KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ANNE SEVGS

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ANNE SEVGS

 Anne Sevgisi

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Faruk Ocak’ýn, “Anne Sevgisi” yazýsý:

Sevgiyi yeryüzünde herkes hak eder ve insanlar karþýsýnda ki insanlardan sevgi beklerler. Âmâ gerçek içten sevgi benim dediðim yoksa sahte sevgiler yeryüzünde çok fazladýr. Bazý insanlar kendisi gibi karþýsýnda kininde kalbi temiz kötülük barýndýrmayan saf sevgisine inanýr zamanla öðrenir ki sevgisi sahte kalbinin temizliði bir kömür karasý gibidir.

Bunu geçte olsa anlar insan ve yeryüzünde çoðu insanda kötüdür iyi insanlar gerçek sevgiyi gösterecek insan yeryüzünde nadir varlardýr. Ve bazý insanlar kendinden fazla karþýsýndakine deðer verir ona bir takým hediyeler sürprizler Hazýrlar. Zaman geçtikten sonra da keþke hediyeler almasaydým sürprizler yapmasaydým kendimden fazla deðer vermeseydim der insan evladý ama keþke demekle yetinir. Bu devirde kimseye güvenmeyeceksin kimseyle bir þeyini paylaþmayacak ve kendinden fazla deðer vermeyeceksin peki anne sevgisi de öylemeydi ki, annenin çocuðuna sevgisi sahtemimdir, anneye güvenebilecek mi evladý, deðer verebilecek mi evladý anneye? Þimdide bu sorularý ayrýntýlarýyla açýklayalým.

 Yeryüzünde olan tüm çocuklar anne sevgisi beklerler. Hayata anne ve babalarýyla tutunurlar anneye evlat çok deðer verir babadan çok anneyi sever evlat. Bazen anne evladýna kýzdýðýnda kimi evlat kýzdýðý için üzülür kimi ise biran önce büyüyüm de bana kýzmasýn der. Kimisi de çocuðunu kullanarak para kazanmak ister çocuðuna mendil sattýrýr bazý acýmasýz anne ve babalýk sýfatýna layýk olmayan kiþiler evlatlarýn kolunu keserler bacaðýný keserler kimi ise evlatlarýnýn sakat olmasýný kullanýrlar. Böylelikle para kazanmaya çalýþtýrýr evlatlarýný kendileri saðlýklý gidip bir iþ bulup çalýþmaz böyle evladýna iþkence ederler iste bunu yapan bir anne bir baba nasýl yürekleri dayanýr? Kendi canýndan kanýndan evladýný bu duruma nasýl getirir? Çocuðun tek isteði sevgi görmekti gerçek sevgi ve merhametlilikti simdi soruyorum 21.yüzyýlda Türkiye Cumhuriyeti adi altýnda yaþayan bu yavrularýn günahlarý nedir? Bu acýmasýz anne babalara gereken bir ceza verilmeyecek mi? Çocuklarýn psikolojisi çok kötü durumda psikolojileri düzelir miydi? Bence düzelmesi çok zordur. Devlet bu duruma dur demelidir...

Bazý anne baba ve evlatlarý saðlýklýdýr. Fakat Anne evladýna kötü davranýr çocuðun isteklerine hep tersleyerek cevap verir sorduðu sorularda tersler çocuk soru sormaya bir þey istemeye çekinir hale gelir annesi sanki üvey anneymiþ gibi davranýr. Burada üvey annelerin hepsi kötüdür demiyorum üvey anne sýfatýnda ki kiþilerden bazýlarý iyi bazýlarý kötüdür.

ana gibi yar olmaz, anne, anne sevgisi, anne þefkati, anne ve çocuk Bu duruma açýklýk getireyim O çocuðun günahý neydi de sen anne olarak onu tersliyor isteklerini yerine getirmezsin? Bazý isteklerini getirmezsin anlarým ama hiç birini getirmezsen burada durum deðiþir. Evladýnýn dersleri okul boyunca kötü olsa bile ona destek vermesi gerek olumsuz yaklaþmamasý lazým çocuðuna ve sevgisini de göstermesi sevgi gösterilmezse çocuk dýþarýda ki insanlarýn gerçek gibi sahte olan sevgilerine kanar kimi annesinden görmediði merhametliliði deðerli olduðunu dýþarýdakinden görür. Bir masum evladýn tek isteði ve maddi anlamda zarara uðratmayacaðý þey olsa gerek sevgi gösterip sevgi görmek arzusu. Televizyon programlarýnda evlerinden kaçan çocuklar görüyoruz ailesi televizyon ekranýndan feryat ediyorlar çocuðumu bulun ve aðlamalarý sunucu aileye soruyor neden evden kaçtý evde þiddet mi görüyordu sevgimi göstermiyordunuz? Aile þiddet gösterir miyim biz evladýmýza sevgimizi elimizden geldiðince gösteriyorduk diyor çocuk bulunur stüdyoya getirilir sunucu çocuða sorar niye kaçtýn? Çocuk, evde ailem þiddet uyguluyordu sevgi göstermiyordu der bu cevaptan sonra ailenin yalaný ortaya çýkar. Televizyon kanallarýndaki bu tür kayýplarý bulma programlarýnýn %80i bu tür olaylardan ötürüdür. Ne olursa olsun sevgiyi gösterin evladýnýza suçluysa þiddete baþvurmadan güzel þekilde konuþarak halledin. Bazen çocuðunuza dýþarýdan biri kýzar çok baðýrma çok gürültü yapma bazý anneler aman iyi oldu der bazýlarý da niye kýzýyorsunuz güzelce uyarýr mýsýnýz? Bazen çocuðunuz  azarlandý diye üzülür sinirlenirsiniz siz kimsiniz de evladýma kýzýyorsunuz?  Peki, siz annesi olunca kýzýnca evladýnýz üzülünce mutlu mu oluyorsunuz? Siz neden güzelce konuþarak halletmez misiniz?

Anne çocuðuna sevgisini hep gösterir okul yýllarýnda ona yardýmýný esirgemez dersinde hep yardýmcý olur çocuðum baþarýlý olsun diyerekten zorlandýðý derslerde imkaný varsa özel hoca tutar çocuðun arkadaþ ortamýný tanýr çocuðuna zarar geleceðini düþündüðü arkadaþlarýyla görüþmemesi için çocuðuna uygun bir dille açýklar. Çocuðunun her an iyisiyle kötüsüyle anne yanýndadýr çocuðuyla iliþkileri kuvvetlidir anne çocuk iliþkisinden öte arkadaþ gibi olmaya çalýþýr tabi çocuðuna yeri gelince kýzmadan uyaracak çocuðu aþýrý þýmartmadan büyütmek gerek. Çocuðun bir problemi sýkýntýsý olunca ilk önce dýþarýda ki yakýn arkadaþýna anlatmayacak öncelikle annesine anlatacak çünkü anne kimseye söylemez yakýn arkadaþ belki söyler baþkasýna onu kýzdýrýrsan arkadaþýn da bu kýzgýnlýkla  senin problemini baþkasýna anlatýr anne her zaman çocuðuna seni seviyorum yavrum demeli anne sevgisini göstermeli ki evlat problemini iyi anini hep anam kelimesiyle cümlesini anlatsýn. Çocuðun hatasý olunca baðýrmamalý güzelce uyarmalý hatalarýný baþkalarýna anlatmamalý anne, çocuk girdiði arkadaþ ortamlarýnda senin annen nasýl biri dediðinde onda iyi izlenim býrakmalý ki çocuk gururla annesini anlatsýn. Annesinin yanýnda mutlu huzurlu güvende hissedebilmeli çocuk, evlat bir þey yapmak istiyorsa izin verilmeli tabi yapmak istediði þeye göre izin verilmemesi gereken bir þeyse anne güzelce anlatýr izin vermiyorum çünkü diyerek cümlesine baþlamalý çocuk annesinden bir þey saklamamalý ilk önce onla paylaþmalý eðer evlat saklarsa bir þey ya da korkarsa anneden iste  o zaman iyi bir anne olmamýþtýr demektir. Anne çocuðuyla ilgili olumsuz þeyleri dýþarýdan birine söylememelidir

Anne sevgisini kimi anneler gösteremez ama çocuðunun üzerine titrer aþaðýdaki cümleleri o annelere demiyorum.

Anne çocuðunu dünyaya getirdiði zaman ona þefkatli kollarýný açmaz, anne bebeðini koklayýp yavrum demezse, daha dünyaya ilk geldiðinde ona sevgisini göstermez ve en önemlisi anne sevgisidir. Çocuðu okul çaðýna gelince derslerine yârdim etmez derslerinden kötü not alýnca evladýna kýzýyor baðýrýyor çocuk içe kapanýk korkan çekingen olur çocuðun problemi olunca anneme anlatayým demez çünkü korkar ya kýzarsa diyerekten çocukta çevresinde kimi yakýn hissediyorsa kendini onla paylaþýr paylaþtýðý kiþi gidip annesine derse iste o zaman  anne çocuða baðýrýr çocuðun güven duygusu zedelenir ve çok içine kapanýk olur. Anne çocuðuyla ilgili olumsuz davranýþlarý gidip çevresine anlatýyor ve çocuk korktuðu için annesine niye olumsuz davranýþlarýmý söylüyorsun diyemiyor annesi çocuðun okuluyla alakasý olmaz ne hali varsa görsün diyor ama okuldaki öðretmenleri bu çocuðun annesi çok ilgisiz çocuðuyla ilgilenmiyor diyorlar. Çocuk annesinden beklediði sevgiyi þefkati hiç bir zaman göremiyor ve bunun sonucun da dýþarýdaki kiþilerin sevgilerini gerçek gibi görüyor onlarla samimi oluyor ama karþýsýnda ki kiþi çocuðu kullanýyor çocuk bunu ilk baþta fark edemiyor çünkü o yapmaz karþýsýndakinin sevgisine inanýyor ama belli zaman sonra onunda sevgisinin sahte olduðunu görüyor çocuk sýkýntýsýný iyi anýný kimle paylaþacak anneden korkuyor çocuk annesine bir þey soracaðý zaman bile korkuyor ya kýzarsa diye çoðu zaman soracaðýný sormaz çocuk, lanet olsun ölse de kurtulsam diyor dýþarýdaki insanlara kendine yakýn hissettiði kiþiye anlatsa onlarda baþkalarýna söylüyor peki kimle konuþacak çocuk kime güvenecek çocuðun güven duygusu körelmiþ bile onu nasýl onarýp eski halini alabilecek çok zor çocuk güvendiði kiþilerde hep yanýldý  tam buldum derken çocuðun karþýsýna çýkan kiþiler neden hep melek yüzlü þeytan olurlar? Çocuðun isteði para pul mu deðil sevgi, þefkat, cana yakýn güler yüz samimiyet çocuk çok mu þey istedi de karþýsýna çýkanlar her seferinde çocuðu üzdü çocukta endiþe korku içe kapanýklýk hep sürer anne çocuðuyla o kadar ilgisiz ki bunu fark edemez çocuðun deðer verdiði kiþiler çocuða  deðer vermez sevgilerini esirgerler çocuk okul hayatý ve yaþamý boyunca bu durumu unutamaz. Sevgi beklediði kiþiler bile sevgisini esirgiyor ama çocuðun içinde bir damla da olsa umut vardýr belki karþýma dürüst gerçek sevgisini þefkatini gösteren güvenebileceði kiþi çýkar diyerekten. Ya da annem bana bir gün sevgisini gösterir. Annesi evladýna bir adým atsa çocuk annesine on adým atar. Çünkü evlat anne sevisi arýyor. Anne sevgisini gösterse çevresindeki kiþilere bile ihtiyaç duymaz.

Yazýmý þu cümlelerimle sonlandýracaðým, bir gün yeryüzünde ki çocuklarýn tama mý anneleriyle babalarýyla güzel günler yaþayacak ve toplumda herkes evlatlarýna gereken sevgiyi gösterecektir.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 14058 Defa Okundu
2015-04-27

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır