KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

EMPAT GüNü VEYA ENGEL OLMAMAK

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         EMPAT GüNü VEYA ENGEL OLMAMAK

 Empati Günü veya Engel Olmamak

Günlük hayatýmýzda engelli insanlarla muhakkak karþýlaþmýþsýnýzdýr. Kimi zaman elindeki beyaz bastonuyla yürüyenleri, kimi zaman iþaretlerle etrafýndakilere derdini anlatmaya çalýþanlarý, kimi zaman tekerlekli sandalye ile kaldýrýmlarý ve pek çok engelleri aþmak için zahmet çekenleri görmüþsünüzdür.

Gerçek hayatta engelli deyince aklýmýza iþitme, konuþma, görme, yürüme konusunda engelliler gelmektedir. Bir gün çevremizde yaþayan bu insanlarýn toplumsal hayatta ne gibi sorunlarla karþýlaþtýðýný düþünmek hiç aklýmýza geldi mi? Bu sorunlar gerçekten engelli olmaktan kaynaklanan sorunlar mý?

Yoksa engelsiz gözüken insanlarýn neden olduðu sorunlar mý? Gerçekten görünürde engelli olmayan empati yetenekleri geliþmemiþ engelsiz insanlarýn oluþturduklarý maddi ve manevi engeller, engelli insanlar için en önemli sorunu teþkil etmektedir.

Toplumsal hayatta, herkesin kamusal alaný kullanma ve yararlanma hakký vardýr. Bu hak, engelli olanlar için de geçerlidir. Ancak, bugün engelsiz olarak gözüken sizler, engelli insanlarýn kamusal alaný kullanma hakkýna ne ölçüde katkýda bulunuyoruz? Katký saðlamak için ne kadar çaba gösteriyoruz?

Merdiven basamaðý yaparken engelliler için de rampa yapmayý düþünüyor musunuz? Kamu binalarýnda ve toplu ulaþým araçlarýnda asansör bulundurabiliyor musunuz? Arsalarý, arazileri yaþam kalitemizi iyileþmek adýna yeniden yapýlandýrýrken engellileri hatýrlýyor musunuz?

 Tüm bu sorularýn cevabýný vermeden önce Avrupa ülkelerine de bir göz atalým. Bu ülkelerin kamusal alanýnda da çok sayýda engelli insan çalýþmaktadýr.

Bu nedenle Avrupa’daki engelli insan sayýsýnýn diðer ülkelere göre daha fazla olduðunu düþünmek bizi büyük yanýlgýya sevk etmektedir. Çünkü bu ülkelerde engelliler için kamusal alaný kullanma ve engellilerin hareket kabiliyetini artýrmaya yönelik tedbirlerin çokluðu dikkatimizi çekmektedir.

Bu ülkelerdeki engelliler, belediye otobüslerine tekerlekli sandalye ile binmekte, tren istasyonlarýnda kendileri için yapýlan asansörleri, özel tuvaletleri, caddelerdeki telefon kabinlerini ve araç park yerlerini rahatlýkla kullanabilmektedirler. En önemlisi sokakta, kaldýrýmlarda, alýþveriþ merkezlerinde hiçbir engelle karþýlaþmadan dolaþabilmekte, hayatlarýný kimseye muhtaç olmadan sürdürebilmektedirler. Kýsacasý engellilerle ilgili tüm engeller kaldýrýldýðý için engelsiz bir hayat sürdürebilmektedirler.

Karsýmýzda ve ülkemizde ise engelliler için alýnan tedbirlerin ve yapýlan yatýrýmlarýn yetersizliðine ve verilen deðerin büyüklüðüne! Bakýnca engelli sayýsýnýn az olduðu kanaatine varýyoruz. Aslýnda sayýlarý o kadar fazla ki þehrimizde alýnmasý gereken tedbirlerin hiç biri alýnmadýðý için engelliler evlerine kapanmakta, evlerinden çýkamamakta ve bizde çevremizde ne kadar az engelli var diye sevinmektesiniz.

Dünya litarütüründe “Bir ülkenin geliþmiþliði kaldýrýmlarýnýn yüksekliði ile ölçülür”, ilkesi mevcuttur. Eðer yaþadýðýnýz þehrin geliþmiþlik düzeyini merak ediyorsanýz kaldýrýmlarýn yüksekliðine ve kimler tarafýndan kullanýldýðýna bakmanýz yeterlidir. Avrupa ülkelerinde kaldýrýmlarýn yüksekliði neredeyse sýfýr seviyendedir. Üstelik kaldýrým kenarlarýnda bariyer, korkuluk vs. gibi ikinci bir engel de yoktur. Çünkü herkes kendi ihtiyacý için gerekli olan yolu kullanmakta, engellilere ayrýlan yolu kullanmaya ihtiyaç duymamaktadýrlar.

Bizler de engellilere yardýmcý olmak için, onlara acýyarak bakmak yerine ünlü düþünür Konfiçyus un dediði gibi “balýk tutmasýný öðretmeliyiz.”

Önlerindeki engelleri kaldýrarak yeteneklerini, bilgi birikimlerini, yaþam deneyimlerini kullanmasýna ve potansiyellerini ortaya çýkarmalarýna yardýmcý olmalýyýz. Nasýl ki bir insanýn saðlýklý yaþamasý için vücudundaki organlarýndan birini yok sayamazsak toplumun da saðlýklý yaþamasý için tüm bireyleri engelli engelsiz diye ayýrmadan hep birlikte yaþamaya ve yaþatmaya gayret göstermeliyiz.

Temel ilkemiz her zaman ÝNSANA SAYGI GÖSTERMEK olmalý ki her yýl 14 Mayýs tarihinde “EMPATÝ GÜNÜN0’DE” ANI ÖREN ALANINDA onlarla empati yaparak onlara saygýmýzý, sevgimizi göstererek yaþama sevinci vermek demektir.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 15360 Defa Okundu
2016-04-11

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır