KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

MUHTAçLýK KRTERLER DEðþMEL

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         MUHTAçLýK KRTERLER DEðþMEL

Muhtaçlýk kriterleri deðiþmeli

Muhtaçlýk aylýðý, 40 yýldýr uygulanýyor. Bu, 65 yaþ üstündeki vatandaþlarý hayata baðlayan çok önemli bir düzenleme. 2022 Sayýlý Yasa’daki deðiþikliklerle kapsama alanýna engelliler de alýndý..

Peki engelli ve yaþlýlara aylýk baðlanýrken muhtaçlýk kriteri nasýl belirleniyor? 2013’e kadar farklý, bu tarihten sonra farklý kriterler var. Gelin önce eski uygulamayý anlayalým:

Önce, kiþinin durumuna bakýlýrdý. Geliri var mý? Ne kadar kazanýr? Bu gelir, asgari ücretinin 3’te 1‘inden az ise devlet bu kiþiye aylýk baðlardý. 250-300 TL arasýndaki aylýkla bu muhtaç yaþlý ya da engelli kiþi hayata tutunmaya çalýþýrdý.

KRÝTER DEÐÝÞTÝ; ÝÞLER DEÐÝÞTÝ

Muhtaçlýk kriteri 2013 yýlý Aðustos ayýnda deðiþtirildi “65 Yaþýný Doldurmuþ Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaþlarýna Aylýk Baðlanmasý Hakkýnda Kanun”daki muhtaçlýk kriteri artýk kiþiye deðil, aileye endeksli. Nasýl mý? O güne kadar muhtaç sayýlma kriterinde kiþi baz alýnýrken artýk aile baz alýnmaya baþlandý. Bu meseleyi bilenler konuya hakimdir, ama ilk kez bu olayý kavramaya çalýþanlara basitçe anlatalým: Eskiden muhtaç ya da engelli araþtýrýlýrken, þimdi yaþadýðý hanedeki aile üyelerinin geliri, kazancý da hesaba katýlýyor. Yani evde 4 kiþi yaþýyor. Birisi muhtaç aylýðý almak istiyor. Evdekiler tek tek ‘gelir testi’ gibi bir iþlemden geçiyor. Hanedeki herkesin geliri saptanýyor.

BAKIN NE DEÐÝÞTÝ? AYLIK NASIL UÇTU?

Örneðin 4 kiþilik bir ev var ve birisi engelli. Bu engelli .2022’ Sayýlý Yasa’dan yararlanmak istiyor. Devlet baþlýyor araþtýrmaya: Diyelim ki baba emekli ve maaþý 1500 TL, büyük kýz hizmetli ve maaþý 1500 TL. Anne ev hanýmý. Toplam gelir 3000. Bölelim hanedeki kiþi sayýsýna 3000:4 = Kiþi baþýna 750 TL düþüyor. Bu miktar, asgari ücretin 3’te 1’inden çok olduðu için muhtaç aylýðý baðlanamýyor.

AÝLE ÝÇÝNDE MUHTAÇ HALE GELDÝLER

Bu deðiþiklik, haksýz yere kamu kaynaklarýný kullananlara karþý bir tedbir olarak düþünülmüþ olabilir. Ýstismar edenler de mutlaka olmuþtur. Ama, ezici çoðunluk masumdur ve bu nedenle cezalandýrýlmamalýdýr. Sonuçta ne mi oldu? Bu olayýn da maðdurlarý çýktý ortaya. Kriter deðiþtiði için , artýk birlikte oturduðu ailenin geliri dikkate alýndýðý için binlerce engelli ve yaþlý aylýðýndan oldu. Dramatik bir tablo çýktý ortaya. Þöyle ki; eskiden devletten aylýðý alan ve ‘devlete muhtaç’ olan hak sahipleri , deðiþiklik sonrasý ‘aile üyelerine muhtaç” haline geldi. Biraz daha açalým mý? Diyelim, üniversite mezunu bir kardeþiniz, 3000 TL ile iþe baþladý, sevinmez misiniz? Tabii ki sevinirsiniz. Ama yaþlýlýk ya da engelli aylýðý alýyorsanýz, kardeþinizin bu baþarýsýna sevinemezsiniz Çünkü artýk ekonomik özgürlüðünüz sona erdi. Devlet Baba size artýk para vermeyecek. Kardeþiniz iþe girdi ve ailenin geliri arttý. Evdekilerin sayýsýna bölündü ve durumunuz gayet iyi hale geldi. Yani kiþi baþýna asgari ücretin 3’te 1’inden fazla kazanýr oldunuz. Daha ne istiyorsunuz!.

ÝTÝBAR DA GÝTTÝ, AYLIK DA...

Eskiden devlete baðlý olan birey þimdi ailenin geliri yüksek bireyine baðýmlý oldu. Eðer kardeþi ile küs ise, harçlýk da alamayacak. Önceleri engellinin parasý veya aylýðý vardý itibar ve özgüveni vardý. .Aile bireylerine karþý muhtaç durumda þimdi. Yalnýzlaþmýþ oldu. Yani devletin “muhtaç deðilsin” diyerek aylýðýný kestiði veya talebini reddettiði güçsüz, kimsesiz ve engelliler, mevcut kanun sonucunda gelir kaybýna uðradýlar.

HAYDÝ MECLÝS GÖREVE

Sonuç: Bizce bu konuya Meclis’in el atmasý gerekir. Bir ara formül olmalý. Yani, yüzde 40 engelli raporu olan vatandaþlarýmýzý kýrmamalýyýz. Onlarý kimlik sahibi, sorumlu yurttaþ olarak görmeliyiz. Ýstismarcý deðil, hak sahibi muamelesi yapmalýyýz. Ýstismarcýya en aðýr cezayý verelim, tamam… Ama zaten kaldýrýmda park etmiþ otolarýn arasýndan yürütmeye çalýþtýðýmýz, tüm çabalara raðmen yaþam kalitesini AB kriterlerine taþýyamadýðýmýz engellimize, 300-400 TL’yi çok görmeyelim. Ayný þekilde 65 yaþýný geçmiþ, o deðerli büyüklerimize, ülkesi için ter dökmüþlerden bunu sakýnmayalým. Savurganlýkla giden milyonlarca liradan tasarruf edip, onlarýn aylýðýný verelim. Ailedeki gelirden baðýmsýz olarak, talep ediyorlarsa bu hakký verelim. Pozitif ayrýmcýlýk, toplumun bu iki kesimine yapýlmayacaksa kimlere yapýlacak? Haydi TBMM, haydi siyasi partilerin Meclis Grup Baþkanvekilleri harekete geçme zamaný. Þu kriterleri yeniden kiþiye endeksli hale getirelim. Bence, 8 bin TL’lik maaþ promosyonu ne kadar sizlerin hakký ise, bu da bizlerin hakký.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 2721 Defa Okundu
2016-02-02

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır