum onlarda adeta... Beni bu alemden alýp baþka bir aleme götürüyorlar. O alem, o alem ki ömrümce hasretini çekmiþim.

Ömrümce orada olmayý dilemiþim. Görüyor musun Kars Çayý benim yakamozlarýma; bak o yakamozlarda biri var; onu çaðýrýyorum, göremiyorum ama orada biliyorum, Her gün çaðýrýyorum: Buradayým. Neredesin? Buradayým. Ben onu arýyorum saatlerce yakamozlar içinde...

Ama sen yavaþ yavaþ yok edilirken, beni yaþarken öldüren katilimi arýyorum…

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 10036 Defa Okundu
2015-01-12

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır