KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ENGELLLER ÝçN ÝNDRMLER

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ENGELLLER ÝçN ÝNDRMLER

 Engelliler Ýçin Ýndirimler

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Faruk Ocak’ýn, “Engelliler Ýçin Ýndirimler” yazýsý:

1. Belediyelerin Þehir Ýçi Ulaþýmda Engelli Kiþilere Saðladýðý Ücretsiz/Ýndirimli Seyahat Hakký Ýle Diðer Bazý Ýndirim Ve Kolaylýklar Nasýl Uygulanmaktadýr?

Bazý belediyeler, belediye meclislerinde alýnan kararlar doðrultusunda engellileri þehir içi otobüs, vapur, su. vb. hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli faydalandýrmaktadýr. Belediyelerin indirimli veya ücretsiz hizmetlerinden faydalanmak üzere belediyenin ilgili birimine müracaat etmek gerekmektedir.

2. Þehirlerarasý Yolcu Otobüslerinde Engellilere Ýndirim Nasýl Uygulanmaktadýr?

Þehirlerarasý yolcu otobüslerinde, Karayollarý Taþýma Yönetmeliðinin 57. maddesinin 11. fýkrasý gereði; % 40 oranýnda engelli olduðunu belgeleyen kiþiler için bilet ücreti, geçerli ücret tarifesi üzerinden % 30 indirimli düzenlenmektedir.

3. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarý Tarafýndan Engellilere Ýndirim Nasýl Uygulanmaktadýr?

%40 ve üzeri olan engelli yolcunun sadece kendisi, engel oraný %50 ve üzeri olan aðýr engelli yolcunun kendisi ve varsa beraberindeki refakatçisi ana hat yolcu trenlerinde %50 indirimli olarak seyahat edeceklerdir. Söz konusu indirimden yararlanmak isteyenlerin "Engellilik Ölçütü, Sýnýflandýrýlmasý ve Engellilere verilecek Saðlýk Kurulu Raporlarý Hakkýnda yönetmelik" ‘e uygun olarak alýnmýþ saðlýk kurulu raporu, engelli kimlik kartý veya ( Engelli nüfus cüzdanýnda yer alanlar için) nüfus cüzdanýný ibraz etmeleri gerekmektedir.

4. Türk Hava Yollarý Tarafýndan Engellilere Ýndirim Nasýl Uygulanmaktadýr?

Türk Hava Yollarý, yüzde 40 ve üzeri oranda engelli olan yolculara, uygulanabilir ücretler üzerinden tüm iç ve dýþ hatlarda yüzde 25 indirim saðlamaktadýr. Ýndirimden faydalanmak isteyen % 40 ve üzeri oranda engelli kiþilerin, engelli kimlik kartý veya saðlýk kurulu raporu veya Engelli ibaresi bulunan nüfus cüzdanlarýný ibraz etmeleri gerekmektedir. Ayrýca, refakatçi ile seyahat etmelidir ibaresi bulunan doktor raporunun ibraz edilmesi halinde, engelli yolcu ile ayný seferde seyahat edecek bir refakatçisine tüm iç ve dýþ hatlarda uygulanabilir ücretler üzerinden yüzde 25 oranýnda indirim saðlanmaktadýr.

5. Müze Ve Ören Yeri Giriþlerinde Engellilere Ýndirim Nasýl Uygulanmaktadýr?

Müze ve ören yerlerine, engelliler ile bir refakatçisi, gaziler, þehit ve gazilerin eþ ve çocuklarý, 65 yaþ ve üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlarý kimliklerini ibraz etmek suretiyle ücretsiz biletle girmektedirler.

6. Milli Parklar, Tabiatý Koruma Alanlarý Ve Tabiat Parklarýna Giriþinde Engellilere Ýndirim Nasýl Uygulanmaktadýr?

Engelliler, harp malulü ve gaziler ile bunlarýn eþleri, çocuklarý, ve anne babalarýndan, kimliklerini ibraz etmek suretiyle milli parklar, tabiatý koruma alanlarý ve tabiat parklarýna giriþte ücret alýnmamaktadýr.

7. GSM Þebekelerinde (Cep Telefonlarýnda) Uygulanan Ýndirimli Tarife Nasýldýr?

GSM operatörleri, engelli kiþilere özel tarifeler uygulanmaktadýr.

(FO-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) FARUK OCAK

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4747 Defa Okundu
2015-07-02

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır