KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ENGELL YAþAM

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ENGELL YAþAM

 Engelli Yaþam

Toplumda genel bir kaný var; pýrýl pýrýl bir gençlik geliyor… Bu konuda katýldýðým taraflarda var, büyük oranda da katýlmadýklarým var. Bu yeni gelen nesil bizim bildiðimiz sorumluluklarý pek fazla taþýmýyor sanýrým. Daha bireysel, daha bencil daha kendine dönük, toplum bilinci daha az geliþmiþ; hani günü kurtaralým, iþte nasýl en kýsa yoldan zengin olurum diyen, bireyi ön plana çýkartan bir gençlik var. Buradaki pýrýl pýrýl genç sayýsýnýn ne olduðu görecedir. Henüz çok iyi eðitim alamamýþ yüz binlerce genç insanýmýz var. Bu benim içimi acýtýyor. Ben bizi ziyarete gelen gençlere ve çocuklara her zaman dürüst olmalarýný öðütlüyorum. Onlara her zaman doðru hedefler belirlemeleri gerektiðini söylüyorum. Ülkesini vatanýný, devletini milletini seven bireyler olmalarýný söylüyorum her zaman. Edineceðiniz meslekte en iyisini olun; fotoðrafçý mý olacaksýnýz, en iyisi olun dedim. Ben gençliðe inanmak ve güvenmek istiyorum. Bazen beni gururlandýran durumlar görebildiðim gibi bazen de Türk gençliðine yakýþtýramadýðým eylemler görebiliyorum. Son zamanlarda sanki biraz manevi deðerlerden biraz daha uzak yetiþen bir gençlik görüyorum. Ýþte SODES kapsamýnda yürüttüðümüz arkadaþým olur musun 2? Kapsamýnda bizleri ziyarete gelen veya ziyarete gittiðimiz okullarda manevi deðerlerimiz ve engellilerin yaþamý hakkýnda bilgilendirme çabasýndayýz. Misafir öðrencilerimizden isteðimiz olan ENGELLÝ YAÞAM konusunda kompozisyon yazmalarý. Bu konuda yazýlan þiir ve kompozisyonu sizinle paylaþmak istedim.

Engelliler

Engelli insanlarýn yaþadýklarý sorunlar sadece kendilerinin deðil ailelerinin, çevrenin toplumun, ortaya oluþturulmasýyla mümkündür. Engelli arkadaþlarýmýzý veya zihinsel hastalýklý büyüklerimizi sevelim, sayalým. Onlara da herkese normal davrandýðýmýz gibi davranalým. Onlarý küçümsemeyelim. Engelli olmayan arkadaþlarýmýza da küçümsüyorlar. Hâlbuki ki yaptýklarý çok yanlýþ her iki durumda da. Bazý arkadaþlarýmýz mesela sakatsa tekerlekli sandalyede ise onunla oyun oynamak istemiyor, dalga geçiyor, onlarý küçümsüyorlar. Arkadaþlarýmdan biri engelli olsaydý, ona da öyle davransalardý bence hiç hoþnut olmazdý. Düþünüyorum da ben bir engelli olsaydým. Bana nasýl davranýrlardý??? Ben bana davranmalarýný istemezdim. Etrafýmda sevilmek isterdim. O yüzden hep kendimizi düþünmeyelim. Çevremizde bir sürü zor durumda olan büyüklerimiz, küçüklerimiz var. Onlarý da düþünelim

Engelli olmak, engel deðildir. Asýl engelliler karsýna çýkan engeli geçemeyenlerdir. Engelli olmak bir kusur deðildir.

Þiirim: ENGELLÝ

Engelli olmak kötü mü?

Yoksa üzücü mü?

Senin baþýna gelirse

Ya alay ederlerse

***

Düþün, taþýn karar ver

Birazcýk ta yarar ver

Aklýn baþýna gelince

Sýkýntý gider böylece

***

Ýþte karar verdim

Ýyi davranacaðým dedim

Onlarda bizdendir

Sadece engellidir.

Beyza SEVÝNDÝ 102

5-C

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 12459 Defa Okundu
2016-02-10

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır