KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

YAþAMýN FARKLý PENCERES

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         YAþAMýN FARKLý PENCERES

 Yaþamýn Farklý Penceresi

Kafkas Haber Ajansý ( KHA ) Yazarý Faruk Ocak’ýn, “Yaþamýn Farklý Penceresi” yazýsý:

Nisan… Aylardan bahar. Havada baharýn müjdecisi kokular, yavaþ yavaþ açan çiçekler, cývýltýlarý ile hayatýmýza neþe katan kuþlar, güneþin sýcak ýþýðýna kavuþan dünya. Nisan, ruhumuzu aydýnlýk günlerde ferahlattýðýmýz ay. Nisan, 2008 yýlýndan bu yana, dünya üzerinde yaþayan milyonlarca çocuk ve aileleri için çok baþka bir anlam daha taþýyor: OTÝZM.

2 Nisan, tüm dünyada otizm konusunda farkýndalýk yaratarak otizmden kaynaklanan sorunlara çözümler yaratmak amacýyla, 2008 yýlýnda Birleþmiþ Milletler tarafýndan “Dünya Otizm Farkýndalýk Günü” olarak ilan edildi. Her yýl, “Otizm Farkýndalýk Ayý” olan Nisan ayý boyunca dünya genelinde otizmin sorunlarýný ve çözümleri konuþuluyor, araþtýrmalarýn teþvik edilmesi ve erken teþhisle tedavinin yaygýnlaþtýrýlmasý hedefleniyor.

Otizm, doðuþtan geliþen, genetik altyapýya dayanan, karmaþýk nörolojik-biyolojik tabanlý bir geliþim bozukluðu. Baþkalarýyla etkileþimde bulunmayý engelleyerek bireyin kendi iç dünyasýyla baþ baþa kalmasýna yol açan otizm, genellikle 3 yaþtan önce ortaya çýkarak çocuklarýn sosyal iletiþim, etkileþim ve davranýþlarýný olumsuz olarak etkiliyor.

Amerikan Saðlýk Bakanlýðý verilerine göre bugün dünya genelinde okul çaðýndaki her 88 çocuktan biri otizm teþhisi alýyor. Otizm erkek çocuklarda kýz çocuklara oranla 3-4 kat daha fazla görülüyor, her 54 erkek çocuktan biri günümüzde otizm riski taþýyor. Dünyada son yýllarda þeker, kanser ve AIDS dahil olmak üzere bir çok hastalýktan daha fazla sayýda otizm teþhisi alýnýyor.

Ülkemizde saðlýklý istatistikler olmamasý nedeniyle, Otizm Platformu’nun öngördüðü verilere göre, tahmini olarak 550.000 otizmli birey ile 0-14 yaþ grubunda 150.000 civarýnda otizmli çocuk bulunduðu “varsayýlýyor.” Otizmli bireylerin ebeveynleri, kardeþleri, yakýn akraba ve çevreleri de hesaba katýldýðý zaman, Türkiye’de her ile yayýlmýþ durumda otizmden etkilenen 2 milyondan fazla vatandaþýmýzdan bahsedebiliriz.

Otizmin kapýsýný açmak için ilk önemli adým, erken teþhis. Otizm, yaklaþýk bir yaþ civarýnda ilk belirtilerini gösteriyor. Annenin sesi ve gülümsemesi gibi sosyal uyaranlara bebeðin tepkisiz kalmasý veya tepkilerinde yavaþlýk olmasý, göz temasý kurmada zorluklar, motor geliþmede ve taklit becerilerinde gecikme, uyku ve yemek düzeninde sorunlar ilk belirtiler arasýnda sayýlabilir. Çok yaygýn bir yanlýþ kaný, özellikle erkek çocuklarýn geç konuþtuðu veya anne/babasý geç konuþan çocuklarýn da geç konuþacaðý düþüncesi… Ve erken teþhis, otizmli çocuðun gerekli eðitim ve tedavileri alarak hayata katýlmasý için ilk önemli adým.

Eðer çocuðunuz;

Sizinle ve baþkalarýyla göz kontaðý kurmuyorsa, Ýsmi söylendiðinde veya çaðrýldýðýnda dönüp bakmýyorsa, söyleneni iþitmiyor gibi davranýyorsa, Konuþmada yaþýtlarýnýn gerisinde kalmýþsa, baþkalarý ile söyleþiyi baþlatma ya da sürdürmede belirgin bir bozukluðu varsa, basmakalýp, yineleyici (ekolali) ya da özel bir dil kullanarak garip konuþuyorsa veya konuþmasý hiç geliþmemiþse, Gözleri sýk sýk bir þeye takýlýp kalýyorsa, Anlamsýz gülme veya aðlama krizleri varsa, Parmaðýyla istediði þeyi iþaret ederek göstermiyorsa,

Oyuncaklara amacýna uygun oynamayý beceremiyorsa, yaþýtlarýnýn oynadýðý oyunlara ilgi göstermiyorsa, Ellerini kanat gibi çýrpma, parmak uçlarýnda yürüme, kendi çevresinde veya eþyalar etrafýnda dönme, sallanma, çýrpýnma þeklinde garip ve yineleyici hareketleri (stereotipi) varsa,

Bir þarkýnýn bir bölümünü tekrar tekrar söylemek, dolaplarýn kapaklarýný sürekli olarak açýp kapatmak, ayak parmaklarýnýn ucunda odanýn bir ucundan öbür ucuna koþturmak, bazý eþyalarý döndürmek veya sürekli sýraya dizmek gibi çeþitli ilgi ve davranýþ takýntýlarý varsa, günlük yaþamýndaki düzen ve program deðiþimlere aþýrý tepkiler veriyor ve uyum saðlayamýyorsa,  Kendisine ve çevresine yönelik zarar verici davranýþlara sahipse, vakit kaybetmeden teþhis için uzmanlara baþvurmak gerekiyor.

Otizmin tedavisi var mý? Otizm, beþ bilinmeyenli bir denklem gibi: Nedenleri tam olarak saptanamadýðý gibi tek bir kesin tedavisi de günümüzde “henüz” mevcut deðil! Otizm, toplumsal fark, ýrk, dil, din gözetmiyor, çocuk yetiþtirme biçiminizle veya sosyo-ekonomik koþullarýnýzla da ilgilenmiyor. Genetik faktörlerin yaný sýra, çevresel koþullar, yanlýþ beslenme, çevre kirliliði, kimyasal maddeler, yanlýþ ilaç kullanýmý, aðýr metaller, aþýlarda bulunan bazý koruyucu maddeler vb.otizmi tetiklediði düþünülüyor.

Otizmde biyolojik tedaviler ile ilgili çalýþmalar devam ederken, bugün için kabul edilen en önemli tedavi aracý, erken yaþta verilmeye baþlanan yoðun bireysel özel eðitim. Doðal geliþim gösteren her çocuðun kendiliðinden öðrendiði her þeyi, otizmli bir çocuða özel eðitim yardýmý ile öðretmek zorundasýnýz. Bu durum bazen iðneyle kuyu kazmaya benzese bile, her otizmli çocuk kendine göre bir öðrenme biçimine sahip. Önemli olan, kapýyý açacak doðru anahtarý bulmak.

Otizmli çocuklarýn mutlaka eðitim sistemi içinde yer almalarý gerekiyor. Çünkü eðitim, otizmli birey için her þeyden önce “tedavi” anlamýna geliyor. Otizmi diðer engel gruplarýndan ayýran en önemli fark;  erken taný ve erken bireysel/kaynaþtýrma eðitimiyle otizmli çocuklarýn sorunlarýnýn büyük bir kýsmýný aþmalarý.

Oysa yaþamýn gerçeði hiç de böyle söylemiyor bize! Okul öncesi eðitim, ilkokul ve ortaokul süreçlerinde yaþadýklarýmýz, ayrýmcýlýk hikayelerinden ibaret.  Otizmli/Aspergerli çocuk, genellikle bilgi eksikliðinden kaynaklanan dirençleri nedeniyle, okul yönetimleri, öðretmenler ve diðer veliler tarafýndan okulda “istenmeyen çocuk” ilan ediliyor. Okul yaþamý esnasýnda yaþanan sorunlarýn büyük bir kýsmýný hoþgörü, anlayýþ ve bilgi yetersizliðinin giderilmesi ile çözebiliriz, yeter ki toplum tarafýndan yaþamýn her anýnda bizlere dayatýlan en büyük “engel” olan ayrýmcýlýðý yok edelim!

Otizmin oldukça karmaþýk yapýsý, otizmli bireyle birlikte ailesi baþta olmak üzere yakýn çevresindeki herkesi hayatýn tüm evrelerinde etkiliyor. Otizmli bir çocuðun ilerlemesinde en büyük sorumluluk ailelerde, en aðýr yük de annelerin omzunda! Otizmden etkilenen bireyin ve ailesinin her þeyden önce yalnýz ve ötelenmiþ bir hayata mahkum edilmemesi için, özellikle doðal geliþim gösteren çocuk ebeveynlerinin toplumsal yaþamý bizimle paylaþmayý öðrenmeleri gerekiyor.

Bizler,  çok baþka bir yerden, büyük bir boþluktan, hiçlikten, sessizlikten, kapalý bir fanusun içinden geliyoruz. Yoku çok, azý fazla, yaþam sevincinin dibine vuran, hayatý farklýlýklarý ile yaþamayý öðrenmek zorunda kaldýðýmýz bir uçurumun taa en dibinden geliyoruz. Öyle bir yerden geliyoruz ki, “gelmez, düzelmez, hayata katýlmaz, konuþmaz, kendini seslendirmez, hayatý anlamaz, anlatamaz, asla paylaþamaz, duygularýný gösteremez, hissedemez, arkadaþ olamaz, okuyamaz, hiçbir zaman tam öðrenemez, hatta sevemez” demiþlerdi… Hepsinin ne kadar boþ olduðunu yaþama sýmsýký tutunmayla gösteren kardeþlerin kaderdaþý olmak kadar beni hayatta tanýmlayan bir þey yok!

Otizm topluluðunun içindeki her otizmli çocuk benim de kardeþim. Onlardan sadece biri olarak diyorum ki, gündelik hayatýn içinde karþýlaþtýðýnýz aðlayan bir çocuðu yargýlayýp, annesine laf etmeden önce bir an düþünün. Çocuðunuzun sýnýfýnda otizmli bir çocuðun da olmasýnýn, farklýlýklarý yaþayarak öðrenecek kendi çocuðunuza da faydasý olacaðýný lütfen unutmayýn.

Her yýl Nisan ayý, Türkiye’de otizm adýna yeni umutlar, yeni adýmlar demek… Eðer siz de “Otizmin farkýndayým, ama fark etmek yetmez, yaþamý paylaþmak gerek!” diyorsanýz,  otizmli çocuklarýn ve anne-babalarýnýn seslerine kulak verin, seslerine ses katýn, otizmin bilinirliði ve sorunlarýn çözümü için gönüllü destek verin ki, çocuklarýnýz hep beraber büyüsün.

Çünkü her çocuk farklýlýklarý ile yaþamda yer almayý hak eder!

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 28207 Defa Okundu
2015-04-01

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır