KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ENGELLLERLE ÝLETþM

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ENGELLLERLE ÝLETþM

 Engellilerle Ýletiþim

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Faruk Ocak’ýn, “Engellilerle Ýletiþim” yazýsý:

Mükemmel bir toplumuz. Yardým sever, fedakar, koruyucu…

Bedensel engelli, zihinsel engelli, iþitme engelli bir bireye acýyan gözlerle bakan, görme engelli bireyin yanýnda sanki aðýr iþiten ya da tamamen iþitme engelli bir bireyniþ gibi ya yüksek sesle ya da “yazýk” “keþke görseydi” gibi sözleri hiç esirgemiyoruz. Görme engelli bireyin en büyük rehberinin iþitme duyusu olmasý nedeniyle eðer herhangi bir iþitme problemi yoksa en uzak mesafeden, en küçük fýsýltýyý duyabileceði aklýmýza bile gelmiyor hiçbir zaman. Genelden özele doðru gidelim. Eðer engelli bir bireyseniz, otobüsten, dolmuþtan inerken yýllara oranla biraz azalmakla birlikte geçmiþ olsun cümlesini duymanýz muhtemeldir. Bu söze verilecek en güzel cevap “geçmiyor ki”. Sanki kanser, dizanteri gibi. Elbette týpda ciddi devrimlerin gerçekleþtirilmesini, güvez de bebeklere yüzde yüz dikkat edilmesini, toplumun bilinçlenerek akraba evliliði, hamilelikte doktor önerilerini gözden çýkarmamalarýný ve engelliliðin tamamen yok edilmesini diliyoruz. Ýþte o vakit ülke hatta dünya olarak topluca geçmiþ olsun diyebiliriz.

Yolculuðumuza devem edelim. Anne ve babalarýn gözünde çocuklarý kaç yaþýna gelirlerse gelsinler, asla büyümediklerini yanlýþ olduðunu bilsem de bir miktar anlýyorum. Ama kýrk yaþýna gelen bir bireyin örneðin otuzlu yaþlarda bir doktora gittiðinde “aç aðzýný caným” ya da yanýnda birisiyle gelmiþse “hastanýn neyi var”? Ya da daha ilginç kbk doktorunun eðer görmüyorsanýz muayene aletini kulaktan önce gözünüze tutmasý da yirmi birinci yüzyýl için olumsuz bir davranýþ.

Halâ görme engelli bir birey ekran kapalý bilgisayar kullanýyorken: gizli gizli ne yazýyorsun diyen eðitimciler, bilseler ekranýn sonsuza dek açýk olsa da bizim yazýlarý görmemizi saðlayamayacaðýný ve cep telefonu vb yeteri kadar radyosyon almamak adýna bu þekilde kullandýðýmýzý bilmeleri yeterli olacak.

Görme engelli bir bireye sanki yürüme konusunda problem yaþýyormuþ gibi bir yerde görüþüp sohbet esnasýnda “sana uzak olmasýn” “zor olmasýn burayý tercih ettim” gibi yaklaþýmlarda ayrý bir bilinçsizlik örneði. Yüzme,. Daðcýlýk gibi alanlarda son derece baþarýlý olan görme engelli bireyler düþünüldüðünde, kilometrelerce yürümek çok olaðan geliyor.

Siz toplum olarak ne yapmalýyýz?

Ben engelli deðilim. Yakýn çevremde engelli birey yok. Düþüncesini zihnimizden tamamen çýkarmalýyýz. Eðer bir yöneticiysek, engelli bir bireyle çalýþacaksak, neler yapabilip, neler yapamayacaðýný açýk bir biçimde konuþmak, daha da yeterli olmuyorsa doküman ve çeþitli kurumlardan bilgi almak, senin için ne yapabiliriz den ziyade, çalýþmalarýmýzda senden hangi alanlarda faydalanabilirizi sormalýyýz. Eðer bir eðitimciysek, çocuðun engelinin türüne ve özelliklerine yönelik bilgi edinerek, koþulsuz kabul ettiðimizi hissettirerek, olanaklarýmýz ölçüsünde ona uygun eðitim ortamýný oluþturmalýyýz. Engelli bireyleri belli meslek kalýplarý içine koymamalýyýz. Örneðin görme engelli bireyin mutlaka sesinin güzel olacaðý düþüncesi. Eðer bireyin müzik kulaðý oldukça iyi ve bu alanda eðitim almýþsa dünya çapýnda bir müzisyen örneði sergileyebilir.

Unutmayalým ki; engellilerin ayrý dünyalarý yok. Bu dünya hepimizin

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 11216 Defa Okundu
2015-11-20

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır