KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KADýNA ÞDDET

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         KADýNA ÞDDET

 Kadýna Þiddet

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Faruk Ocak’ýn, “Kadýna Þiddet” yazýsý:

Kadýna ve çocuða yönelik her türlü olumsuz davranýþ, insan olma onurunu zedeleyen, insanlýðýn geleceðini karartan onursuz bir davranýþtýr. Yazýlý ve görsel basýnda önümüze çýkan, þiddete uðramýþ bir kadýn görüntüsü, insan olmayý anlamlý kýlan bir direðin daha çökmesi anlamýna gelmektedir.  Çünkü insanoðlu, “insan” olmanýn anlamýný “ana”dan öðrenir. Her ne sebeple olursa olsun, onuru ile oynanan, þiddete maruz kalan bir kadýn, mutlaka intikamýný alýr. Ancak, intikam duygusunun kimi, neyi, nasýl hedef alacaðýný kestirmek pek kolay deðildir. Seçilmiþ travmalar, acýlar ana sütüyle ve ninnilerle, büyütülerek yeni nesillere aktarýlýr.

Þiddet denildiði zaman ister istemez akla ilk gelen þiddet uygulayan kimsenin ruh hali olmaktadýr. Ruh saðlýðý yerinde olan bir kimse, normal koþullarda ne þiddet yanlýsý olur, ne þiddet uygular, ne de þiddeti meþrulaþtýrmaya kalkýþýr. Biz, bu hasta insanlarý psikiyatrlara býrakarak, þiddete meþruiyet kazandýran ve þiddeti besleyen sosyo-kültürel yapýya dikkat çekmek istiyoruz.

Þiddet, her þeyden önce bir “güç” gösterisidir. Þiddet uygulayan, karþý tarafa kendi gücünü hissettirmek istemiþtir. Bizim kültürümüzde güçlü, muktedirdir. Maalesef, iktidar, cinsellik üzerinden anlam kazanmaktadýr. Erkek egemen bir yapýda, iktidarla ilgili bütün algýlamalar, bir þekilde cinsellikle, hem de kadýn cinselliði ile irtibatlandýrýlýr. Artýk, cinselliðin içinde güç gösterisi intikama, ezerek, döverek tatmin olmaya, hatta öldürerek kendini kanýtlamaya kadar uzanýr. Aslýnda, tersinden okuyacak olursak, gücü, sadece cinsel güce indirgeyen iktidarsýzlar, özellikle kadýna el kaldýrarak tatmin olacak kadar küçülebilirler.

Tuhaftýr: kültürümüzdeki en okkalý küfürler,  yine cinsellik üzerinden, hem de kadýna yönelik olarak kurgulanmýþtýr. Hedefte “ana”, “bacý”, “avrat”, yani yine kadýn vardýr. Yine intikam söz konusudur; öfke, kadýna yönelik cinsellik üzerinden kusulur.

Þimdi de, mýzrak çuvala sýðmýyor dedirtecek kadar göze batan, ancak pek görülmek istenmeyen çeliþkilere dikkat çekelim: Pek çok annenin kendi kýzýna bakýþý ile oðlunun birlikte gezip tozduðu, bir baþka annenin kýzýna bakýþý ayný mýdýr? “Evlenilecek kadýn, eðlenilecek kadýn” ayrýmý, bu toplumdaki erkek egemen yapýnýn ürettiði bir ifade biçimi deðil midir? Ýþin içinde bir gariban kadýn olduðu zaman, onu taþlamaya kalkýþan erkekler, bu iþin tek baþýna yapýlamayacaðýný bilmiyorlar mý? Erkek bir günah iþlediðinde “elinin kiri”, kadýn söz konusu olduðu zaman ise, “temizlenmesi gereken namus meselesi” ayrýmýný bu toplum yapmadý mý? Elif Þafak’ýn Aþk romanýnda çok iyi kurgulanmýþ bir sahne geldi gözümün önüne: Mevlana aþýðý bir hayat kadýný, erkek kýyafetine girerek Mevlana’yý dinlemek üzere camiye gider. Baþýna bir de sarýk sarmýþtýr. Mevlana konuþurken kendisini öylesine kaptýrýr ki, sarýk çözülür, üzerine oturduðunun farkýnda deðildir. Küçük bir harekette baþýndan düþüverir. Onu gören bazý erkekler tanýrlar; onu deþifre ederler; onu öldürmek için peþine düþerler. Kadýncaðýz canýný zor kurtarýr. Hiç kimsenin aklýna, o kadýný tanýyanlarýn, onu nereden tanýdýklarý sorusu gelmez. Buna benzer hayatýn içinden örnekleri, çevremizde her zaman bulmak mümkün deðil mi?

Sanýyorum, genelde “insan”, özelde “kadýn” algýmýzda bazý sorunlar var. Bunlarýn baþýnda, Allah’ýn kadýn-erkek ayrýmý yapmadan insaný en güzel þekilde yarattýðýný unutmamýz geliyor. Ýnsan olmak, baþlý baþýna bir deðerdir. Yüce yaratýcý insaný, ayný “öz/ candan”, “çift” olarak, erkek ve kadýn olarak yaratmýþtýr. Bu gerçek, Kur’an’da þöyle ifade edilir: “Ey insanlar! Sizi bir tek canlý varlýktan yaratan, ondan da eþini var eden ve her ikisinden de pek çok kadýn ve erkek meydana getiren Rabbinize karþý sorumluluðunuzun bilincinde olun. Kendisi adýna birbirinizden hak talep ettiðiniz Allah’a karþý sorumluluk bilinci duyun ve bu akrabalýk baðlarýný gözetin. Þüphesiz Allah üzerinizde daimi bir gözetleyicidir.” (Nisa, 4/1) Bu ve benzeri ayetler, yaratýlýþ bakýmýndan ne kadýnýn erkekten, ne de erkeðin kadýndan üstün olduðunu söyler. Bir kimse, diðer insanlardan daha üstün olmak istiyorsa, Kur’an bu üstünlüðün ancak “takva” yani Allah’a saygý ile bilgiye dayalý sorumluluk bilinci (Hucurat, 49/13) ile ve bilmekle mümkün olacaðýný hatýrlatýr.

Ýnsan “çift” yaratýldýðýna göre, kadýn ve erkek birbirini tamamlayarak, Allah’ýn varlýðýnýn kanýtý olarak gösterilen eþler arasýnda oluþan sevgiyi (Rum, 30/21) keþfedip, büyütmek gerekir. Bu ilahi sevgi, insaný “insan” yapan sevgidir. Bu sevgi, Allah’ýn rahmet ve merhametine kök salan, oradan beslenen bir sevgidir. Bu sevgi, kadýn ve erkeðin birbirini tamamlamasýný saðlar. Kur’an, “kadýnlarýn erkekler için, erkeklerin de kadýnlar için bir elbise/örtü” gibi olduðuna dikkat çeker (Bakara, 2/187). Erkek egemen kültür, gücü cinsellik üzerinden okuduðu gibi, bu ilahi sevgiyi de, maalesef hayatýn merkezinin dýþýna itmiþtir. Oysa, sosyo-kültürel yapýmýza kök salmýþ olan, þiddetin kökünü kurutacak olan iþte bu ilahi sevgidir. Þiddet sarmalýndan sýyrýlmanýn yolu, “insan”a, sýrf “insan” olduðu için deðer vermekten geçer. Ancak, her erkeðin, bir kadýnýn eseri olduðu gerçeðini de hatýrlamakta fayda vardýr. Kadýnlarýmýz, dinin anlaþýlmasýnda ve yorumlanmasýnda en az erkekler kadar etkin olduklarý zaman, geleneðin þiddeti besleyen damarlarý kurumaya baþlayacaktýr.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 10832 Defa Okundu
2015-03-05

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır