KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KUTLU DOðUMLA GELEN ENGELL DOSTU 3

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         KUTLU DOðUMLA GELEN ENGELL DOSTU 3

 Kutlu Doðumla Gelen Engelli Dostu 3

Kafkas Haber Ajansý ( KHA ) Yazarý Faruk Ocak’ýn, “Kutlu Doðumla Gelen Engelli Dostu 3” yazýsý:

Peygamber Efendimiz a.s.m döneminde de engelli sahabe vardý Peygamber Efendimiz ’in a.s.m engelli sahabeler özel bir þefkat ve ilgi göstermiþtir. Peygamber Efendimiz a.s.m döneminde yaþayarak Allah Resul’ünü gören, O’nun mübarek atmosferine girerek sohbetlerinde bulunan iman ehli kimselere sahabe deniyor malumunuz. Birçoðumuz sahabelerinin hikâyelerini dinleyerek ve hayat tarzlarýný kendimize örnek alarak büyüdük.

Peygamber Efendimiz ‘in a.s.m güneþinden istifade ederek O’ndan aldýklarý manevi feyzle, insanlar içinde Allah’a manen en yakýn olma üstünlüðünü elde eden sahabeler için de bir grup var ki, onlardan çoðumuz haberdar bile deðiliz. Bu sahabelerin diðer sahibelerden fiziki olarak farklýlýklarý ortopedik ve görme engelli olmalarý…

Peygamber Efendimiz a.s.m, engelli sahabelere iltifatta ve ikramda bulunmuþ, onlarla þakalaþmýþ, onlarýn sosyal hayata katýlýmlarýný saðlayan kolaylýklar getirmiþ, meslekî anlamda ve istihdam boyutuyla yeni imkânlar saðlamýþtýr.

Mesela; Hz. Abdullah’a hem müezzinlik hem de yöneticilik görevi vermiþtir. Bacaðýndan sakat olan Hz. Muaz bin Cebel, bizzat Peygamberimiz tarafýndan Yemen valisi olarak tayin edilmiþtir.

Peygamberimiz ’in, toplum içinde hiçbir sosyal statüye sahip olmayan ve horlanan engellileri, þefkatli bir yaklaþým ile bu durumdan kurtarmýþtýr.

Mesela; Efendimiz ‘in bazý bedenî kusurlarý olduðu için, toplum içinde bulunmaktan tedirgin olan ve bu yüzden çölde yaþamayý tercih eden Zahir isminde bir sahabeye çölden bazý bitkileri toplayýp, Medine pazarýnda beraberce pazarlamayý önermesi ilginçtir. Pazardaki alýþveriþlerde Zahir’e yardýmcý olan Peygamberimiz etrafýna da “Zahir bizim çölümüzdür, biz de onun þehriyiz” diyerek sürekli iltifatlarda bulunmuþtur.

Engelli sahabeden kýsa boyu ve ince bacaklarý ile dikkatleri çeken Hz. Abdullah bin Mesud’un bünyesinin tüm çelimsizliðine raðmen Kureyþ müþriklerinin bulunduðu Kâbe’ye gitmiþ ve orada alenî olarak Kur’an okumuþtur. Büyük iþkence gören ýbn-i Mes’ud, iyileþir iyileþmez tüm uyarýlara raðmen yine ayný kahramanlýðý göstermiþtir.

Son nefesine kadar bedenine giren müzmin bir hastalýkla yatalak ve bakýma muhtaç halde 30 yýl yaþayan Hz. ýmran bin Hüseyin, “Nasýl dayanýyorsun bu acýlara?” diyen arkadaþýna, “Benim için saðlýk ve hastalýktan hangisi Allah’ýn hoþuna giderse, benim hoþuma giden de odur! Otuz yýldýr kendimde büyük bir huzur buldum.” diyebiliyordu. Bu sabýr sayesinde Hz. ýmran öyle manevî makamlara eriþecekti ki, meleklerin tesbihlerini iþitir hâle gelecekti. Melekler de, teselli olsun diye kendisine her gün selam getirecekti.

Bedenî kusurlarý yüzünden çölde yaþamayý seçen Zahir isimli sahabe, Medine pazarýnda Peygamberimizi bir köþede beklerken, Peygamberimiz ona arkadan yaklaþýr ve gözlerini kapatarak þakalaþýr. Peygamberimiz ‘in o güne kadar hiç kimseye bu denli mesafesiz davranmadýðýný gören etraftaki Müslümanlar, bu ilginç manzarayý seyrederler. Kâinatýn efendisi, bunu fýrsat bilerek, çevreye yüksek sesle: “Bir kölem var. Satýyorum. Onu benden kim alýr?” diye þakasýný sürdürür. Zahir, “Ey Allah’ýn elçisi, beþ para etmez bir sakat köleyi kim satýr alýr?” deyince þaka bu andan itibaren biter. Peygamberimiz bütün ciddiyetiyle kendilerini sarmýþ olan kalabalýða seslenerek, þöyle der: “Ya Zahir, and olsun ki Allah ve Allah’ýn Resulü katýnda senin deðerin paha biçilmez! Bunun için biz de seni seviyoruz.”

Nesibe Haným, Uhud muharebesinde cephe arkasý hemþirelik hizmetleri yapan bir sahabeydi. Ama Peygamberimiz ‘in müþkül durumunu görünce kadýn haliyle onu korumaya koþmuþ ve müþriklerle çarpýþýrken birkaç yerinden yara almýþtý. Medine’ye döndükten sonra aldýðý aðýr yaranýn tedavisi bir yýlda ancak kapatýlmýþ, Peygamberimiz de onu sýk sýk ziyaret etmiþ, ona iltifatta ve özel dualarda bulunmuþtur. Nesibe Haným, Hz. Ebû Bekir zamanýnda ileri yaþýna raðmen Yemame savaþýna aktif olarak katýlmýþ, bu kez on iki yerinden yara alarak bir kolunu kaybetmiþtir. Ordu Medine’ye döndüðünde, Hz. Ebû Bekir bu kahraman hanýmý ziyaret etmiþ ve ona beytül maldan maaþ ödenmiþtir

Ama olan Abdullah bin Ümmi Mektûm: Hz. Peygamber, Mekke de ilk iman edenlerden biri olan bu âmâ zatý, Medine’ye halka Kur an öðretmesi için göndermiþtir. Medineli Berâ bin Âiz -radýyallahu anhuma- diyor ki:

Bize ilk hicret eden kimseler Mus‘ab bin Umeyr ile ýbn-i Ümmi Mektûm dur. Bunlar (Medîne de) halka Kur an öðretiyorlardý. (Buhârî, Menâkýbu l-Ensâr, 46)

Bilal-i Habeþî ile birlikte Hz. Peygamber in müezzinliðini de yapmýþ olan ýbn-i Ümmi Mektûm (ýbn Sa‘d, IV, 207) âmâ oluþu yanýnda evinin camiye uzaklýðýný ve kendisini camiye götürecek kimsesinin bulunmayýþýný da mazeret göstererek, namazý evinde kýlabilmek için Hz. Peygamber den müsaade istemiþti.

Resûlullâh ise:

 “– Sen namaz için ezan okunduðunu iþitiyor musun?” diye sordu. O:

– Evet, cevabýný verdi.

Peygamber -aleyhisselâm-:

 “– O halde dâvete icâbet et, cemâate gel” buyurdu. (Müslim, Mesâcid, 255; Ebu Dâvûd, Salât, 46)

Bu haber cemaatle namazýn ne derece önemli olduðuna vurgu yapmakla beraber, Peygamberimizin âmâ bir zatý toplumdan tecrit etmeyerek onu cemaat içinde bulunmaya teþviki de bilhassa dikkat çekicidir.

Bunun yanýnda Hz. Peygamber deðiþik vesilelerle Medine dýþýna çýktýðý zaman, ýbn-i Ümmi Mektûm u yerine cemaate namaz kýldýrmasý için vekil olarak býrakmýþtýr. Bu görevin kendisine on üç defa verildiði nakledilmektedir. (ýbnü l-Esîr, Üsdü l-ðâbe, IV, 264)

Hâsýlý Peygamberimiz özürlüleri, atýl kalmaya mahkum ve zavallý bir kitle olarak görmemiþtir. Problemlerini çözmeye yönelik tavsiye ve uygulamalarda bulunmakla birlikte durumlarýna göre engelli insanlara vazife vermiþ, ayrýca onlarý dünya ve ahiret saadeti bahþeden müjdeli haberlerle de teselli etmiþtir.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 12068 Defa Okundu
2015-04-11

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır