KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

EMPAT LüTFEN!...

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         EMPAT LüTFEN!...

Empati lütfen!...

Günlük yaþantýmýzda artýk sýkça rastladýðýmýz engellilerimiz toplumun bir parçasý haline gelmiþ, gerek istihdamda, gerek saðlýkta ve gerekse eðitim alanýnda önemli bir ölçüde mesafe kat edilmiþtir.

Empati terim olarak veya diðer bir adý ile eþ duyum; bir baþkasýnýn duygularý, içinde bulunduðu durum ya da davranýþlarýndaki motivasyonu anlamak ve içselleþtirmek diye tanýmlayabiliriz.

Saðlam bir bireyin engelli bir bireyi ne kadar anlayabiliyor, saðlam birey kendisi ne denli engelli bir birey yerine koyuyor veya koyabiliyor bunun üzerinde durmak gerekir.

“Ateþ düþtüðü yeri yakar ” bugün gerçekten engelli insanlarýn halinden anlamak için ya engelli veyahut bir engelli yakýný olmak gerekmiyor. Gerçek anlamda kendinizi bir engelli bireyin yerine koyduðumuz zaman, onlara ne kadar deðer verilmesi gerektiðini bilmemiz gerekmektedir.

Gerçek anlamda empati yapmamýz gerektiðini düþünüyorum. Fýrsat eþitliði çerçevesinde insanlarýn yararlandýðý kamusal haklardan engelli bireylerinde etkin bir þekilde istifade etmeleri için empatik yaklaþýmla ve ivedi bir þekilde sorunlarýn çözümü için gerekli bütün etkin tedbirlerin alýnmasý gerekmektedir.

Empati bir insanýn kendisini karþýsýndaki kiþinin yerine koyarak olaylara onun bakýþ açýsý ile bakmak olduðunun bir kez daha altýnýn çizilmesi gerektiðini düþünüyorum. Bugün hanginiz kendinizi bir görme engellinin yerine koyabiliyorsunuz, hanginiz tekerlekli sandalye mahkûm olmuþ birinin yerine koyabiliyorsunuz, onlarýn çektiði sýkýntýlarý hanginiz yaþamadan hissedebilirsiniz?

Ben þuna kesinlikle inanýyorum ki; herkes elinden geldiðince empati kurmaya çalýþýrsa, hem normal vatandaþlarýn engellilere bakýþ açýsý deðiþir, hem de engeller kendiliðinden kalkmýþ olur.

Zaten ülkemizde özellikle son 10 yýl içerisinde engellilere yönelik yapýlan çalýþmalar gerçekten takdire þayandýr. Hükümetin engelliler için yaptýðý çalýþmalarla birlikte empati kurmayý öðrenirsek sorunlarýn % 80’ni aþmýþ olacaðýz.

Sonuç olarak herkesi empati kurmaya, ve engelli vatandaþlarýmýza biraz daha duyarlý olmaya, onlarý da toplumun birer parçasý olarak görmeye ve herkesi birer engelli dostu olmaya 14 Mayýs 2016 tarihinde “EMPATÝ GÜNÜNDE” ANI ÖREN ALANINDA engellilerle empati yapmaya davet ediyorum.
 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 14597 Defa Okundu
2016-05-04

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır