KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ENGELL KADýNLAR VE AYRýMCýLýK

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ENGELL KADýNLAR VE AYRýMCýLýK

Engelli Kadýnlar ve Ayrýmcýlýk

Ýnsan haklarý gerek engelli hareketlerinde, gerekse kadýn hareketlerinde ki temel konudur. Ayrýmcýlýða maruz kalma, düþük toplumsal statü, fiziksel, cinsel ve diðer istismar türlerine maruz kalma, kadýna özgü toplumca belirlenmiþ rol ve sorumluluklarý yerine getirmek zorunda býrakýlma, eðitim olanaklarýndan yeterince yararlanamama, bir iþe girmekte zorlanma, çalýþma yaþamýnda ayrýmcýlýða uðrama, yoksulluk ve daha birçok konuda haklarýn ihlali genel olarak hem kadýnlar açýsýndan hem de engelliler açýsýndan yaþanan temel sorunlardýr.

Kadýnlarýn ve engelli bireylerin yaþadýklarý sorunlarý, engelli kadýnlar iki kat fazla yaþamakta, hem engelin getirdiði, engelli bireye yönelik ön yargýlar ve engellerle, hem de kadýn olmanýn ve kadýnlara bakýþýn getirdiði olumsuzluklarla karþý karþýya kalmaktadýrlar. Engelli kadýnlar yaygýn kanýya göre toplumsal yaþamdaki kadýnýn rollerini “iyi bir eþ yada iyi anne” v.b. karþýlayamadýklarý düþünülmektedir. Eðitim ve istihdam sorunlarý, toplumun ön yargýsý, yanlýþ tutumlar ve ulaþabilirlikteki engeller gibi nedenlerle de çoðunlukla kendi geçimlerini temin edememektedirler. Engelli kadýnlar yaþlarý, sosyo-ekonomik ve kültürel seviyeleri, yaþadýklarý bölge ne olursa olsun çok büyük oranda insan haklarý ihlalleri ile karþý karþýya kalmaktadýrlar.

EngellÝ kadýnlarý kendi gereksinimlerini ifade etme, seslerini duyurma, karar alma süreçlerine aktif ve eþit derecede katýlmalarýnýn yani kendi hayatlarý üzerinde egemen olmalarýnýn, eþit fýrsatlara sahip olabilmelerinin saðlanmasý için yaþadýklarý þartlarýn doðru deðerlendirilerek onlarý güçlendirecek, destekleyecek ve sorunlarýný bütün yönleri ile ele alacak her alanda sosyal politika ve düzenlemelere gereksinim vardýr.

Engelli kadýn bir yada birden fazla özre sahip olan ve toplumda engeller yaþayan kadýndýr. Engel dereceleri, cinsel seçimleri, yaþadýklarý yer, kültürel alt yapýlarý gibi faktörler göz önünde tutulmadan kýrsal ve kentsel alanlarda yaþayan tüm yaþ seviyesindeki kadýnlar kastedilmektedir. Engelli kadýnlar yoðunluðu ve çeþitliliði farklý olsa da benzer þekilde ayrýmcý uygulamalar, istismar, taciz ve hak ihlalleriyle karþýlaþmaktadýrlar.

Engellilerin insan haklarýnýn saðlanmasý Birleþmiþ Milletlerin yükümlülüðündedir. Birleþmiþ Milletlerde engelli insanlarýn haklarýnýn korunmasý, geliþtirilmesi ve ayrýmcýlýðýn ortadan kaldýrýlmasýna yönelik çalýþmalar bulunmaktadýr. Ancak engelli kadýnlarýn özel ihtiyaçlarý bulunmaktadýr.

Özürlü kadýnýn sosyal statüsü bireysel þartlara ve yaþadýðý ülke koþullarýna göre çeþitlilik göstermektedir. Yoksul ülkelerdeki engelli kadýnlar daha fazla dezavantajlýdýr. Sadece zor deðil, bazen engeli kadýnlarýn uygun eðitim ve çalýþma olanaklarýný bulmasý imkansýz gibidir.

Ýþ bulma, kendi hayatýný kazanmakta yaþadýklarý güçlüklerin yaný sýra toplumun “iyi bir eþ”, “iyi bir anne” gibi kadýna atfedilen beklentilerini karþýlayamadýðý düþünülerek toplumun dýþýnda býrakýlmaktadýrlar.
 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 24555 Defa Okundu
2016-03-10

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır