KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ENGELL KAVRAMý

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ENGELL KAVRAMý

 Engelli Kavramý

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Faruk Ocak’ýn, “Engelli Kavramý” yazýsý:

Ýnsanlarý kategorize etmek, belli baþlý sýfatlarla onlarý nitelendirip bir takým yakýþtýrmalarda bulunmak kabul edilemez büyük bir yanýlgý. Yaradýlýþýmýzýn, sürdürdüðümüz hayatýn ve sahip olduðumuz gerek olumlu gerek olumsuz bazý özelliklerimizin bir hikmeti olsa gerek ki hepimiz birbirimizden farklýyýz: Bu farklýlýk gerek fiziksel gerek duygusal gerekse mental yönden her birimizde ayrý ayrý yoðunlaþmakta. Her birimizin diðerinden farklý olmasý ulvi bir anlam barýndýrmaktadýr. Sonuçta herkes için geçerli olan temel bir olgu var ki bizlerin bu dünyada üstlendiði farklý farklý görevlerimiz var, dolayýsýyla da kazanýmlarýmýz ve bizi üzen bazý kayýplar söz konusu olmakta.

Ne yazýk ki özellikte geliþmekte olan toplumlarda ‘ eksiklik ya da ‘ engelli diye tabir edilen bir takým deðerlere maruz kalmakta insanlar. Telaffuz etmekten bile imtina ettiðim bu tabir özellikle dar zihniyetlerde oldukça yerleþmiþ bulunmakta; ne büyük bir yanýlgý! Neyse ki özellikle son zamanlarda, zafiyet diye tanýmlayabileceðimiz bu düþünce tarzý yavaþ yavaþ silinmekte.

Sonuçta bireyin henüz anne karnýndayken belirlenen bir takým menfi özellikler pek tabi ki doðanýn ön gördüðü bir sebep sonuç iliþkisi. Özellikle psikolojik tanýmlamada karþýmýza çýkan normal- anormal ayrýmý gibi, bireyin geliþiminde oluþan aksaklýklar ne yazýk ki bir ayrým gibi gözükmekte. Neyse ki bu ön yargý git gide aþýlmakta. Kimin normal ya da anormal olduðu ya da engelli- engelsiz diye sýnýflandýrýlmasý geliþen teknoloji ve týbbýn da yardýmýyla artýk aþýlmýþ durumda. Bedensel ve zihinsel tüm fonksiyonlara sahip bireylerin yapamadýðý pek çok þeyi bu fonksiyonlara kýsmen sahip olanlar o kadar iyi yapabilmekte ki. Günümüzde bunun örneklerini net bir þekilde görmek mümkün. Týbben kanýtlanmýþ bir teoriye göre de eksik olan bazý fonksiyonlarýný diðer duyu organlarýyla tolere eden sayýsýz insan var. Çünkü vücut hissettiði eksikliði bir þekilde bertaraf edip diðer fonksiyonel özellikleri ön plana çýkarmakta. Göremeyen birinin koku alma hassasiyeti ya da iþitme kapasitesi daha iþlevsel hale gelmekte. Benzer þekilde iþitme kaybý yaþayanlar çoðumuzdan daha hassas. Týbbýn da yardýmýyla bu tip durumlarda kimsenin kimseden bir farký kalmamakta. Hatta ve hatta bazý fiziksel kayýplarý olanlar, engelsiz diye zikredilenlerden çok daha baþarýlý ve pek çok alanda da ön planda.

Hayatýn içinde bu tip örnekleri görmek çok olasý. Eðitimin, kiþisel geliþimin ve teknolojinin katkýlarý asla göz ardý edilmemeli. Medyada rastladýðýmýz örnek vakalardan tutun yakýnýmýzda gözlemlediklerimiz de cabasý.

Ayaklarý olmayan ama ellerinin fonksiyonel kullanýp hayata tutunanlar, tekerlekli sandalye de yaþamýný sürdürüp çoðumuzun cesaret edemeyeceði sporlarý yapanlar, görme kaybý olduðu halde baþarýlý iþler imzasýný atanlar, zihinsel problem yaþayýp eðitimin ve iradelerinin gücüyle bunu yenenler ve daha niceleri...

Eksiklik diye bir mefhumun varlýðýna inanmak asýl buna inananlarýn yaþadýðý çok büyük bir eksiklik. Sonuçta azmin gücü, iradenin sýnýrsýzlýðý en az maneviyat kadar kuvvetli ve önemli.

Hepimize takdir edilen kader aslýnda hepimizi bir sýnavdan geçirmekte ve en önemlisi sahip olduklarýmýz ya da olamadýklarýmýz deðil tartýþtýðýmýz, asýl konu neyi ne ölçüde baþarabildiðimiz.

Eksiklik ya da engel diye tanýmlanan kavram aslýnda eksiklik diye tabir edileni hangi yönümüzle gidereceðimiz. Bir takým farklýlýklar asla giderilmeyecek sorun ya da sorunlar yaratmamakta. Asýl sorun insanlarý sýfatlandýrýp onlarý rencide etmemek. Sonuçta hayatýn sürprizleri sürüp gitmekte. Bizim neyi ne sebeple ve nasýl gerçekleþtirdiðimiz önemli olan. Çünkü insan iradesi her daim sýnanmakta.

Ýnanç, azim her þeye öyle muktedir ki azmin elinden asla hiçbir þey kurtulamaz. Eðitim gerek bireysel gerek sosyal açýdan yaygýnlaþtýðý sürece tüm engellerin aþýlacaðý gün gibi ortada. Çünkü bu engeller aslýda bizlerin yarattýðý bazý ön yargýlar; ön yargýlar yýkýldýkça, paylaþým arttýkça bu tanýmlamalar da yok olmaya mahkum.

Kabul görmesi gereken tek mefhum ‘ insan denen varlýðýn ne denli güçlü olduðu ve tüm güçlükleri aþabileceði gerçeði.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 19544 Defa Okundu
2015-01-26

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır