KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ENGELLLER VE SZ

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ENGELLLER VE SZ

 Engelliler ve Siz

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Faruk Ocak’ýn, “Engelliler ve Siz” yazýsý:

Engelliler; yaþamlarýný henüz daha doðarken yada yaþam sýrasýnda çeþitli nedenlerle baþkalarýna ya da bir þeylere baðlý olarak yaþamak zorunda olanlar. Onlarda sizler gibi; onlarda sizin yakýnýnýz, canýnýz, sizlerle beraber yaþayacak olan varlýklarýnýz. Nasýl bir engeli olursa olsun tüm engellileri (hiç ayýrt etmeden) önce kabullenmeli, (onlardan asla utanmamalý); sonrada hayatýnýza, yaþantýnýza davet etmelisiniz. Neden mi?

Çünkü bizler varýz, yaþýyoruz; ama yaþarken insanca yaþamak, insanca davranýlmak istiyoruz. Düþünsenize; kendi iç dünyamýzda zaten hiç de kolay olmayan çok zor bir savaþ veriyoruz, diðer savaþlarýmýzý ise siz saðlamlarla; saðlam olduðunuz için onlarý anlamayan, sadece acýyan, zaman zaman utanan, hatta saklayan, yaþamalarýna izin vermeyen sizlerle.

Halbuki hiç bir saðlam birey unutmamalýdýr ki, yarýn ayný durum kendilerinin ya da canlarýndan çok sevdikleri yakýnlarýnýn baþýna gelebilir, herhangi bir yerde, herhangi bir þekilde. Hasta olmadýðýnýz, hiç bir yerinizin aðrýmadýðý zamanlarda saðlýðýn ne derece önemli olduðunu hiç düþünmezsiniz aslýnda; taa ki bir hastalýk kapýnýzý çalana deðin. Ýþte o zaman saðlýklý günlerinizin, gecelerinizin kýymetini anlarsýnýz. Týpký buna benzer engelli olmakta. Þu anda rahatça yürüyebiliyor, istediðiniz yerlere girip çýkabiliyor, zýplýyor, araçlara ayýrt etmeksizin binebiliyorsunuz diye engellileri hiç düþünmezsiniz aslýnda. Onlar sýrasýnda evlerinden bile dýþarýya çýkamazlar. Nasýl çýksýnlar ki? Önlerinde devasa merdivenler yada kullanamadýklarý asansörler... Hadi bir þekilde dýþarýya çýktýlar diyelim. Tekerlekli sandalyeleri ile yürüyebilecekleri ne doðru dürüst bir kaldýrým, ne bir cadde; ne de binecekleri bir araç bulabilirler. Engelleri kocaman kocaman üstlerine gelir. Neden mi? Çünkü sizler sadece saðlam bireyler için düþünür, onlar için evler, banyolar, yollar, asansörler, merdivenler, sosyal yaþam alanlarý yaparsýnýz. Engelliler gelirse ne yapar, bu mekanlarý nasýl kullanýrlar acaba diye bir an dahi düþünmezsiniz. Hatta "otursunlar oturduklarý yerde, bizim aramýzda ne iþleri var ki "diye bile düþünenleriniz ne yazýk ki var ve sayýlarý azýmsanmayacak ölçüde fazla. Bu ve buna benzer düþünceler nasýl bir anlayýþ, nasýl bir duyarlýlýk, nasýl bir yaklaþým tarzýdýr anlamam mümkün deðil. Neden engellileri gerçekten içinize almayý, sosyalleþtirmeyi, insan gibi yaþatmayý beceremiyorsunuz?

Bu kadar zor mu? Deðil bence. Önemli olan bizleri (engeli ne olursa olsun) yürek gözünüzle görebilmemizde yatýyor. Bir kez bizlerin gözlerine içten ve samimi olarak bakarsanýz, ne denli sýcak, ne denli iyimser, hayata sýmsýký sarýlmýþ, inanýlmaz güzel bakýþlar sizleri yakalar inanýn buna. Bizlerden böyle güzel elektrik alýrsýnýz ki; hayata bu denli baðlý olmadýðýnýz, yaþama bu denli asýlmadýðýnýz ve hemen her þeyi dert ettiðiniz için kendinizden utanýrsýnýz bile.

Kendiniz güzel bir bahar ayýnda yaz aylarý için tatil planlarý yaptýðýnýzda gideceðiniz deniz kenarýnýn havasýný, o muhteþem kokuyu, güneþin sýmsýcak ýþýnlarýný içinizde hissettiðinizde, hiç aklýnýza tekerlekli sandalyede olup, o kýyýlara gelemeyen insanlar gelir mi? Ýçinizden geçirir imisiniz kocaman bir engelli otobüsü ile onlarý da bulunduðunuz yerlere götürmeyi, güzellikleri paylaþmayý, gözlerindeki yaþam ýþýltýsýný görmeyi ister misiniz. Ne büyük bir mutluluktur bu kim bilir. (Ama eminim günün birinde böyle bir organizasyonu yapacak kuvvetim olacak.)

Tüm saðlam bireyler! sizlere sesleniyorum; lütfen engellileri unutmayalým, kendi baþýnýza bir þeyler gelmesini beklemeden engelliler için bir þeyler yapalým. En azýndan onlarý gönül gözünüzle sevmeyi deneyin.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA)

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 12555 Defa Okundu
2015-07-21

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır