KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

HOþGöRü

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         HOþGöRü

 Hoþgörü

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Faruk Ocak’ýn, “Hoþgörü” yazýsý:

Hoþgörü, her þeyi anlayýþla karþýlayarak olabildiðince hoþ görme, katlanma, tahammül, müsamaha, görmezden gelme, tolerans, sabýr gösterme, izin verme, aldýrýþ etmeme ve iyi karþýlama anlamlarýný içerse de kýsaca azýnlýk ve farklý görüþlere sabredebilmedir.

Ýliþkilerimizde bazen bir taraf farkýnda olsun ya da olmasýn diðer tarafa zarar verebilecek durum yaratmasý halinde, diðer tarafýn bunu görmezden gelebilmesi, ödün verebilmesidir.

Ýnsan iliþkilerinin temeli, saðlýklý insan davranýþý ve hayatýn özüdür hoþgörü. Kültür ve eðitimle doðrudan ilintili olsa da eðitimli insanlarda da görülen hoþgörüsüzlük, olumsuz birçok davranýþýn sebebidir. Bu gün hoþgörüye o kadar ihtiyacýmýz var ki; yaþadýðýmýz her yerde tartýþma, kavga, güvensizlik, bencillik ve anlaþmazlýklarýn önüne geçilmesi gerekir.

Trafikte, kuyruklarda, otobüste, iþyerlerinde, siyasette ve daha birçok yerde o kadar hoþgörüsüz davranýþlarýmýz var ki, bunlar bizim eðitimsizliðimizi, kendimizle barýþýk olmadýðýmýzý, güvensizliðimizi, inançsýzlýðýmýzý, sevgisizliðimizi ve kendimize saygýmýzýn olmadýðýný gösterir. Ne kadar hoþgörüsüz bir toplum olduðumuzu anlamak için TV haberlerini izlemek yeterli. Olaylarý incelediðimizde birçoðunun hoþgörüsüzlükten kaynaklandýðýný görürüz. Çünkü kendimizle ve toplumla barýþýk deðiliz, dolaysýyla daima kolay olan “baþkasýný suçlama” yolunu seçiyoruz. Neden? Ne gereði ve faydasý var bize? Oturup düþündük mü baþka yolu yok mu diye? Sahi hep çatýþmalý mýyýz? Baþka yolu yok mu? Var elbette…

Hoþgörüsüzlük, baþkalarýnýn kendi gibi düþünmesini, kendi gibi yaþamasýný ve kendi inancýnýn paylaþýlmasýný, istemektir. Hoþgörüsüzlüðün arkasýnda güvensizlik ve korku vardýr.

Hoþgörülü olmak için etrafýmýza daima gülümsemeli, yapýcý düþünmeli, yardým etmeli, sabýr göstermeli ve ayýp aramamalýyýz. Ýnsanlarý dinlemeli, onlarý anlamalý ve onlara yardýmcý olmalýyýz. Hoþgörü bir anlayýþtýr, bir sevgi türüdür. Hoþgörü; açgözlülüðün, doyumsuzluðun, sevgisizliðin ve güvensizliðin ilacýdýr.

Hoþgörü, her insana gerekli olan çok önemli bir davranýþtýr. Ýyi sonuçlarýný bazen hemen, bazen de çok sonra alýrýz. Bizi yorsa da hoþgörü, çok etkili ve gerekli bir davranýþ biçimidir.

Her yýl 16 Kasým günü Dünya hoþgörü günü olarak kutlanýr, ama ülke olarak,insan olarak hiç haberimiz bile yok. Ne dersiniz…!

Tarihe þöyle bir dönüp baktýðýmýzda; Mevlana, Hacý Bektaþ Veli, Yunus Emre gibi hoþgörü tohumlarý eken nice büyüklere sahibiz ki, onlarýn felsefelerine sahip çýkabilsek yeter bize…

Yüz yýllar önce  “Gel, kim olursan ol yine gel’  diyerek insanlýða büyük bir hoþgörü ile kucak açtýðýný gösteren MEVLANA “ Ben insanlarýn ayýplarýný gören gözlerimi kör ettim. Sen de onlara benim gibi iyi gözle bak. Toplumsal bunalýmlarýn, kavga ve dövüþ ortamýnýn tek ve en güçlü doðuþ sebebi sevgi eksikliðidir. Bunun en doðru tedavi yolu ise sevgiyi aramak, yaþamak, uygulamaktýr. Hoþgörülü olursanýz sever, sevilirsiniz. Karar verir ve bu yolda çalýþýrsanýz her þeye ulaþýrsýnýz !” diyerek hoþgörüsüzlüðü sevgi eksikliðine baðlamýþ ve sevgiyi aramak, yaþamak ve uygulamak gerektiðini belirtmiþtir.

Dünya’da hoþgörünün üstatlarý Anadolu’da yaþamýþlardýr. Bu üstatlar, Anadolu insanýný hoþgörüye davet etmiþ ve yaþadýklarý dönemde Anadolu’yu bir hoþgörü cennetine çevirmiþlerdir. Ne yazýk ki bugün ayný topraklarda hoþgörüsüzlük almýþ baþýný gidiyor.                                          

 “Her ne ararsan kendinde ara, gönül ek gönül biçesin, düþmanýnýzýn dahi insan olduðunu unutmayýn, incinsen de incitme, kendine aðýr geleni kimseye tatbik etme” diyerek engin bir hoþgörü dünyasý olduðunu kanýtlamýþtýr. Yine “Ýlimden gidilmeyen yolun sonu karanlýktýr’ diyerek asýrlar önce ilme verdiði önemi belirtmiþtir.

Hoþgörüyü yakalamak için onu davranýþ haline getirmek lazým. Bunun için ise hoþgörüyü yaymak, insanýn sevgiyi yaþamasýný saðlamak, kendine saygý duymasýný ve kendisi ile barýþýk olmasýný saðlamak gerek.

Hoþgörü üstadý HACI BEKTAÞ VELÝ yüz yýllar önce þöyle demiþ:

 “Yýktýðýn varsa yapacaksýn. Aðlattýðýn varsa güldüreceksin.

Döktüðün varsa dolduracaksýn. Çýplaklarý giydirecek, açlarý doyuracak.

Az halký çok edeceksin. Eline, diline, beline sahip olacaksýn !”

Ne kadar güzel söylemiþ deðil mi? Sözlerin derinliðinde ne kadar geniþ bir hoþgörüyü ve iyi bir insan olmanýn ölçülerini ortaya koymuþtur.

Hoþgörü koþulsuz olmalý fakat bir sýnýrý olmalýdýr. Bu sýnýr hoþgörüye bir sýnýr koymak deðil, aksine hoþgörüsüzlüðe karþý gösterilecek toleransa bir sýnýr konmalýdýr. Hoþgörüsüzlük eyleme dönüþünceye kadar ona hoþgörülü davranmak lazým. Ama hoþgörüsüzlüðün eyleme dönüþmesine müsaade edilmemeli. Çünkü hoþgörüsüzlüðün saldýrýlarýna engel olunmaz ise hoþgörülü insanlar da, hoþgörünün kendisi de ortadan kalkar.

Hoþgörü, bazen hata yapaný bile yargýlamadan dinlemektir… Farklýlýklarý dinlemek, anlamak ve kabullenmektir. Çaðdaþlýktýr, saygýdýr, sevgidir, erdemdir hoþgörü… Öfkeye güller vermektir belki de. Bu gülün verilmesini karþý taraftan bekleriz. Neden biz önce davranmýyoruz ki? O erdeme biz sahip olsak daha iyi olmaz mý? Ne derseniz kimileri erken davranýp tohum ekse, geç fark edenlerde hemen su verip yeþertsek bu sevgi tohumlarýný yemyeþil bir tarlaya, ülkeye ve dünyaya sahip olmaz mýyýz?  Sahi ilk davranan biz olursak hangi tohumlarý ekeceðimize de biz karar veririz. Týpký bahçemize ekeceðimiz aðaç cinsine karar vermek gibi. Belirleyici biz oluruz. Sonradan fark edenler ise sular, bakar büyütür. Öyle ise hemen..! Daha ne bekliyoruz..! Herkesten önce ilk olma gururunu yaþayalým.  

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 15335 Defa Okundu
2015-02-04

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır