KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SZ ÖNEMLSNZ

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         SZ ÖNEMLSNZ

 Siz Önemlisiniz

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Faruk Ocak’ýn “Siz Önemlisiniz” yazýsý;

Kuþlar, konduklarý dalýn kýrýlmasýndan korkmazlar; çünkü güvendikleri dal deðil, kendi kanatlarýdýr. Hayat ne garip, öyle deðil mi? Hiç düþündünüz mü, pek çok hayatýn -isteyerek veya istemeyerek- bastýrýlmýþ bir kimlik ardýna saklanmýþ olabileceðini, Güçlü ama ayný zamanda da korkak bir çehre gibi bir kenarda sessiz sedasýz öylece kalakaldýðýný, “Diðerleriyle örülü” bir duvar içerisinde hapsolduðunu ya da hapsolmaya zorlandýðýný? Hiç anlamýyorum, nedense bana çok tuhaf geliyor, kiþilerin “ben” in dýþýnda kalan ve “diðerleri” diye adlandýrýlan kimselerin hal, hareket ve düþüncelerine göre ömürlerini þekillendirmeye çalýþmalarý... ‘Diðerleri ne der, acabalarla geçip giden þu kýsacýk ömür de kaybedilen en önemli þeyin “zaman” olduðunu hangi birimiz tam anlamýyla biliyoruz, yaþýyoruz dersiniz?

Evet, soruyorum.

Lütfen, arkanýza yaslanýn ve

Sorun kendinize: “Hiç düþündüm mü? diye.

Olumlu veya olumsuz eleþtiriler ile baðdaþtýrýlan “Diðerleri” kavramý… Hayatýnýz boyu herkes sizi sevecek, sizi beðenecek, sizi takdir edecek, sizi en tepelere çýkaracak diye bir kural yok. Diðerlerinin düþünceleri sizin, hedeflerinizin, düþüncelerinizin dahasý hayatýnýzýn asla önüne geçmemeli. Elbette ki yapýcý eleþtiriler, öneriler dikkate alýnmalýdýr; lakin bunun tam tersi olan olumsuz bir eleþtiride yýkýlabilme dayanýksýzlýðýna karþýyým, ben! Yapmayýn. Evet, bunu yapmayýn kendinize… O düþünceler veya kiþiler, yalnýz ve yalnýzca sizin yol haritanýza ýþýk tutan kýlavuz olabilirler; unutmayýn, bu yolda kaptan sizsiniz. Ýstikamet, sizin emrinizde… Dileðiniz rotayý, dilediðiniz gibi, dilediðiniz þekilde yönlendirerek çizebilme gücü sizin elinizde... O halde ne diye takýyorsunuz kafanýza? Ali þunu demiþ, Ayþe þunu söylemiþ, Veli zaten beni hiç takdir etmez…

Çok mu önemli yani?

Çok mu gerekli?

Umrunuz dýþýna atýn bazen, bazý þeyleri… 

Görmeyin, duymayýn, bilmeyin.

Vakit yaradan tarafýndan bahþedilen efsanevi bir güç! Düþünsenize bir mezarlýkta yatanlarý… Yeniden dünyaya dönebilme þanslarý olsaydý…

Neleri deðiþtirmek istemezlerdi ki!?

Kim bilir…

Oturacaðýnýz bir koltuk, okuyacaðýnýz bir kitap, içecek sýmsýcak bir çayýnýz, sohbetine doyum olmayan dostlarýnýz varsa ve de saðlýklýysanýz; zenginliðinizin tadýný çýkarmalýsýnýz.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA)

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 38792 Defa Okundu
2015-05-18

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır