KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ENGEL BENM

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ENGEL BENM

 Engel Benim

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Faruk Ocak’ýn, “Engel Benim” yazýsý:

Hiç kuþku yok ki hayatta karþýlaþýlan en büyük engel, toplum engelidir. Toplum engeli, toplum olarak bizlerin bilinçli ya da bilinçsiz þekilde ortaya çýkarmýþ olduðumuz engellerdir. Engel benim þeklindeki bir yaklaþýmla da aklýmýza gelmesi gereken husus elbette toplum engelleri olmalýdýr. Son derece geniþ bir perspektifle ele alabilinecek bir mesele olsa da birkaç ana baþlýk altýnda özetlemeye çalýþayým.

En büyük ve en belirgin toplum engeli, saygýdýr. Yani diðer bir deðiþle saygý engelleridir. Saygý engelleri ise düz bir tabirle, insanýn insana saygý duymamasýdýr diyebilirim. Buradan da þunu anlýyoruz ki saygý engeline maruz kalmak için vücudumuzda bir engelimiz olmasý gerekmez. Herhangi bir engeli olmadýðý halde, gündelik yaþamýnda saygý engeline maruz kalan çok insan var çünkü. Ancak konumuz engelliler. O yüzden bu yönde bir örnek vermem gerekirse, duyarsýz bireyler tarafýndan iþgal edilmiþ olan engelli park yerlerini söyleyebilirim hemen. Yine kaldýrým üzerlerini otomobil, çiçeklik, tabela... gibi engellerle iþgal ederek engelliler ve tüm yayalar için son derece tehlikeli bir durum ortaya çýkaran, saygý engelleridir.

Algýsal engeller ise ana baþlýk olarak gördüðüm diðer toplum engelleri arasýnda bulunuyor. Algýsal engeller, engellilerin baþarý elde edemeyeceðine, baþarýsýz olacaðýna peþinen kanaat getiren son derece yanlýþ bir bakýþ açýsýdýr. Bu meseleyi de çok yönlü olarak ele alabiliriz. Mesela özürlü konusu bunlardan sadece biri. Özür, dolaylý deðil, doðrudan bir ön yargýdýr. Özürlü mü, engelli mi þeklinde soran, ya da sözlerin önemi yok, gibi son derece basit bir kurguyla yorum yapan, yani yalýn bir izahla engelliliði, özürlü olarak kabul etme gibi bir bakýþ açýsý var toplumda. Bu kimi zaman da bilinçsiz olarak, sadece aðýz alýþkanlýðý ile yapýlabiliyor. Oysa ki özür, Türk Dil Kurumuna göre kusur anlamýnda kullanýlan bir kelimedir. Bu durumda özürlü kelimesi ise kusurlu anlamýna gelmektedir. Dilimizdeki diðer bir yoðun kullaným da iþlenen bir hata karþýsýnda af dileme þeklindedir. Buradan da karþýmýza þöyle bir tablo çýkýyor. Örneðin ortopedik engeli olan bir kiþi, özürlü yani kusurlu olarak kabul edilirse ve bu özründen, yani kusurundan dolayý toplumdan özür mü dilemelidir? Tabiiki hayýr. Çünkü herhangi bir kusur iþlememiþtir ki özür dilesin. Özür dilenecek bir suçu, kabahati yoktur.

O sadece bir engellidir. Þurasý da açýk ki engeller aþýlabilir. Ancak özür için ayný þeyleri söyleyebilmem mümkün deðil. Özür, aþaðýlamadýr. Son derece rencide edici ve hakaret niteliði ihtiva eden bir sözcüktür. Engel, özre göre çok daha masumane ve geniþ bir anlama sahip bir ifade þeklidir. Her insan engelli olabilir ayrýca. Gözleri görmeyen bir birey, göremediði için görme engelli olarak tabir edilir. Ortopedik, iþitme ve zihinsel engeller de yine ayný þekildedir. Ancak bu meselenin þöyle bir inceliði, bakýþ açýsý da var. Yüzmeyi bilmeyen bir kiþiyi derin bir havuza atmak son derece tehlikelidir. Yüzmeyi bilmiyorsa boðulma ihtimali yüksektir çünkü. Bu durum da derin bir havuz engeldir yüzmeyi bilmeyen için. Vurgulamak istediðim, bakýþ açýsýndaki inceliði fark etmeliyiz. Fark etmeliyiz ki karþýmýzdakileri anlamsýz kelimelerle yaftalamayalým. Biz son derece duyarlý bir toplumuz. Bilerek, isteyerek, ya da farkýnda olmadan engeller çýkarmayacak kadar da hassasýz. Duyarlýlýðýn daha da güçlenmesi için bilince, bilincin üst düzeyde olabilmesi için de ön yargýlardan kurtulmaya ihtiyacýmýz var. Engel benim vurgusuyla, ben engel deðilim sonucunu hedefleyebilmeliyiz.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3461 Defa Okundu
2015-12-02

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır